Obsah

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

33. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 20.09.2017

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

1562 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Kamila Jindřicha , MUDr. Pavla Zemana

 

1563 - schvaluje doplnění programu o bod č. 18 Odstoupení od dotatku k plánovací smlouvě uzavřené mezi městem a SOU Domažlice

 

1564 - schvaluje upravený program zasedání

 

1565 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Zdeněk Procházka, Mgr. Karel Štípek

 

1566 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1567 - bere na vědomí zprávu z 94. - 96. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

1568 - a) bere na vědomí zápis z 30. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 18.09.2017

b) schvaluje vyslání delegace města Domažlice do partnerského města Two Rivers v období 29.06.2018 – 05.07.2018 v počtu 10 osob

c) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.09.2017

 

1569 - schvaluje koupi spoluvlastnických podílů ve výši 3/9, 3/18 a 3/18 na pozemcích p. č. 2940/1, 2940/2 a 2941, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2, tedy za jednotlivé podíly ve výši 161.350 Kč, 80.675 Kč a 80.675 Kč, t. j. celkem 322.700 Kč

Termín splnění: 30.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1570 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 15965/38049 na pozemku p. č. st. 2604 v k. ú. Domažlice, Stavebnímu bytovému družstvu Domažlice, se sídlem Domažlice, Masarykova 486, IČ 00040088, za cenu ve výši 61.680 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1571 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6041/76098 na pozemku p. č. st. 2604 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 11.670 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

1572 - a) neschvaluje záměr uzavřít smlouvu, na jejímž základě a) město prodá svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemkům p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, 2548/1, 4956/4, vše v k. ú. Domažlice spoluvlastníkovi předmětných pozemků (za stejných podmínek, za kterých pozemky získalo , tj. za cenu 789.000 Kč) a zároveň b) se zaváže do určité doby ode dne, kdy se stane výlučným vlastníkem výše zmíněných pozemků, pronajmout městu pozemky nacházející se v areálu dětského hřiště (pozemek p. č. 2543/14) za účelem umístění pozemní komunikace (asfaltové plochy) a její modernizace a pozemky tvořící zeleň v tomto areálu (pozemky p. č. 2543/11 a 2543/12) za účelem provozování dětského dopravního hřiště

Termín splnění: 02.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) neschvaluje záměr uzavřít směnou smlouvu, kterou město nabude do svého výlučného vlastnictví spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, vše v k. ú. Domažlice a zároveň nabude do svého výlučného vlastnictví pozemek určený k zástavbě pro bydlení dle platného územního plánu

Termín splnění: 20.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) neschvaluje záměr uzavřít kupní smlouvu, kterou město nabude do svého výlučného vlastnictví spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, vše v k. ú. Domažlice za cenu 500 Kč/m2

Termín splnění: 20.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

d) schvaluje záměr vypořádat spoluvlastnictví k pozemkům p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, 2548/1, 4956/4, vše v k. ú. Domažlice jejich reálným rozdělením tak, jak bylo navrženo na jednání dne 17.07.2017

Termín splnění: 20.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1573 - schvaluje koupi pozemku p. č. 4312/7 v k. ú. Domažlice za cenu 399.395 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1574 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 628/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 01.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1575 - schvaluje koupi nemovitostí - pozemku p. č. st. 875, jehož součástí se budova č. p. 99, rodinný dům v části obce Týnské Předměstí, a pozemek p. č. 2325/3, vše v k. ú. Domažlice za cenu 5.000.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1576 - schvaluje záměr nabýt pozemky p. č. 3900/111, 3900/85, 3900/144, vše v k. ú. Domažlice za cenu 300.000 Kč

Termín splnění: 20.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1577 - schvaluje směnu části pozemku směnu části pozemku p. č. 1845/9 označenou dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novým parcelním číslem 1845/21 a část pozemku p. č. 1845/14 označenou dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novým parcelním číslem 1845/22, oba v k. ú. Chodov u Domažlic, dále části pozemku p. č. 1592/20 označené dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novými parcelními čísly 1592/52 a 1592/53, oba v k. ú. Pec, a dále části pozemku p. č. 702 označené dle geometrického plánu č. 197-560-1055/2016 novými parcelními čísly 702/2 a 702/3, oba v k. ú. Dolní Folmava, ve ve vlastnictví města Domažlice za části pozemku p. č. 737/1 označené dle geometrického plánu č. 197-560-1055/2016 novými parcelními čísly 737/9 a 737/10, oba v k. ú. Dolní Folmava, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro státní podnik Lesy České republiky, s. p. a uzavření směnné smlouvy se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ 42196451 dle předloženého návrhu s tím, že rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků se sjednává ve výši 1.333.291 Kč

Termín splnění: 30.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1578 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 3111 + 1.333.291 Kč (příjmy z prodeje pozemků)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.333.291 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 20.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1579 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0502 § 4351 pol. 6121 - 506.659 Kč (Zateplení penzionu Baldovská – realizace ACG – Real s. r. o. dodatek 2)

org. 0502 § 6399 pol. 5362 + 66.086 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 440.573 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1580 - bere na vědomí informaci o návrhu nového uspořádání pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Draženov a souhlasí s tímto návrhem

Termín splnění: 20.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1581 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 950.000 Kč (DTS Domažlice - platy, odvody)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 950.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 30.10.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

 

1582 - bere na vědomí odstoupení od dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřeného dne 01.09.2017 podané organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083

Termín splnění: 20.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1583 - schvaluje uzavření dohody o zrušení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřeného dne 01.09.2017 s organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Domažlice, dne 20.09.2017

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

Hlasování_33_ZM_2009_2017

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

 


Vytvořeno: 26. 9. 2017
Poslední aktualizace: 26. 9. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková