Obsah

32.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

32. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 23.08.2017

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1519 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, Mgr. Ivana Rybára

 

1520 - schvaluje předložený program zasedání

 

1521 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Karel Štípek, Mgr. Ivan Rybár

 

1522 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1523 - bere na vědomí zprávu z 90. - 93. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1524 - bere na vědomí zápis ze 29. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 18.07.2017

 

1525 - neschvaluje záměr směnit části pozemku p. č. 5017/1, 5018/1 a 3348/4, vymezené situačním plánkem za části pozemků p. č. 3347/1 a 3348/6 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Domažlice dle žádosti

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1526 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6060/120590 na pozemku p. č. st. 2576 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.267 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1527 - ruší usnesení č. 622 ze dne 23.09.2015

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1528 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4216/125098 na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.745 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1529 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 765/9188 na pozemcích p. č. st. 2797 a st. 2798, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 17.485 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1530 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 781/6076 na pozemku p. č. st. 1955 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.957 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek. OSM

 

1531- schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7026/257176 na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 11.802 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek. OSM

 

1532 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6526/229596 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.135 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek. OSM

 

1533 - schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 a pozemcích p. č. 2920 a 2921/1, oba v k. ú. Domažlice pozemku a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2, tedy 36.472,50 Kč

Termín splnění: 31.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1534 - ruší usnesení č. 1359 ze dne 17.05.2017

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1535 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 412/3 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 31.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1536 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 2242/1 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1537 - ruší usnesení č. 1332 ze dne 19.04.2017

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1538 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, část pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří), vymezenou situačním plánkem, a pozemky p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice, minimálně za cenu 2.700.000 Kč stanovenou dle znaleckého posudku

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1539 - a) schvaluje záměr nabýt nemovitosti - pozemek p. č. st. 875, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 99, a pozemek p. č. 2325/3, vše v k.ú. Domažlice za cenu 5 milionů Kč

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3612 pol. 6121 + 5.000.000 (koupě rodinného domu č.p. 99, Benešova ulice, Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.000.000 (investiční rezerva)

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1540 - schvaluje záměr nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemcích p.č. 870, 871/4, 2290 a 4456/3, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek. OSM

 

1541 - a) schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 2382/1 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2382/30 za část pozemku ve vlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice, s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2376/2 označenou dle geometrického plánu č.  4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/13, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

c) schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2376/2 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/14, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

d) schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2355/2 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2355/15, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

e) schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2382/17 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2382/28, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

f) schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2376/2 označenou dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/6, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

g) schvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2376/2 a p. č. 4922/2 označené dle geometrického plánu č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2376/15, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

h) schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2382/17 označenou dle geometrického plánu č.4277-255/2017 novým parcelním číslem 2382/32, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

i) stanovuje výši kupní ceny za prodej pozemků a pro finanční vypořádání při směně pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání k pozemkům ve Vrbově ulici v Domažlicích za cenu minimálně 630 Kč/m2

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1542 - bere na vědomí informaci o změně návrhu nového uspořádání pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bořice u Domažlic a souhlasí s touto změnou

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1543 - schvaluje záměr prodat pozemky p. č. 260/27, 260/28, 260/29, 260/30, 260/31 a části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novými parcelními čísly 260/48, 260/49, 260/50, 260/51 a 260/52, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 1.100 Kč/ m2 včetně DPH

Termín splnění: 04.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1544 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0522 § 3412 pol. 6121 + 7.644.039 Kč (Zateplení sportovní haly)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 1.326.652 Kč (Odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.317.387 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1545 - schvaluje uzavření dodatku k plánovací smlouvě uzavřené dne 18.05.2017 mezi městem Domažlice a organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1546 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13015 - 569.645 Kč (dotace MPSV – sociální práce)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13015 - 333.108 Kč (dotace sociální práce – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ 13015 - 83.277 Kč (dot. sociální práce – soc. pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ 13015 - 29.980 Kč (dot. sociální práce – zdrav.pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 123.280 Kč (rozpočtová rezerva – ostatní výdaje)

Termín splnění: 23. 08. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1547 - bere na vědomí Závěrečný účet DSO Domažlicko za rok 2016

Termín splnění: 23. 08.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1548 - bere na vědomí Závěrečný účet DSO Odpadové hospodářství Lazce za rok 2016

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1549 - bere na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2016

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1550 - bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2016

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1551 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2017

Termín splnění: 23.08.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1552 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0471 pol. 4222 + 446.250 Kč (dotace PK - metropolitní síť - 7.etapa)

org. 0471 § 2412 pol. 6121 + 595.000 Kč (metropolitní síť - 7.etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 148.750 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.08.2017 Odpovědná osoba: Pavle, OICT

 

1553 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Domažlice

Termín splnění: 01.01.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1554 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2017 - 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Č. j.:

ŽADATEL

Účel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh (v Kč)

MeDO-35045/2017-OKS

Gymnázium J. Š. Baara

Republikové finále AŠSK

1.500

1.500

MeDO-36228/2017-OKS

SK Jiskra Do,z.s.,st.tenis

Mistrovství ČR-st.žáci

3.900

3.900

MeDO-36609/2017-OKS

SK Jiskra Do,z.s.,st.tenis

Mistrovství ČR-ml.žáci

5.000

4.800

MeDO-36610/2017-OKS

SK Jiskra Do,z.s.,st.tenis

Velká cena Prahy 2017

4.000

2.500

MeDO-36281/2017-OKS

Junák-český skaut

Intercamp 2017

15.000

15.000

Celkem

 

 

29.400

27.700

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1555 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 106/2017 ve výši 1.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1556 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 107/2017 ve výši 3.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1557 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 108/2017 ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1558 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 109/2017 ve výši 2.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1559 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 110/2017 ve výši 15.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Junák – český skaut, středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Zahradní 518, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571347 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1560 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 310/2017 ve výši 93.000 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

1561 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 311/2017 ve výši 153.000 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

Hlasování_32_ZM

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 


Vytvořeno: 29. 8. 2017
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková