Obsah

31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

31. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 21.06.2017

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

 

1491 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitka Heřmanovou, MUDr. Ivo Kadlece

 

1492 - schvaluje předložený program zasedání

 

1493 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Jaroslav Bauer

 

1494 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1495 - bere na vědomí zprávu z 88. – 89. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní­

Bc. Stanislav Antoš

 

1496 - bere na vědomí zápis 28. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 14.06.2017

 

1497 - bere na vědomí zápis 28. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 06.06.2017

 

1498 - bere na vědomí zápis z 37. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 07.06.2017

 

1499 - schvaluje záměr koupě pozemku p. č. 293/4 v k. ú. Domažlice za cenu 240 Kč/m2

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1500 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6974/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.150 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek,OSM

 

1501 - schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. st. 4554, 2446/41 a 2446/75, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1502 - schvaluje uzavření dohody o zrušení práva stavby jejíž předmětem je zrušení práva stavby a výhrady souhlasu se zatížením práva stavby k pozemkům p. č. st. 4554, 2446/41 a 2446/75, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1503 - schvaluje prodej nemovitostí - pozemku p. č. st. 4482, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 325, a pozemku p. č. 2446/45, vše v k. ú. Domažlice (Višňová ul., Domažlice - Hořejší Předměstí) za cenu 3.750.000 Kč za předpokladu, že bude prokázáno splnění podmínky ve zveřejněném záměru a kupující na území města Domažlice již fakticky žije nebo se zaváže na území města bydlet (mít trvalý pobyt)

Termín splnění: 31.08.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1504 - schvaluje záměr prodat - pozemky p. č. 2170/7, 2172/2, 2179, 2180 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1, 2181/1 a 4941 a části pozemků p. č. 2169 a 2170/1 (poté, co město Domažlice nabude tyto pozemky do svého vlastnictví) vymezené plánkem a označené novým parcelním číslem 2170/1 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1 a části pozemků p. č. 2170/1 a 2170/15 (poté, co město Domažlice nabude tyto pozemky do svého vlastnictví) vymezené plánkem a označené novým parcelním číslem 2172/1 (přičemž pozemek p. č. 2172/1 vzniká jako nový pozemek z pozemku p. č. 2172 dle geometrického plánu č. 4242-1260/2016, jež dosud není zapsán v katastru nemovitostí), vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 03.07.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1505 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6129 + 3.944.148 Kč (DZR vybavení objektu)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 655.688 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.288.460 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1506 - bere na vědomí informaci o zaslání návrhu nového uspořádání pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bořice u Domažlic a souhlasí s tímto návrhem

Termín splnění: 21.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1507 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0477 § 3612 pol. 6121 + 5.795.900 Kč (realizace – OZ Havlovice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.795.900 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1508 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 1.285.470 Kč (Rozšíření MKDS - kamerový systém, IV. etapa - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.285.740 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1509 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 1.499.278 Kč (Oprava střechy tělocvičny ZŠ Msgre. B. Staška)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 260.205 Kč (Odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.239.073 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1510 - bere na vědomí souhlas se zkrácením vázací doby u akce 3174202282, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu týkající se akce B. j. 2 Domažlice, Žižkova č. p. 222

Termín splnění: 21.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1511 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 982 uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu týkající se akce 2 b. j. Škroupova ul. č. p. 476 v Domažlicích

Termín splnění: 31.07.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1512 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 421 uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu, týkající se akce 51 b. j. Michlova ulice č. p. 612 a č. p. 613 v Domažlicích

Termín splnění: 31.07.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1513 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 984 uzavřené mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 741/13, Praha, PSČ 110 00 dle předloženého návrhu, týkající se akce 4 b. j. Mánesova ulice č. p. 204 v Domažlicích

Termín splnění: 31.07.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1514 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 5.771.142 Kč (Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.771.142 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1515 - schvaluje Závěrečný účet města Domažlice za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Termín splnění: 30. 06. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1516 - schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2016 takto: do rozpočtu města převést daň z příjmů ve výši 3.150.770 Kč

Termín splnění: 31. 7. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1517 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2016

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1518 - schvaluje převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2016 – zisku ve výši 104.010.996,83 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

Domažlice, dne 21.06.2017

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasovani_31_ZM_06_2017

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 23. 6. 2017
Poslední aktualizace: 23. 6. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková