Obsah

29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

29. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 19.04.2017

 

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1319 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání
zastupitelstva města Mgr. Karla Štípka, Mgr. Václava Kozinu

 

1320 - schvaluje předložený program zasedání

 

1321 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, Zdeněk Procházka

 

1322 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

 

1323 - bere na vědomí zprávu z 82. - 84. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní
Bc. Stanislav Antoš

 

1324 - bere na vědomí zápis z 25., 26. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne
21.03.2017, 28.03.2017

 

1325 - bere na vědomí zápis 26. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne
10.04.2017

 

1326 - bere na vědomí zápis z 35. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 11.04.2017

 

1327 - schvaluje směnu částí pozemků p. č. 4863 a č. 978/1 označených dle geometrického plánu č.  4234-1014/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., novými parcelními čísly - p. č. 978/3, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 9 m2, p. č. st. 4559, druh pozemku zastavěná plocha o výměře 7 m2 a p. č. st. 4557, druh pozemku zastavěná plocha o výměře 1 m2 ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 970/2 označenou dle geometrického plánu č. 4234-1014/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., novým parcelním číslem 970/3, druh pozemku ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků se sjednává ve výši 9.450 Kč

Termín splnění: 30.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1328 - schvaluje záměr prodat pozemek p.č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, část pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří), vymezenou situačním plánkem, a pozemky p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice, minimálně za cenu stanovenou dle znaleckého posudku

Termín splnění: 28.04.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1329 - schvaluje v souladu s plánovací smlouvou uzavřenou dne 04.02.2013 mezi městem Domažlice, ve znění jejích dodatků, uzavření darovací smlouvy, jejíž předmětem je darování pozemků p. č. 3500/2, 3541/49, 3541/50, 3541/51,3541/52, 3541/53, 3541/54, 3541/55 a části pozemku p. č. 3541/6 označeného dle geometrického plánu č. 4249-11/2017 vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o. novým parcelním číslem 3541/56, vše v k. ú. Domažlice, a darování veřejné infrastruktury - tělesa přístupové pozemní komunikace (v celkové délce 274,46 m, včetně jeho součástí a příslušenství), podzemního vedení vodovodu (v délce 189,6 bm, včetně jeho součástí), podzemního vedení kanalizační stoky (v délce 200,91 bm, včetně jeho součást) a podzemního vedení veřejného osvětlení (v délce 258,1 bm, včetně jeho součástí), městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1330 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 11876/73015 na pozemku p. č. st. 2225 v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 21.763 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1331 - schvaluje koupi pozemku p. č. 2689/3 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1332 - schvaluje uzavření plánovací smlouvy, jejíž předmětem je závazek vybudovat veřejnou infrastrukturu - parkovací stání pro osobní automobily a bezplatně ji převést městu Domažlice, a to včetně části pozemku p. č. 5832 v k. ú. Domažlice, na kterém se bude tato veřejná infrastruktura nacházet, dle předloženého návrhu s tím, že město Domažlice se nebude podílet na jejím vybudování

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1333 - neschvaluje záměr směnit části pozemku p. č. 4814/2, vymezené situačním plánkem, na nichž jsou umístěny vstupy do budovy č. p. 96 (resp. č. p. 51) v Dukelské ul., Domažlice - Týnské Předměstí, v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 02.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1334 - schvaluje uzavření plánovací smlouvy s organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083, jejíž předmětem je závazek vybudovat veřejnou infrastrukturu - parkoviště, nový způsob odvodnění parkoviště, novou kanalizační stoku a přístupový chodník k lávce, vybudovanou v rámci stavby "Parkoviště u SOU Domažlice", jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy

Termín splnění: 05.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1335 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 4818/50, k. ú. Domažlice, označenou dle geometrického plánu č. 4144-584/2015 novým parcelním číslem 4818/127, za části pozemku p. č. 1032/5 označené dle geometrického plánu č. 4144-584/2015 novými parcelními čísly 1032/13 a 1032/14, vše v k. ú. Domažlice, v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním

Termín splnění: 28.04.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1336 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 457 § 3399 pol. 6121 + 2.333.936 Kč (Rekonstrukce MKS - Dodatek č. 2)

org. 457 § 6399 pol. 5362 - 405.064 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.928.872 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 28.04.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1337 - schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo na akci „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba“ uzavřené dne 27.08.2015 mezi městem Domažlice a společníky společnosti „Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice“ (GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín – vedoucí společník a PSJ, a. s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava – společník, zastoupený vedoucím společníkem), doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7, a to na základě čl. III. odst. 2 a čl. XXII. odst. 2 c) uvedené smlouvy o dílo z důvodu bezdůvodného přerušení provádění díla a prodlení s jednotlivými částmi časového harmonogramu

Termín splnění: 19.04.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1338 - schvaluje sepis souhlasného prohlášení mezi městem Domažlice a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jehož předmětem je uznání města Domažlice, že vlastnické právo k pozemkům p. č. st. 123/1, st. 349, st. 350, st. 351/1, st. 357, st. 358, st. 368 st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 373 a pozemkům p. č. 36/44, 36/45, 36/46, 36/47, 36/48, 36/49, 36/50, 36/51, 36/52, vše v k. ú. Babylon, přísluší České republice

Termín splnění: 31.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1339 - schvaluje poskytnutí dotace na zajištěn í dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 334.890 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1340 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0207 pol. 4116 + 2.203.437 Kč (dotace MŠMT – projekt Šablony ZŠ Komenského 17)

org. 0207 § 3113 pol. 5336 + 2.203.437 Kč (převod dotace MŠMT – ZŠ Komenského 17)

Termín splnění: 28.04.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1341 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 303/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 400.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1342 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 304/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara v Domažlicích, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1343 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 305/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1344 - ukládá výboru pro spolupráci s partnerskými městy zahájit jednání o uzavření partnerství mezi městem Domažlice a městem Two Rivers

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1345 - schvaluje dotaci z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 34, nám. Míru, MPR Domažlice – obnova dvorních fasád včetně klempířských prvků ve výši 18.000 Kč

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1346 - schvaluje dotaci z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 81, Hradská ulice, MPR Domažlice – obnova severní a východní fasády včetně klempířských prvků ve výši 28.000 Kč

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1347 - schvaluje kronikářský zápis za rok 2015

Termín splnění: 19.04.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

Domažlice, dne 20.04.2017

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

Hlasovani_29_ZM_04_2017

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 25. 4. 2017
Poslední aktualizace: 25. 4. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková