Obsah

28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

28. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 22. 3. 2017

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1297 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Látku, Jana Pangráce


 

1298- a) schvaluje doplnění programu o bod č. 14 – Rozšíření městského kamerového systému - V. etapa

 b) schvaluje upravený program zasedání


 

1299 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Jaroslav Bauer


 

1300 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města


 

1301 - bere na vědomí zprávu z 78 - 81. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš


 

1302 - bere na vědomí zápis 24. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 21. 2. 2017


 

1303 - bere na vědomí zápis 25. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 6. 3. 2017


 

1304 - bere na vědomí zápis z 33. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 1. 3. 2017


 

1305 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6820/158880 na pozemku p. č. st. 2564 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.259 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

1306 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6100/158880 na pozemku p. č. st. 2564 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 5.598 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

1307 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6026/257176 na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice Domažlice, za cenu ve výši 10.122 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

1308 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/72916 na pozemku p. č. st. 3291 v k. ú. Domažlice Domažlice, za cenu ve výši 7.936 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1309 - a) schvaluje změnu rozpočtu takto:

org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 100.000 Kč (ZŠ Komenského 17, účet 551 – odpisy)


 

b) neschvaluje změnu rozpočtu takto:

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 700.000 Kč (Plavecký bazén – účet 60-tržby)


 

c) schvaluje změnu rozpočtu takto:

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 300.000 Kč (Plavecký bazén - účet 502 – spotřeba energie)

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 154.100 Kč (Plavecký bazén – účet 521 – mzdové náklady)

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 48.000 Kč (Plavecký bazén – účet 524 – zákonné sociální pojištění)

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 400.000 Kč (Plavecký bazén – účet 60-tržby)


 

d) schvaluje změnu rozpočtu takto:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 400.000 Kč (DTS Domažlice, účet 527,525-zákonné sociální náklady)

org. 0251 § 3639 pol. 5331 - 200.000 Kč (DTS Domažlice, účet 521 -mzdové náklady)

org. 0251 § 3639 pol. 5331 - 68.000 Kč (DTS Domažlice, účet 524-zákonné soc.pojištění)


 

e) schvaluje změnu rozpočtu takto:

org. 0094 § 2143 pol. 6349 + 459.000 Kč (DSO Domažlicko – projekt studie rozvoje vrcholu Čerchova, Malinové hory a Sádku)

org. 0094 pol. 4129 + 414.500 Kč (DSO Domažlicko - dotace na projekt)


 

f) schvaluje změnu rozpočtu takto:

org. 0538 pol. 4216 + 4.462.200 Kč (dotace – územní studie Domažlice)

org. 0539 pol. 4216 + 598.500 Kč (dotace – územní studie Postřekov)


 

g) schvaluje změnu rozpočtu takto:

org. 0294 pol. 4116 + 556.400 Kč (Sluníčko - dotace MPSV)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 + 556.400 Kč (Převod dotace – Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5331 + 556.400 Kč (Sluníčko-vratka předfinancované dotace)


 

h) schvaluje změnu rozpočtu takto:

pol. 8115 + 65.000.000 Kč (financování – saldo hospodaření za rok 2016)

Termín splnění: 22. 3. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF


 

1310 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2017 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 426.985.330 Kč, výdaji ve výši 491.985.330 Kč, s financováním ve výši 65.000.000 Kč, s výší investiční rezervy 218.604.700 Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice

Termín splnění: průběžně Odpovědná osoba: Kučerová, OF


 

1311 - schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 1.174.777 Kč

Termín splnění: 30. 12. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF


 

1312 – a) schvaluje doplnění čerpání investiční rezervy rozpočtu 2017 do části B - schválené smlouvy, objednávky - o smlouvu o dílo „Parkoviště Vojtěchova ulice v Domažlicích“ ve výši 85.910 Kč vč. DPH

Termín splnění: 22. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

b) schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu 2017 dle doplněného návrhu

Termín splnění: 22. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

1313 - schvaluje uzavření Smlouvy č.301/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.500.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 7. 4. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF


 

1314 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Územní studie veřejných prostranství pro město Domažlice“ do výše 2,3 mil Kč Kč s DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

1315 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ do výše 450.000 Kč vč DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

1316 - a) souhlasí s podáním žádosti Státnímu fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, Chodov, IČ 00020729 o poskytnutí dotace podle podmínek Národního programu Životní prostředí na pořízení vozila s CNG pohonem pro Městskou policii Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Pořízení vozidla s pohonem CNG pro Městskou policii Domažlice“ do výše 441.252 Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 

1317 - a) schvaluje organizační změnu ke dni 1. 1. 2018, kdy dochází k převedení těchto míst poskytovaného vzdělání:

- Benešova čp. 282

- Palackého čp. 224

z příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČO 75006111 na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČO 75005743

Termín splnění: 1. 1. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS


 

b) schvaluje přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČO 75006111 na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 20, IČO 75005743 v důsledku organizační změny uvedené v bodě a) tohoto usnesení

Termín splnění: 1. 1. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS


 

1318 - a) schvaluje podání žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality 2017“ na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. Etapa“

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje spolufinancování realizace projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. etapa“ do výše 892.562 Kč vč. DPH, v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


 


 

Domažlice, dne 22. 3. 2017
 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města


 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

Hlasovani_28_ZM_03_2017

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


 


Vytvořeno: 28. 3. 2017
Poslední aktualizace: 28. 3. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková