Menu
Město Domažlice
Domažlice

9. ZASEDÁNÍ ZE DNE 17.06.2015

-

U S N E S E N Í

9. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 17.06.2015

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

371 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Vlastimila Konrádyho a Jana Pangráce

 

372 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Josef Kuneš, Zdeněk Procházka

 

373 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

374 - schvaluje předložený program zasedání

 

375 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Jaroslav Bauer

 

376 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

377 - bere na vědomí zprávu z 15., 16. a 17. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

378 - bere na vědomí zápis kontrolního výboru o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města

 

379 - a) bere na vědomí zápis z 5. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 03.06.2015

b) bere na vědomí zápis z 8. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 26.05.2015

c) bere na vědomí zápis ze 7. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 26.05.2015

 

380 - schvaluje prodej jednotky č. 392/1 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen „Prohlášení“), která zahrnuje jednak byt č. 392/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 470.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

381 - schvaluje prodej jednotky č. 394/2 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 501.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

382 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 29. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

383 - a) ruší usnesení č. 112 ze dne 21. 1. 2015

Termín splnění: 17. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je budova č. p. 318 (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemek p. č. 2446/52 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

384 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7501/72916 na pozemku p. č. st. 3291, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 14.690 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

385 - schvaluje přijetí daru - veřejné části vodovodu vybudovaného v rámci stavby Prodloužení vodovodního řadu Domažlice - pozemky - parc. č. 1027/3, 1027/5 a 1027/2", PVC 90 v délce 63,72 m (uložené v pozemcích p. č. 1027/2, 1027/3, 1027/5, 4818/50, 4818/57, 4818/60, 4857/2, vše v k. ú. Domažlice) a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle předloženého návrhu a uzavření darovací smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí darovací

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

386 - schvaluje prodej jednotky č. 310/4 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k. ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k. ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, když obě jednotky jsou vymezeny v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám za cenu 2.576.483 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

387 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28. 12. 2010 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

388 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19. 9. 2012 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

389 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 9/25, druh pozemku ostatní plocha, zeleň v k. ú. Babylon za cenu 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí všechny výdaje spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovité věci

Termín splnění: 29. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

390 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o Smlouvě budoucí a zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 14. 3. 2014 mezi městem Domažlice a organizací Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, zastoupený organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 v rámci stavby Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

391- schvaluje záměr nabýt do vlastnictví města část pozemků p. č. 3693/1, 2898/56 a 5057/4, vše v k. ú. Domažlice dotčených stavbou Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2 z vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 poté, co bude tato stavba dokončena

Termín splnění: 17. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

392 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0476 § 6171 pol. 6119 + 3.586.440 Kč (část 1-Konsolidace LAN,virtualizace aplikací, propojení s KDS, bezpečnostní infrastruktura - MěÚ Domažlice)

org. 0476 § 6171 pol. 5169 + 82.885 Kč (poměrná část servisní podpory pro tento rok a část 1 Konsolidace LAN, virtualizace aplikací, propojení s KDS, bezpeč. infrastruktura - MěÚ Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.669.325 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

393 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0476 § 6171 pol. 6119 + 608.949 Kč (část 2. Bezpečnostní systém - SIEM- MěÚ Domažlice)

org. 0476 § 6171 pol. 5169 + 21.978 Kč (poměrná část servisní podpory pro tento rok a část 2 Bezpečnostní systém - SIEM- MěÚ Domažlice)

org. 0264 §6409 pol. 6901 - 630.927 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

394 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0476 § 6171 pol. 6119 + 675.180 Kč (část 3. Digitalizace dokumentů, elektronizace procesů - MěÚ Domažlice)

org. 0476 § 6171 pol. 5169 + 12.100 Kč (poměrná část servisní podpory pro tento rok a část 3 Digitalizace dokumentů, elektronizace procesů - MěÚ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 687.280 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

395 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol.6121 + 2.561.560 Kč (Chodník, parkovací stání v Kozinově ul., parkovací místa v ul. Kosmonautů)

org. 0264§ 6409 pol. 6901 – 2.561.560 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

396 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 3.146.000 Kč (MKS, I. etapa)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 546.000 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.600.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

397 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0502              pol. 4213 + 3.506.764 Kč (dotace SFŽP - zateplení Baldovská 638)

org. 0502 § 4351 pol. 6121 + 5.554.935 Kč (realizace - zateplení Baldovská 638)

org. 0502 § 6399 pol. 5362 - 964.080 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.084.091 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

398 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0505             pol. 4213 + 3.363.293 Kč (dotace SFŽP - zateplení MěÚ,U nemocnice)

org. 0505 § 6171 pol. 6121 + 4.993.265 Kč (realizace - zateplení MěÚ,U nemocnice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.629.972 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

399 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0522             pol. 4213 + 3.552.618 Kč (dotace SFŽP - zateplení objektu sportovní haly)

org. 0522 § 3412 pol. 6121 + 6.116.750 Kč (realizace - zateplení objektu sportovní haly)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 1.061.585 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.502.547 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

400 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 5.000.000 Kč (příjem od DML s.r.o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5.000.000 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM


401 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1355 + 8.000.000 Kč (příjem odvodů z loterií)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 8.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

402 - schvaluje toto rozpočtové opatření.
org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 43.165.036 Kč (Plavecký bazén 2015)
org. 0408 § 6399 pol. 5362 -    7.491.453 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 35.673.583 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

403 - schvaluje zařazení akce Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba" do rozpočtu města na rok 2016 a 2017

Termín splnění: 17. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

404 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 1.065.442 Kč (ZŠ Komenského – ventily)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 184.911 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 880.531 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

405 – schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0471 § 2412 pol. 6121  + 800.000 Kč (metropolitní síť - 4. etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 800.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Pavle, OICT

 

406 - bere na vědomí informaci společnosti BONVER WIN, a.s. se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava o probíhajícím správním řízení vedeném Ministerstvem financí České republiky se společností BONVER WIN, a.s.

Termín splnění: 17. 6. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

407 - zamítá žádost společnosti BONVER WIN, a. s. se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava o znovuotevření tématiky eventuální změny OZV č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Termín splnění: 17. 6. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

408 - volí členku návrhové komise Ing. Jitku Heřmanovou

 

409 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1569/12/5642 mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČO:00253316 a Československou obchodní bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO:00001350 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

410 - schvaluje závěrečný účet města Domažlice za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

411 - schvaluje rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice ve výši 8.656.175,91 Kč za rok 2014 takto: do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 8.656.175,91 Kč a daň z příjmů ve výši 2.036.230 Kč

Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

412 - schvaluje na základě vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2014

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

413 - schvaluje převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2014 – zisku ve výši 66.723.653,86 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30. 6. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

414 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

ŽADATEL

ČÁSTKA

SOU Domažlice, TS Avanti

14.000

TJ Sokol Domažlice

21.000

Celkem

35.000

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

415 - schvaluje kronikářský zápis za rok 2013

Termín splnění: 17.06. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

416 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 302/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ: 301 00, IČ: 49774034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

Datum vložení: 22. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2015 0:00
Autor: Miroslava Bauzová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)