Menu
Město Domažlice
Domažlice

8. ZASEDÁNÍ ZE DNE 20.05.2015

-

U S N E S E N Í

8. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 20.05.2015

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

245 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, Mgr. Karla Štípka

246 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Karel Štípek, Mgr. Ivan Rybár

247 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

248 - schvaluje předložený program zasedání

249 - volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Bauer, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

250 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

251 - bere na vědomí zprávu z 12., 13. a 14. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

252 - a) bere na vědomí zápis ze 4. schůze finančního výboru ze dne 13.05.2015

b) bere na vědomí zápis ze 4. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne
13.05.2015

c) bere na vědomí zápis ze 7. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 05.05.2015

253 - neschvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 892/1, 894, 895, 900, vymezené situačním plánem, a pozemky p. č. 903/3 a 903/10, vše v k. ú. Domažlice
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

254 - schvaluje koupi pozemku p. č. 2995/1 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2
Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

255 - schvaluje prodej jednotky č. 140/4 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č.p. 140 v ul. 28. října v Domažlicích - Hořejší Předměstí, obec Domažlice spoluvlastnický podíl ve výši 5473/22359 na společných částech budovy č. p. 140 a spoluvlastnický podíl ve výši 5473/22359 na pozemku p. č. st. 1575, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 752.100 Kč a bude uhrazena dle varianty B
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

256 - schvaluje prodej jednotky č. 154/3 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č.p. 154, 155 v ul. Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na společných částech budovy č.p. 154, 155 a spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na pozemcích p. č. st. 1626 a st. 1627, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 711.100 Kč a bude uhrazena dle varianty A
Termín splnění: 31. 7. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

257 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 1859/2, k. ú. Domažlice
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

258 – odkládá projednání bodu č. 13

259 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/44, k. ú. Domažlice za účelem stavby řadového rodinného domu koncového jih  a zřízení k němu právo stavby
Termín splnění: 20. 5. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

260 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/43, k. ú. Domažlice za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8a zřízení k němu právo stavby
Termín splnění: 20. 5. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

261 - schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky p. č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu
Termín splnění: 29. 5. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

262 - schvaluje uzavření plánovací smlouvy se společností W & P company s. r. o., se sídlem Mozartova 2238/62, Plzeň, IČ 26384701, jejímž předmětem je stanovení podmínek pro provedení stavby Změna dopravního režimu p. č. 1649/20 Petrovická ul. v Domažlicích dle předloženého návrhu s tím, že finanční podíl města na vybudování nové veřejné infrastruktury bude činit 38.150 Kč včetně DPH
Termín splnění: 30. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

263 - schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Bohdalecká obchodní s. r. o., se sídlem Tusarova 1548/39, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 27078698, jejíž předmětem je koupě plynovodu (části plynovodu a plynové přípojky k budově bývalého pivovaru) za cenu 83.019 Kč, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

264 - schvaluje v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace panelových domů“ zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Termín splnění: 20. 5. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

265 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 1.638.647,81 (parkoviště Švabinského, Mánesova)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.638.647,81 (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

266 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 2.301.426 Kč (oprava prostranství ul. B. Němcové)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.301.426 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 5. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

267 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2015 – 2017 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 20. 5. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

268 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 31.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, PSČ 344 01, IČ 03696154 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

269 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 24.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, PSČ 344 01, IČ 26657031 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

270 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a VELOSPORT Domažlice o.s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ 344 01, IČ 22675850 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

271 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 28.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ 344 01, IČ 68782471 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

272 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice z.s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, IČ 65571371 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

273 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 6/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 68.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ 344 01, IČ 03604276 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

274 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 7/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 91.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ 69980616 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

275 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 8/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

276 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 9/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 92.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

277 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 10/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 18.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (šachový oddíl), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

278 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 11/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 21.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

279- schvaluje uzavření Smlouvy č. 12/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl florbalu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

280- schvaluje uzavření Smlouvy č. 13/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 68.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mílaři Domažlice, se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, PSČ 344 01, IČ 26657031 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

281- schvaluje uzavření Smlouvy č. 14/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Velosport Domažlice o. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ 344 01, IČ 22675850 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

282- schvaluje uzavření Smlouvy č. 15/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 148.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovním klubem AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ 344 01, IČ 68782471 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

283- schvaluje uzavření Smlouvy č. 16/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice z.s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, IČ 65571371 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

284- schvaluje uzavření Smlouvy č. 17/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 95.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

285- schvaluje uzavření Smlouvy č. 18/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 174.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ 69980616 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

286- schvaluje uzavření Smlouvy č. 19/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 293.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

287- schvaluje uzavření Smlouvy č. 20/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 742.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

288 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 21/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Orel Jednota Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 34, PSČ 344 01, IČ 48343935 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

289- schvaluje uzavření Smlouvy č. 22/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 111.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SK DoLez, se sídlem Domažlice, Husova 31, PSČ 344 01, IČ 01220420 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

290- schvaluje uzavření Smlouvy č. 23/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 69.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (šachový oddíl), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

291 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 24/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.111.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ: 00253316 a HC DOMAŽLICE, se sídlem Domažlice, Husova 42, PSČ: 344 01, IČ 26578867 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

292 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 25/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Potápěčský klub Andros, se sídlem Plzeň, Kaznějovská 1206/3, Bolevec, PSČ 323 00 (Domažlice, Vodní 17, PSČ 344 01), IČ 49779761 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

293 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 26/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 74.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, PSČ 344 01, IČ 03696154 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

294 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 27/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 198.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (oddíl sportovní gymnastiky), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

295 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 28/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 70.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ: 344 01, IČ: 48342912 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

296 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 29/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 41.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

297 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 30/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 234.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl florbalu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

298 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 31/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 210.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl krasobruslení), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

299 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 32/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 582.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl plaveckých sportů), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

300 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 33/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 133.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl karate), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

301 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 34/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovním klubem AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

302 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 35/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 120.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

303 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 36/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 329.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ: 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

304 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 37/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 164.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ: 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

305 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 38/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.137.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647 , PSČ: 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

306 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 39/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 170.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl florbalu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

307 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 40/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek se sídlem Domažlice, Mánesova 521, PSČ: 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

308 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 41/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ o.s., se sídlem Česká Kubice Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

309 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 42/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 158, PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

310 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 43/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

311 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 44/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 158, PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

312 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 45/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ: 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

313 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 46/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

314 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 47/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 640, PSČ: 344 01, IČ: 18230083 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

315 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 48/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Revma Liga v ČR, klub v Domažlicích, se sídlem Domažlice, Benešova 12, PSČ: 344 01, IČ: 22763902 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

316 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 49/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Český svaz PTP, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 20/12, PSČ 180 00 (Okresní klub Domažlice, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem 290, PSČ: 345 34), IČ: 44265999 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

317 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 50/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 27.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Český svaz chovatelů, Základní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Vrchlického 122, PSČ: 344 01, IČ: 73740403 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

318 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 51/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (klub seniorů), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ: 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

319 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 52/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (TS Hanka), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ: 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

320 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 53/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Tomanova 2645/5, PSČ: 301 00 (Městská rada seniorů Domažlice se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: 344 01) IČ: 02249707 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

321 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 54/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Tomanova 2645/5, PSČ: 301 00 (Městská rada seniorů Domažlice se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: 344 01) IČ: 02249707 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

322 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 55/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: 344 01, IČ: 48344958 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

323 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 56/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: 344 01, IČ: 48344958 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

324 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 57/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 36.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ: 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

325 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 58/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ: 301 00, IČ: 45331154 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

326 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 59/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Základní organizace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Domažlice, se sídlem Domažlice, Na Milotově 310 , PSČ: 344 01, IČ: 48343595 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

327 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 60/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ o.s., se sídlem Česká Kubice Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

328 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 61/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Člověk v tísni, o.p.s. , se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, PSČ: 120 00, IČ: 25755277 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

329 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 62/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a STOP PPP, o.s., se sídlem Domažlice, Komenského 4, PSČ: 344 01, IČ: 22864288 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

330 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 63/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1695/21, PSČ: 110 00 (oblastní odbočka Domažlice, se sídlem Domažlice, Kozinova 236, PSČ: 344 01), IČ: 65399447 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

331 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 64/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 54.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647 , PSČ: 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

332 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 65/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ: 344 01, IČ: 48344184 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

333 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 66/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, PSČ: 301 00, (se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ: 344 01), IČ: 26594382 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

334 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 67/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.250 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Domažlice, se sídlem Msgre B. Staška 265, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 48343510 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

335 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 68/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.900 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Domažlice, se sídlem Jindřichova 214, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 73701467 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

336 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 69/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Network East-West, se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ: 344 01, IČ: 69967024 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

337 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 70/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.100 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum, se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, PSČ: 344 01, IČ: 73733148 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

338 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 71/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.250 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ: 344 01, IČ: 69457026 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

339 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 72/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz diabetiků ČR, DIA Územní diabetická organizace Domažlice, se sídlem Hostouň, Příkopy 38, PSČ: 345 25, IČ: 18232604 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

340 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 73/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 56.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Domácí péče Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ: 344 01, IČ: 291121060 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

341 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 74/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ: 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

342 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 75/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.700 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice, se sídlem Domažlice, Zahradní 518, PSČ: 344 01, IČ: 68780303 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

343 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 76/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.600 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice, se sídlem Domažlice, Zahradní 518, PSČ: 344 01, IČ: 68780303 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

344 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 77/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Sněhaři Domažlice o.s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

345 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 78/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Sněhaři Domažlice o.s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

346 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 79/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.200 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava o.s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 488, PSČ: 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

347 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 80/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava o.s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 488, PSČ: 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

348 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 81/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.700 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ: 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

349 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 82/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.700 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ: 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

350 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 83/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17 , PSČ: 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

351 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 84/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17 , PSČ: 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

352 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 85/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17 , PSČ: 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

353 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 86/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17 , PSČ: 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

354 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 87/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 158, PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

355 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 88/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 16.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

356 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 89/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ: 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

357 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 90/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Sněhaři Domažlice o.s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

358 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 91/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.250 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tomáš Plojhar, bytem Domažlice, Kosmonautů 159, PSČ: 344 01, RČ: 980121/1827 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

359 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 92/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.580 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a FANDÍME RODINĚ, z.s., se sídlem Domažlice, náměstí Míru 136, PSČ: 344 01, IČ: 03607241 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

360 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 93/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.450 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pavlína Schröpferová, bytem Domažlice, Kozinova 97, PSČ: 344 01, RČ: 866006/2103 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

361 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 94/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Automotoklub Domažlice v AČR, se sídlem Domažlice, Havlíčkova 508, PSČ: 344 01, IČ: 14703068 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

362 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 95/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 88.140 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s. , se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ: 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

363 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 96/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 92.400 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, PSČ: 344 01, IČ: 2667031 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

364 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 97/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 46.020 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a V+K o.s., se sídlem Štěnovice, Polní 499, PSČ: 332 09, IČ: 26574217 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

365 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 98/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 21.600 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice o.s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

366 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 99/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 16.800 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice o.s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

367 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 100/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.100 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, PSČ: 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

368 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 101/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 97.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovním klubem AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

369 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 102/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.410 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice z.s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ: 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

370 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 103/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 52.800 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 26. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2015 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)