Menu
Město Domažlice
Domažlice

6. ZASEDÁNÍ ZE DNE 18.03.2015

-

U S N E S E N Í

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

160 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Radmilu Růžičkovou Pflugovou a JUDr. Miroslava Vokáče

161 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Karel Štípek, Mgr. Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman

162 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

163 - a) schvaluje vyřazení bodu č. 18 z navrženého programu zasedání

         b) schvaluje upravený program zasedání

164 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Mgr. Václav Kozina, Mgr. Kamil Jindřich

165 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

166 - bere na vědomí zprávu z 8. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

167 - a) bere na vědomí zápis ze 2. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne
               04.02.2015
          b) bere na vědomí zápis ze 3. společné schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch
               a výboru pro   
               školství,  mládež a sport ze dne 16.02.2015
          c) bere na vědomí zápis z 2. schůze vývoru pro spolupráci s partnerskými městy
              ze dne 11.03.2015

168 - schvaluje prodej jednotky č. 392/2 - bytu nacházejícího se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/2 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech]  a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 580.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30.06. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

169 - schvaluje prodej jednotky č. 392/3 - bytu nacházejícího se v budově č.p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/ 3 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 529.500 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30.06. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

170 - schvaluje prodej jednotky č. 394/9 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice panu a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 505.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 30.06. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

171 - schvaluje prodej jednotky č. 440/8 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 439, 440, 441 v ulici Dvořákova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na společných částech budovy č. p. 439, 440, 441 a spoluvlastnický podíl ve výši 283/7791 na stavebních parcelách p. č. st. 1483, st. 1484 a st. 1485, vše v k. ú. Domažlice  a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 626.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 30.06. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

172 - schvaluje prodej jednotky č. 445/7 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na společných částech budovy č. p. 444, 445 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na stavebních parcelách p. č. st. 1489, 1490, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 671.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30.06. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

173 - schvaluje prodej jednotky č. 404/4 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 404, 410, 411 v ulici Masarykova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 7407/92390 na společných částech budovy č. p. 404, 410, 411 a spoluvlastnický podíl ve výši 7407/92390 na stavebních parcelách p. č. st. 1390/1, st. 1390/2 a st. 1390/3, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 541.500 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30.06. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

174 - schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 3504/2 a 3504/13 označených dle geometrického plánu vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o. č. 3988-291/2014 parcelním číslem 3504/2 o výměře 753 m2, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví pana ..... do vlastnictví města Domažlice a zřízení služebnosti umístění stavby a inženýrské sítě ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.05. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

175 - schvaluje prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. 69/3, jehož součástí je dům č. p. 65, Meclov, část obce Třebnice, a pozemku p. č. 69/6, jehož součástí je stavba technického vybavení (čistička odpadních vod) a pozemku p. č. 69/2, vše v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov, na vlastnické právo k jednotkám

Termín splnění: 31.05. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

176 - schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 65/1 - byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov [jedná se o jednotku, jež bude vymezena podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 65/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 65 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 7484/51346, tedy na pozemku p. č. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, na pozemcích p. č. 69/6 a 69/2, oba v k. ú. Třebnice u Domažlic a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 3. 7. 2015, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.03. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

177 - schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 65/2 - byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov [jedná se o jednotku, jež bude vymezena podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 65/2 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 65 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 7484/51346, tedy na pozemku p. č. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, na pozemcích p. č. 69/6 a 69/2, oba v k. ú. Třebnice u Domažlic a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 3. 7. 2015, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.03.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

178 - schvaluje změnu položky rozpočtu takto:

org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 130.000 Kč (ZŠ Komenského 17, účet 59x- daň z příjmů)

Termín splnění: 18.03. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

179- schvaluje změnu položek rozpočtu takto:

org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – údržba vozidel)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice - školení)

Termín splnění: 18.03. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

180 - schvaluje změnu položek rozpočtu takto:

pol. 8114 -  splátky krátkodobých přijatých  půjček (kontokorent)  v nulové výši, snížení financování o částku 21.128.860 Kč
org. 0264 § 6409 pol. 6901  + 21.128.860 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 18.03. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

181 - schvaluje rozpočet Města Domažlice na rok 2015 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 326.125.810 Kč, výdaji ve výši 312.254.670 Kč, s výší investiční rezervy 103.182.930 Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice

Termín splnění: průběžně Odpovědná osoba: Kučerová, OF

182 - schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 1.032.479 Kč

Termín splnění: 31.12. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

183 - schvaluje příděl do fondu Sluníčko ve výši 900.000 Kč

Termín splnění: 31.12. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

184 - schvaluje dodatek č. 4 vnitřní směrnice č. 6/2011 hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31.03. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

185 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu 2015 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.03.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

186 - schvaluje prodej pozemku p. č. 69/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Třebnice u Domažlic za cenu 16.150 Kč obci Meclov, se sídlem Meclov 137, IČ 253553 a zřízení ve prospěch města Domažlice a každého pozdějšího vlastníka pozemku p. č. 69/3 služebnost inženýrské sítě umístění, provozování a udržování kanalizačního vedení uloženého v pozemku p. č. 69/1 (oba v k. ú. Třebnice u Domažlic) a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

187 – nepromíjí společnosti THT Polička, s. r. o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147 polovinu smluvní pokuty, tj. 37.175 Kč za prodlení uvedené společnosti se splněním povinnosti (dodat předmět koupě ve sjednané době) dle čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy uzavřené mezi touto společností a městem Domažlice dne 21. 7. 2014

Odpovědná osoba: Hájek, OSM

188 - schvaluje nabytí pozemku p. č. 5372/3, k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy č. j. KRPP-53523-10/ČJ-2013-0300SU s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň 3, Nádražní 2, PSČ 306 28, IČ 75151529, DIČ CZ75151529, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

Datum vložení: 26. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2015 0:00
Autor: Miroslava Bauzová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)