Menu
Město Domažlice
Domažlice

5. ZASEDÁNÍ ZE DNE 18.02.2015

-

U S N E S E N Í


Zastupitelstvo města Domažlice:

140 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, Jana Pangráce

141 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Josef Kuneš, MUDr. Pavel Zeman, Zdeněk Procházka

142 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

143 - schvaluje předložený program jednání

144 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Karel Štípek, JUDr. Miroslav Vokáč

145 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

146 - bere na vědomí zprávu ze 6. - 7. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

147 - a) bere na vědomí zápis z 1. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 28.01.2015

b) bere na vědomí zápis z 1. a 2. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 28.01.2015 a ze dne 10.02.2015

c) bere na vědomí zápis z 1. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 11.02.2015

148 - a) schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4484, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č. p. 322, a pozemků p. č. 2446/48, 2446/70, vše v k.ú. Domažlice za cenu 2.471.600,00 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jakožto zástavním věřitelem, městem Domažlice jakožto zástavcem a panem ... jakožto dlužníkem, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

149 - nevzdává se předkupního práva váznoucího na bytové jednotce č. 447/2 nacházející se v bytovém domě č. p. 446, 447 v ul. Dvořákova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí postavené na pozemku p. č. st. 1495, st. 1496, vše v k. ú. Domažlice zřízeného ve prospěch města Domažlice na základě smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku, uzavřené mezi městem Domažlice a paní ... dne 18. 12. 2006, právní účinky vkladu vznikly dne 3. 1. 2007
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

150 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2792/30 v k. ú. Domažlice
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

151 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 160, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Babylon
Termín splnění: 27. 2. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

152 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2226/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

153 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 4818/50, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, dle varianty 1
Termín splnění: 27. 2. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

154 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 69/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Třebnice u Domažlic
Termín splnění: 27. 2. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

155 - a) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 154/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 154, 155 v ulici Kozinova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na společných částech budovy č. p. 154, 155 a spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na stavebních parcelách p. č. st. 1626 a st. 1627, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 580.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 30. 4. 2015
b) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 219/4 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 219, 220 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 219, 220 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavebních parcelách p. č. st. 1944 a st. 1945, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 820.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 30. 4. 2015
c) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 216/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 215, 216 v ulici Palackého v Domažlicích, Hořejší Předměstí,obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 215, 216 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavební parcele p. č. st. 1950 a st. 1949 ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 770.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 30. 4. 2015
d) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 140/4 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 140 v ulici 28. října v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5473/22359 na společných částech budovy č. p. 140 a spoluvlastnický podíl ve výši 5473/22359 na stavební parcele p. č. st. 1575, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000,00 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 30. 4. 2015
Termín splnění: 27. 2. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

156 - neschvaluje záměr darovat pozemek p. č. st. 686/1 a pozemek p. č. st. 2936, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366
Odpovědná osoba: Hájek, OSM

157 - a) schvaluje účast města Domažlice v elektronické aukci na prodej nemovitostí - pozemku p. č. st. 3635, jehož součástí je budova č. p. 224, pozemku p. č. 599/24, pozemku p. č. 599/30 a budovy bez č. p./č. e. umístěné na pozemku p. č. st. 4019, vše v k. ú. Domažlice, vyhlášené společností EURODRAŽBY.CZ, a.s., Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice, IČ 25023217, s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města s tím, že nabídka ceny bude podána v maximální výši 2.300.000,00 Kč, a deleguje na starostu určení maximálního podání
Termín splnění: 18. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje zařazení výdajů spojených s elektronickou aukcí na prodej nemovitostí - pozemku p. č. st. 3635, jehož součástí je budova č. p. 224, pozemku p. č. 599/24, pozemku p. č. 599/30 a budovy bez č. p./č. e. umístěné na pozemku p. č. st. 4019, vše v k. ú. Domažlice, vyhlášené společností EURODRAŽBY.CZ, a.s., Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice, IČ 25023217 do Pravidel rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2015
Termín splnění: 18. 2. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
c) schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní, č. j. 279/2014-A, mezi městem Domažlice a společností Horizont ISPL v. o. s., Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 28599373, jejímž předmětem je koupě nemovitostí - pozemku p. č. st. 3635, jehož součástí je budova č. p. 224, pozemku p. č. 599/24, pozemku p. č. 599/30 a budovy bez č. p./č. e. umístěné na pozemku p. č. st. 4019, vše v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek licitace v rámci elektronické aukce předmětných nemovitostí
Termín splnění: 31. 3. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

158 - schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 27. 2. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

159 - schvaluje zařazení výdajů na úhradu soudního poplatku v právní věci žalobce města Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 proti žalovanému DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 252200631 o odstranění vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38. b. j. Domažlice“ do Pravidel rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2015
Termín splnění: 18.02.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 27. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2015 0:00
Autor: Miroslava Bauzová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)