Obsah

14. ZASEDÁNÍ ZE DNE 16.12.2015

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í


 

14. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 16.12.2015


 


 

Zastupitelstvo města Domažlice:


 

709 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Ivana Rybára, Vlastimila Konrádyho


 

710 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Karel Štípek, Mgr. Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman


 

711 - bere na vědomí zprávu mandátové komise


 

712 - schvaluje předložený program zasedání


 

713 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Josef Kuneš, Mgr. Václav Kozina


 

714 - bere na vědomí zprávu z 34. a 35. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš


 

715 - bere na vědomí zápis z 15. a 16. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 26.11. a 30.11.2015


 

716 - bere na vědomí zápis z 11. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 30.11.2015


 

717 - bere na vědomí zápis z 11. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými města ze dne 2.12.2015


 

718 - schvaluje záměr umístění výrobního areálu developerské společnosti CSPP Group a. s., se sídlem Brno-střed, Bašty 413/2 v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru a dle Zásad k lokalizaci investorů v průmyslové zóně za kasárny Domažlice z října 2005


 

719 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města


 

720 - schvaluje záměr prodat části pozemku p. č. 970/33 v k. ú. Pasečnice, vymezené situačním plánem, za podmínky, že budoucí nabyvatelé uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a se zajištěním změny druhu pozemku


 

721 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 479, k. ú. Pasečnice, vymezenou situačním plánkem


 

722 - schvaluje koupi pozemku p. č. 4322 v k. ú. Domažlice za cenu 68.885 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu


 

723 - schvaluje prodej jednotky č. 392/9 – bytu nacházejícího se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/9 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 421.600 Kč a bude uhrazena dle varianty A


 

724 - schvaluje prodej jednotky č. 392/10 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 451.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A


 

725 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12383/73015 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.692 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu


 

726 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7040/120590 na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.442 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu


 

727 - schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejíž předmětem je nabytí daru - vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaných v rámci stavby Prodloužení vodovodu a kanalizace Domažlice dle předloženého návrhu


 

728 - schvaluje koupi pozemků p. č. 4296/1, 4319/12 a 5165/1, vše v k. ú. Domažlice za cenu 270.275 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu


 

729 - nepromíjí společnosti MSV Liberec, s. r. o., se sídlem Kralická 79, Liberec 7, PSČ 460 07, IČ 61328952 dluh odpovídající pohledávce města na zaplacení smluvní pokuty ve výši 817.069,83 Kč (za nedodržení termínu plnění dle smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2014 na akci "Rekonstrukce objektu č. 1 - „radnice" na náměstí Míru v Domažlicích, změna stavby před dokončením – dodatek č. 1“)


 

730 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/42, k. ú. Domažlice za cenu 192.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní


 

731 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 6.000.000 Kč (DML – pacht pozemků)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 6.000.000 Kč (investiční rezerva)


 

732 - schvaluje dodatek Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. 69/3, jehož součástí je dům č. p. 65 - bytový dům, část obce Třebnice, a pozemku p. č. 69/6, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. - stavba technického vybavení, a dále pozemku p. č. 69/2, vše v k. ú. Třebnice na vlastnické právo k jednotkám ze dne 19. 3. 2015 dle předloženého návrhu


 

733 - bere na vědomí informaci o splnění usnesení č. 653 ze dne 21. 10. 2015


 

734 - schvaluje směnu pozemku p. č. 618/2 a pozemků ve zjednodušené evidenci č. 680/2 (dle PK), č. 681 (dle PK), č. 682 (dle PK) a č. 683 (dle PK), vše v k. ú. Dolní Folmava a část pozemku ve zjednodušené evidenci č. 370 (dle PK) označenou dle geometrického plánu č. 155-418-1206/2015 novým parcelním číslem 370/2 v k. ú. Starý Spálenec ve vlastnictví města Domažlice za pozemky p. č. 1592/12, 1592/14, 1592/15, 1592/17, 1592/18 a 1592/21, vše v k.ú. Pec ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro státní podnik Lesy České republiky, s. p. a uzavření směnné smlouvy se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ 42196451 dle předloženého návrhu


 

735 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 6121 + 635.371 Kč (Pivovar – realizace, dodatek č. 2)

org. 0517 § 6399 pol. 5362 – 110.271 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 525.100 Kč (investiční rezerva)


 

736 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 505 § 6171 pol. 6121 + 502.906 Kč (zateplení objektu MěÚ, U nemocnice, zateplení střechy)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 502.906 Kč (investiční rezerva)


 

737 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0292 pol. 4216 ÚZ 90877 + 106.237,48 Kč (dotace SFŽP – odbahnění rybníka Babylon)

org. 0292 pol. 4213 ÚZ 15827 + 1.806.037,35 Kč (dotace EU – odbahnění rybníka Babylon)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.912.274,83 Kč (investiční rezerva)


 

738 - schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 dle předloženého návrhu


 

739 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0269 pol. 4216 UZ 29519 + 811.924 Kč (dotace Mze – lesní hospodářský plán DML s.r.o.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 811.924 Kč (investiční rezerva)


 

740 - schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, B. Němcové 118, PSČ 344 01, IČ 48344117, dle předloženého návrhu


 

741 - schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Michlova 565, PSČ 344 01, IČ 71294121, dle předloženého návrhu


 

742 - neodkládá bod č. 30 Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 na lednové jednání zastupitelstva


 

743 - schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro oblast sportovní, školství a mládež dle návrhu rady města


 

744 - schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro oblast kulturní, sociální a cestovní ruch dle návrhu rady města


 

745 - rozhodlo, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté v rozpočtu města v roce 2016


 

746 - neschvaluje, že veškeré platby uznatelných nákladů u programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice musí být doloženy výpisy z účtů


 

747 - schvaluje, že veškeré platby uznatelných nákladů u programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice musí být doloženy výpisy z účtů a kopiemi výdajových dokladů (bezhotovostní platby) nebo kopiemi pokladní knihy a kopiemi výdajových dokladů (platby v hotovosti)


 

748 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

749 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

750 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

751 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

752 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

753 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

754 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

755 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016“ dle upraveného návrhu


 

756 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost“ dle upraveného návrhu


 

757 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“ dle upraveného návrhu


 

758 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle upraveného návrhu


 

759 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle upraveného návrhu


 

760 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle upraveného návrhu


 

761 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora celoroční činnosti – sociální oblast“ dle upraveného návrhu


 

762 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice „Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast“ dle upraveného návrhu


 

763 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 3. kolo“ dle předloženého návrhu:

 

Žadatel   Požadovaná částka Návrh výborů

GJŠB Domažlice 

GJŠB Domažlice 

Ivana Kozinová

SK Jiskra Domažlice, z. s. 

SK Jiskra Domažlice, z. s. 

SK Jiskra Domažlice, z. s. 

Basketbal Jiskra Domažlice, z. s.

 

25680 

7865 

45500 

4365  

3400 

5850

27225

33839

19500

6000

30400

4100

2100

3500

13000

25700

Celkem     104300

                          

 

764 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 3. kolo“ dle předloženého návrhu:

Žadatel                                  Požadovaná částka

Jiří Štangl                              33756

ČSCH Domažlice                 23766

SK Jiskra Domažlice, z. s.   4250


 

765 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 106/2015 ve výši 19.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu


 

766 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 107/2015 ve výši 6.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu


 

767 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 108/2015 ve výši 30.400 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a paní Ivanou Kozinovou dle předloženého návrhu


 

768 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 109/2015 ve výši 4.100 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039, dle předloženého návrhu


 

769 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 110/2015 ve výši 2.100 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039, dle předloženého návrhu


 

770 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 111/2015 ve výši 3.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039, dle předloženého návrhu


 

771 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 112/2015 ve výši 13.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549, dle předloženého návrhu


 

772 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 113/2015 ve výši 25.700 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549, dle předloženého návrhu


 


 


 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města


 


 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města


 


 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 


Vytvořeno: 22. 12. 2015
Poslední aktualizace: 22. 12. 2015 00:00
Autor: