Menu
Město Domažlice
Domažlice

13. ZASEDÁNÍ ZE DNE 18.11.2015

-

U S N E S E N Í

 

13. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 18.11.2015

 

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

661 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, MUDr. Iva Kadlece

 

662 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, Jaroslav Bauer, Vlastimil Konrády

 

663 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

664 - schvaluje vypuštění bodu č. 9

 

665 - schvaluje upravený program zasedání

 

666 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Josef Kuneš, Mgr. Václav Kozina

 

667 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

668 - bere na vědomí zprávu z 32. - 33. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

669 - a) bere na vědomí zápis z 10. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 4.11.2015

b) schvaluje záměr osazení informačních tabulí s uvedením partnerských měst u příjezdových komunikací v intravilánu města Domažlice

c) bere na vědomí zápis z 6. schůze finančního výboru ze dne 11.11.2015

d) bere na vědomí zápisy z 8., 9. a 10. schůze výboru školství, mládeže a sportu ze dne 15.9., 26.10. a 3.11.2015

e) bere na vědomí zápisy z 11., 12., 13. a 14. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 29.10., 2.11., 9.11. a 11.11.2015

 

670 - schvaluje uzavření dohody o prominutí části dluhu ve výši 400.000,- Kč o 200.000,- Kč se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 za nepředložení bankovní záruky nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice – bezbariérový přístup do MKS – I. Etapa interiér, dodatek č. 2" dle upraveného návrhu

 

671 - neschvaluje uzavření dohody o prominutí dluhu ve výši 181.517,18 Kč se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 za nedodržení termínu plnění zakázky na akci Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice – bezbariérový přístup do MKS – I. Etapa interiér, dodatek č. 2" dle předloženého návrhu

 

672 - schvaluje koupi pozemků p. č. 3319/12 a p. č. 5017/2, oba v k. ú. Domažlice za cenu 186.450 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

673 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2685/7 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

 

674 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2238/1, k. ú. Domažlice za cenu 10.800 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

675 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2170/9, k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 408 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

676 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4800/3, k. ú. Domažlice

 

677 - schvaluje koupi pozemků p. č. 2936, 2937 a 2997, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy  dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2

 

678 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. 2446/43, k. ú. Domažlice za cenu 192.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

 

679 - ruší usnesení č. 448 ze dne 26. 8. 2015

 

680 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2446/42 v katastrálním území Domažlice za účelem výstavby řadového rodinného domu typu 4.8 dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

 

681 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy s těmito náležitostmi: předmětem zástavy bude pozemek p. č. 2446/40 v k. ú. Domažlice, a zástavní právo bude zřízeno k zajištění dluhů dlužníka vůči zástavnímu věřiteli

 

682 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12269/73015 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.483 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

683 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12067/73955 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 21.636 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

684 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1741/10565 na pozemku p. č. st. 2224, k. ú. Domažlic za cenu ve výši 21.851 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

685 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3319/24330 na pozemku p. č. st. 1968, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 13.914 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

686 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/143816 na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

687 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1597/35945 na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 6.291 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

688 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 9017/56645 na pozemku p. č. st. 2329, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 17.574 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

689 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4438/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlic za cenu ve výši 5.468 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

690 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3513/128588 na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 11.802 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

691 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6026/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.042 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

692 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6071/229596 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.568 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

693 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6051/76112 na pozemku p. č. st. 2610, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 11.734 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

694 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7051/161044 na pozemcích p. č. st. 2619 a st. 2620, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.531 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

695 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8059/50424 na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 18.987 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

696 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8333/50424 na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 19.633 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

697 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8149/50424 na pozemku p. č. st. 2938, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 19.199 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

698 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 11660/73015 na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 21.367 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

699 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7040/120590 na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice za cenu ve výši 8.442 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

 

700 - schvaluje záměr směnit pozemek p. č. 618/2 a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 680/2 (dle PK), č. 681 (dle PK), č. 682 (dle PK) a č. 683 (dle PK), vše v k. ú. Dolní Folmava a část pozemku ve zjednodušené evidenci č. 370 (dle PK) označenou dle geometrického plánu č. 155-418-1206/2015 novým parcelním číslem 370/2 v k. ú. Starý Spálenec, a to za pozemky ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s. p.

 

701 - souhlasí se zasláním nabídky na směnu pozemků nacházejících se v katastrálním území Domažlice České provincii Řádu sv. Augustina dle předloženého návrhu

 

702 - schvaluje koupi pozemku p. č. 2380 v k. ú. Domažlice za cenu 115 Kč/m2 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní

 

703 - neschvaluje záměr nabýt pozemek p. č. 3729/4 v k. ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města, a to úplatně ve výběrovém řízení

 

704 - a) souhlasí s realizací pozemku p. č. 5146/1, k. ú. Domažlice ve prospěch fyzické osoby

b) nesouhlasí s realizací pozemku p. č. 5146/2, k. ú. Domažlice ve prospěch fyzické osoby

c) trvá na svém usnesení č. 1183 ze dne 19. 11. 2008, tedy na bezplatném převodu pozemků p. č. 5146/2 a č. 5146/5, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice

 

705 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4122 ÚZ 13305 + 749.758 Kč (dotace na dofinancování sociálních služeb)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ 13305 + 663.957 Kč (Městské centrum – pobytové služby)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 ÚZ 13305 + 85.801 Kč (Městské centrum – odlehčovací služby)

 

706 - vydává Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01. 01. 2016

 

707 - odkládá bod č. 27 – Sluníčko Domažlice – podpora 2016

 

708 - pověřuje podle § 3 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů plněním některých úkolů při řízení obecní policie Mgr. Petra Kubala a to v rozsahu stanovené pracovní náplně

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 25. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2015 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)