Menu
Město Domažlice
Domažlice

12. ZASEDÁNÍ ZE DNE 21.10.2015

-

U S N E S E N Í

 

12. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 21.10.2015

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

638 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Ivana Rybára, MUDr. Ivo Kadlece

 

639 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: JUDr. Miroslav Vokáč, MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Ivan Rybár

 

640 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

641 - schvaluje předložený program zasedání

 

642 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, Zdeněk Procházka

 

643 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

644 - bere na vědomí zprávu z 30. - 31. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

645 - bere na vědomí zápis z 8. a 9. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 30.09. a 14.10.2015

 

646 - a) bere na vědomí zápis z 9. a 10. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 14.9. a 5.10.2015

b) schvaluje udělení pamětní medaile města Domažlice panu Petru Ouřadovi

c) schvaluje oddělení společných grantů

 

647 - schvaluje záměr nabýt do vlastnictví města vodovodní a kanalizační řad vybudované v rámci stavby Prodloužení vodovodu a kanalizace Domažlice, a to bezplatně

 

648 - souhlasí s tím, že k zajištění pohledávek Hypoteční banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 13584324 z titulu úvěru bude zřízeno zástavní právo ve prospěch Hypoteční banky, a. s. k právu stavby zřízenému k pozemku p. č. 2446/41, k. ú. Domažlice; tento souhlas je zároveň souhlasem dle článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 14. 9. 2015, ve kterém si město Domažlice ve smyslu § 1252 občanského zákoníku vyhradilo souhlas k zatížení práva stavby

 

649 - schvaluje prodej jednotky č. 500/8 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově č. p. 500, 501 postavené na pozemcích p. č. st. 2568 a p. č. st. 2569 v ulici Kunešově v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na společných částech shora uvedené budovy č.p. 500, 501 a spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na každém ze shora uvedených pozemků p. č. st. 2568 a p. č. st. 2569 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 650.777 Kč a bude uhrazena dle varianty A

 

650 - schvaluje Zásady k prodeji volných jednotek v majetku města Domažlice dle předloženého návrhu

 

651 - ruší usnesení č. 397 ze dne 17. 6. 2015

 

652 - vydává dle § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství dle předloženého návrhu

 

653 - schvaluje nabytí pozemků p. č. 4312/10, 4319/14 a 5165/4, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města

 

654 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch města Domažlice spočívající v právu umístit a provozovat stavbu mostu vybudovanou v rámci stavby „Rekonstrukce mostů M01, M02, M12 Havlovice u Domažlic“ k pozemku p. č. 660/6 v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti č. 700/2015 - SML“ se státním podnikem Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 dle předloženého návrhu

 

655 - a) ruší usnesení č. 587 ze dne 23.9. 2015

b) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově třídě v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu

 

656 - neschvaluje poskytování podpory města Domažlice pro rok 2016 na poplatek za péči poskytovanou Sluníčkem Domažlice, příspěvkovou organizací, na dítě s trvalým pobytem v Domažlicích za podmínky, že alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) dítěte k 31. 12. 2015 je evidován k trvalému pobytu v Domažlicích, stejně jako v roce 2015

 

657 - neschvaluje poskytování podpory města Domažlice pro rok 2016 na poplatek za péči poskytovanou Sluníčkem Domažlice, příspěvkovou organizací, na dítě s trvalým pobytem v Domažlicích za podmínky, že alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) dítěte k 31. 12. 2015 je evidován k trvalému pobytu v Domažlicích, takto:

- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 4.500 Kč/měsíc

- za 4 dny péče v týdnu ve výši 3.600 Kč/měsíc

- za 3 dny péče v týdnu ve výši 2.700 Kč/měsíc

- za 2 dny péče v týdnu ve výši 1.800 Kč/měsíc

 - za 1 den péče v týdnu ve výši 900 Kč/měsíc

 

658 - schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300.000 Kč pro Diecézní charitu Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ: 301 00, IČ: 49774034, na dofinancování provozu sociálních služeb v roce 2015 (Azylový dům Domažlice a Sociálně terapeutická dílna sv. Josefa)

 
 
659 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 305/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 300.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu

 

660 - schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 95/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi městem Domažlice a Pěveckým sborem Čerchovan, o. p. s. dle předloženého návrhu

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 27. 10. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2015 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)