Menu
Město Domažlice
Domažlice

10. ZASEDÁNÍ ZE DNE 26.08.2015

-

U S N E S E N Í

 

10. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 26.08.2015

 

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

417 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Radmilu Růžičkovou Pflugovou, Jana Látku

 

418 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: JUDr. Miroslav Vokáč, Zdeněk Procházka, Mgr. Karel Štípek

 

419 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

 

420 – a) schvaluje doplnění programu o bod 42 – veřejná zakázka propojení křižovatky ulice 28.října se silnicí II/193 v ul.Kozinova-II.etapa – rozpočtové opatření

b) schvaluje předložený program zasedání s doplněním bodu 42

 

421 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, Jaroslav Bauer, MUDr. Michal Havlovic

 

422 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

 

423 - bere na vědomí zprávu z 18. - 24. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

424 - bere na vědomí zápis z 6. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 19.08.2015

 

425 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 3112 + 3.000.000 Kč (příjem z prodeje bytů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 3.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba:Kučerová, OF

 

426 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 2321 pol. 2324 + 1.540.816 Kč (příjem - CHVaK a.s.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.540.816 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba:Kučerová, OF

 

 

 

427 - schvaluje prodej jednotky č. 392/4 – bytu nacházejícího se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/4 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] stávajícímu nájemci paní Jaroslavě Kalousové, Pelnářova 392, Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

428 - schvaluje prodej jednotky č. 65/2 – byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 19. 3. 2015 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 65/2 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 65 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 7484/51346, tedy na pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, na pozemcích p. č. 69/6 a 69/2, oba v k. ú. Třebnice u Domažlic a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], paní Zuzaně Emingerové, Třebnice 13 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 550.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

429 - ruší usnesení č. 256 ze dne 20. 5. 2015

Termín splnění: 26. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

430 - schvaluje prodej jednotky č. 154/3 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č.p. 154, 155 v ul. Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na společných částech budovy č.p. 154, 155 a spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 9 na pozemcích p. č. st. 1626 a st. 1627, vše v k. ú. Domažlice, paní Barboře Kroové, Nový Pařezov 33 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 670.000.Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30. 11. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

431 - schvaluje prodej jednotky č. 219/4 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 219, 220 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 219, 220 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavebních parcelách p. č. st. 1944 a st. 1945, vše v k. ú. Domažlice, M&M investiční s. r. o., se sídlem Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 28779827 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 760.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

432 - schvaluje prodej jednotky č. 216/3 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 215, 216 v ulici Palackého v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 215, 216 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavební parcele p. č. st. 1950 a st. 1949 k. ú. Domažlice, M&M investiční s. r. o., se sídlem Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 28779827 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 760 000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

433 - schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 500/8 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově č. p. 500, 501 postavené na pozemcích p. č. st. 2568 a p. č. st. 2569 v ulici Kunešově v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na společných částech shora uvedené budovy č.p. 500, 501 a spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na každém ze shora uvedených pozemků p. č. st. 2568 a p. č. st. 2569 v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 30. 09. 2015, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

434 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2404/6, vymezenou situačním plánkem, a pozemek p. č. 5141/3, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění : 7. 9. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

435 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 958/7, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 7. 9. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

436 - zřizuje ve prospěch města Domažlice pozemkovou služebnost umístit stavbu a provozovat stavbu lávky vybudovanou v rámci stavby „Lávka ev. č. L-12 přes Zubřinu – Domažlice – Havlíčkova ulice“ v pozemku p. č. 5154/2 v k. ú. Domažlice a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 765/2015-SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 dle předloženého návrhu a dále schvaluje uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

437 - zřizuje ve prospěch města Domažlice pozemkovou služebnost umístit stavbu a provozovat stavbu lávky vybudovanou v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. M-05 přes Zubřinu – Domažlice“ v pozemku p. č. 5154/2 v k. ú. Domažlice a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 1016/2015 -SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 dle předloženého návrhu a dále schvaluje uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti

Termín splnění: 31. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

438 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2248/1, k. ú. Domažlice, manželům Václavovi Císlerovi a MVDr. Lucii Císlerové, oba bytem Kosmonautů 182, Domažlice, za cenu 12.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

439 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2247/1, k. ú. Domažlice, panu MUDr. Jiřímu Soldánovi, bytem 17. listopadu 248, Domažlice, za cenu 12.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

 

440 - vydává dle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

441 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 10/PKBK/2014 na projekt „Rozšíření MKDS – Domažlice, II. Etapa“, uzavřené dne 3. 12. 2014 mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13 IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

442 a) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23982015 na projekt „Rozšíření MKDS – Domažlice, III. Etapa“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 pol. 4222 + 550.000 Kč (dotace Plzeňský kraj)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 137.500 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0281 § 5319 pol. 6121 + 687.500 Kč (rozšíření MKDS - kamerový systém, Domažlice, III. Etapa)

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

443 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 556.600 Kč (zpevněné plochy před hřbitovem)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 556.600 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 9. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

444 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4818/58, vymezenou přiloženým situačním plánem, v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 7. 9. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

445 - bere na vědomí odstoupení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň 3, Nádražní 2, PSČ 306 28, IČ 75151529, ze dne 13.07.2015, od bezúplatného převodu pozemků p. č. 5800 a 5801, vše v k. ú. Domažlice, dle Darovací smlouvy č. j. KRPP-53523- 18/ČJ-2013-0300SU

Termín splnění: 26. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

446 - schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti č. 698/2015 - SML“ a zřídit ve prospěch města Domažlice pozemkovou služebnost umístit a provozovat stavbu mostu vybudovanou v rámci stavby „Rekonstrukce mostů M01, M02, M12 Havlovice u Domažlic“ v pozemku p. č. 660/6 v k. ú. Havlovice u Domažlic s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

447 – odkládá bod č. 26 na zařijové zastupitelstvo

Termín splnění: 23. 9. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

448 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/42, k. ú. Domažlice za cenu 192.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 panu Zbyňku Soběhartovi, Kout na Šumavě 255 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch pana Zbyňka Soběharta, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31. 10.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

449 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/41, k. ú. Domažlice za cenu 193.050 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 manželům Mileně a Romanu Pozdníčkových, Mánesova 517, Domažlice a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch manželů Mileny a Romana Pozdníčkových, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31. 10.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

450 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/40, k. ú. Domažlice za cenu 193.050 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 paní Renatě Khemissi, Petrovická 258, Domažlice a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch paní Renaty Khemissi a uzavření smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

451 - schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky p. č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 1. 9. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

452 - schvaluje uzavření  smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manžely Michalem a Annou Novákovými, Vrbova 403, Domažlice, jejímž předmětem je bezplatné zřízení práva stavby k pozemku p. č. 2446/44, k. ú. Domažlice ve prospěch manželů Novákových a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu, kterou město Domažlice prodá manželům Novákovým pozemek p. č. 2446/44,

k.ú. Domažlice za cenu 598.000 Kč, dle předloženého návrhu, a schvaluje uzavření kupní smlouvy s manžely Michalem a Annou Novákovými, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

 

453 - schvaluje prodej pozemku p. č. 9/25, druh pozemku ostatní plocha, zeleň v k. ú. Babylon Josefu Kováříkovi, Petrovice 6, Újezd za cenu 11.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

454 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 3487/1, k. ú. Domažlice, označené dle geometrického plánu vyhotoveného společností Geodézie Jihozápad s. r. o., č. plánu 4043-1009/2015, novým parcelním číslem jako pozemek p. č. 3487/31, k. ú. Domažlice, panu Josefovi Šobrovi, bytem Na Milotově 175, 344 01 Domažlice, za cenu 2.310 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

455 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 3487/1, k. ú. Domažlice, označené dle geometrického plánu vyhotoveného společností Geodézie Jihozápad s. r. o., č. plánu 4043-1009/2015, novým parcelním číslem jako pozemek p. č. 3487/32, k. ú. Domažlice, jehož součástí je studna vedená v evidenci města Domažlice pod inv. č. 97006, paní Haně Moravcové, bytem Kunešova 500, 344 01 Domažlice, za cenu 24.790 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

456 - neschvaluje uplatnění předkupního práva zřízeného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 11. 2. 1994 s manžely Milanem Nebehajem a Janou Nebehajovou, oba bytem Dukelská 40, Domažlice a uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitosti - pozemek p. č. st. 579, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 40, Týnské Předměstí, pozemek p. č. st. 580/2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 41, Týnské Předměstí, pozemek p. č. 439 a pozemek p. č. 5506, vše v k. ú. a obci Domažlice za celkovou kupní cenu ve výši 10.000.000 Kč

Termín splnění: 31.10.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

457 - neschvaluje vzdání se předkupního práva zřízeného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 11.2. 1994 s manžely Milanem Nebehajem a Janou Nebehajovou, oba bytem Dukelská 40, Domažlice k nemovitostem - domu č. p. 40, stavební parcely č. st. 579, pozemkové parcely č. 438/1 a domu č. p. 41, stavební parcely č. st. 580 a pozemkové parcely č. 439, vše v k. ú. Domažlice, dnes označeným a vedeným v katastru nemovitostí jako nemovitosti - pozemek p. č. st. 579, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 40, Týnské Předměstí, pozemek p. č. st. 580/2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 41, Týnské Předměstí, pozemek p. č. 439 a pozemek p. č. 5506, vše v k. ú. a obci Domažlice

Termín splnění: 31.12.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

458 - schvaluje koupi části pozemku p. č. 260/1, nově označené dle geometrického plánu č. 367- 1135/2015 parcelním číslem p. č. 260/47, v k. ú. Havlovice u Domažlic, za cenu 49.450 Kč celkem, a uzavření kupní smlouvy s Ing. Milošem Hammerem, Petrovice 30, 344 01 Domažlice, Janem Sladkým, Masarykova 1335/23, 769 01 Holešov, Ing. Josefem Sladkým, Nepomucká 1788/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň a Vlastimilem Sladkým, Havlovice 19, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

 

 

 

 

459 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0522 § 3412 pol. 6121 +1.058.019 Kč (realizace - zateplení objektu sportovní haly)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 183.623 Kč (odpočet DPH)

org. 0516 § 3326 pol. 6121 - 874.396 Kč (Baldovské návrší)

Termín splnění: 31.08.2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

460 - bere na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2015

Termín splnění: 26. 8. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

 

461 - a) bere na vědomí informaci společnosti SYNOT TIP, a. s., se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, o existenci metodiky Ministerstva vnitra České republiky ze dne 01. 04. 2015 a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-98/14 Berlington Hungary a další ze dne 11. 06. 2015

b) zamítá žádost společnosti SYNOT TIP, a. s. se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, o znovuotevření tématiky eventuální změny Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Termín splnění: 26. 8. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

462 - a) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Domažlicko za rok 2014

b) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Odpadové hospodářství Lazce za rok 2014

c) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2014

d) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2014

Termín splnění: 26. 8. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

463 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0810 pol. 4116 ÚZ13015 + 566.000 Kč (příjem dotace na výkon sociální .práce )

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13015 + 422.388 Kč (platy hrazeno z dotace)

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13015 - 422.388 Kč (snížení výdajů na platy – vlastní zdroje)

Org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13015 + 105.597 Kč (sociální pojištění -. hrazeno z dotace )

Org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13015 - 105.597 Kč (snížení výdajů na soc.poj.- vlastní zdroje)

Org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13015 + 38.015 Kč (zdravotní pojištění hrazeno z dotace )

Org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13015 - 38.015 Kč (snížení výdajů na zdrav.poj.- vlastní zdroje)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 566.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

464 - schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 104/2015 ve výši 14.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SOU Domažlice, TS Avanti, se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 640, PSČ 344 01, IČ 18230083 dle vyhlášeného grantu Reprezentace města – 2.kolo

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

465 - schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 105/2015 ve výši 21.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Sokol Domažlice, se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle vyhlášeného grantu Reprezentace města – 2.kolo

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

 

 

466 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, PSČ 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

467 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mílaři Domažlice, se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, PSČ 344 01, IČ: 26657031

dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

468 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Velosport Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

469 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

470 - schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č. 5/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

471 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

472 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

473 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

474 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 9/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

 

475 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (šachový oddíl), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

476 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

477 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl florbalu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

478 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mílaři Domažlice, se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, PSČ 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

479 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Velosport Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

480 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

481 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

482 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

483 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

484 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 19/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

485 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

486 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 21/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Orel Jednota Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 34, PSČ 344 01, IČ: 48343935 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

487 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 22/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SK DoLez., se sídlem Domažlice, Husova 31, PSČ 344 01, IČ: 01220420 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

488 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 23/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice, (šachový oddíl) ,se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

489 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 24/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a HC Domažlice, se sídlem Domažlice, Husova 42, PSČ 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

490 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 25/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Potápěčský klub Andros, se sídlem Plzeň, Kaznějovská 1206/3, Bolevec, PSČ 323 00 (Domažlice, Vodní 17, PSČ 344 01), IČ: 49779761 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

491 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 26/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, PSČ 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

492 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 27/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (oddíl sportovní gymnastiky), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

493 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 28/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ: 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

494 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 29/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. S (oddíl stolního tenisu)., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

495 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 30/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl florbalu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

496 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 31/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl krasobruslení), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

497 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 32/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl plaveckých sportů), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

498 - schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č. 33/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl karate), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

499 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 34/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

500 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 35/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

501 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 36/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

502 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 37/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

503 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 38/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

504 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 39/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 170.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s. (oddíl florbalu), se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

505 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 40/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek, se sídlem Domažlice, Mánesova 521, PSČ 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

506 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 41/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MCT CZ, o. s, se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25, PSČ 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

507 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 42/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 158, PSČ 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

508 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 43/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, PSČ 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

509 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 44/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 158, PSČ 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

510 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 45/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

511 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 46/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, PSČ 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

512 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 47/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 640, PSČ 344 01, IČ: 18230083 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

513 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 48/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Revma liga v ČR, klub v Domažlicích, se sídlem Domažlice, Benešova 12, PSČ 344 01, IČ: 22763902 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

514 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 49/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Český svaz PTP, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 20/12, PSČ 180 00 (Okresní klub Domažlice, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem 290, PSČ 345 34), IČ: 44265999 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

515 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 50/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Český svaz chovatelů, Základní organizce Domažlice, se sídlem Domažlice, Vrchlického 122, PSČ 344 01, IČ: 73740403 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

516 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 51/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (klub seniorů), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

517 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 52/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice (TS Hanka), se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

518 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 53/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Tomanova 2645/5, PSČ 301 00 (Městská rada seniorů Domažlice, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: 344 01), IČ: 02249707 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

519 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 54/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Tomanova 2645/5, PSČ 301 00 (Městská rada seniorů Domažlice, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: 344 01), IČ: 02249707 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

520 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 55/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ 344 01, IČ: 48344958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

521 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 56/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ 344 01, IČ: 48344958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

522 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 57/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klub českých turistů – odbor Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

523 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 58/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ 301 00, IČ: 45331154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

524 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 59/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Základní organizace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Domažlice, se sídlem Domažlice, Na Milotově 310, PSČ 344 01, IČ: 48343595 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

525 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 60/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MCT CZ, o. s., se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25, PSČ 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

526 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 61/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, PSČ 120 00, IČ: 25755277 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

527 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 62/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a STOP PPP, o. s., se sídlem Domažlice, Komenského 4, PSČ 344 01, IČ: 22864288 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

528 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 63/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1695/21, PSČ 110 00 (oblastní pobočka Domažlice, se sídlem Domažlice, Kozinova 236, PSČ: 344 01), IČ: 65399447 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

529 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 64/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

530 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 65/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ 344 01, IČ: 48344184 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

531 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 66/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o. p. s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, PSČ 301 00 (se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ: 344 01), IČ: 26594382 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

532 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 67/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ 344 01, IČ: 48343510 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

533 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 68/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, PSČ 344 01, IČ: 73701467, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

534 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 69/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Network East-West, se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ 344 01, IČ: 69967024 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

535 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 70/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum, se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, PSČ 344 01, IČ: 73733148 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

536 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 71/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ 344 01, IČ: 69457026 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

537 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 72/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz diabetiků ČR, DIA Územní diabetická organizace Domažlice, se sídlem Hostouň, Příkopy 38, PSČ 345 25, IČ: 18232604 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

538 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 73/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Domácí péče Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ 344 01, IČ: 291121060 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

539 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 74/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

540 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 75/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice, se sídlem Domažlice, Zahradní 518, PSČ 344 01, IČ: 68780303 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

541 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 76/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice, se sídlem Domažlice, Zahradní 518, PSČ 344 01, IČ: 68780303 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

542 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 77/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Sněhaři Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193 PSČ 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

543 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 78/2015 o poskytnutí účelové dotace v mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Sněhaři Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, PSČ 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

544 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 79/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídliště Šumava, o. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 488, PSČ 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

545 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 80/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sídliště Šumava, o. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 488, PSČ 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

546 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 81/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klub českých turistů – odbor Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

547 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 82/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klub českých turistů – odbor Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

548 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 83/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

549 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 84/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

550 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 85/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

551 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 86/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

552 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 87/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 158, PSČ 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

553 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 88/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, PSČ 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

554 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 89/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

555 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 90/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Sněhaři Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, PSČ 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

556 - schvaluje návrh Dodatku č. 91 ke smlouvě č. 91/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tomáš Plojhar, bytem Domažlice, Kosmonautů 159, PSČ 344 01, RČ: 980121/1827 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

557 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 92/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a FANDÍME RODINĚ, z. s., se sídlem Domažlice, náměstí Míru 136, PSČ 344 01, IČ: 03607241 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

558 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 93/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pavlína Schröpferová, bytem Domažlice, Kozinova 97, PSČ 344 01, RČ: 866006/2103 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

559 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 94/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Automotoklub Domažlice v AČR, se sídlem Domažlice, Havlíčkova 508, PSČ 344 01, IČ: 14703068 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

560 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 95/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

561 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 96/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mílaři Domažlice, se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, PSČ 344 01, IČ: 2667031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

562 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 97/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a V + K, o. s., se sídlem Štěnovice, Polní 499, PSČ 332 09, IČ: 26574217 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

563 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 98/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Velosport Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

564 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 99/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Velosport Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, PSČ 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

565 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 100/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, PSČ 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

566 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 101/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovním klubem AC Domažlice, se sídlem Domažlice, Palackého 215, PSČ 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

567 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 102/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem

Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Judo-club Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, PSČ 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

568 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 103/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, PSČ 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

569 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

570 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 302/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Sady 5. května 348/8, PSČ: 301 00, IČ: 49774034, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

571- schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0471 pol. 4222 + 750.000 Kč (dotace PK – metropolitní síť 5. etapa)

org. 0471 § 2419 pol. 6121 + 1.094.891 Kč (metropolitní síť - 5. etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 344.891 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Pavle, OICT a GIS

 

 

572 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 4.101.900 Kč (propojení křižovatky ul. 28.října se silnicí II/193 v ulici Kozinova – II. Etapa)

org. 0516 § 3326 pol. 6121 - 461.800 Kč (Baldovské návrší)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.640.100 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 27. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2015 0:00
Autor: Miroslava Bauzová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)