Menu
Město Domažlice
Domažlice

41. ZASEDÁNÍ ZE DNE 04.08.2014

-

U S N E S E N Í
Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1390 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Pavla Wolfa

1391 - ustanovuje mandátovou a volební komisi ve složení: Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek, Mgr. Václav Hruška

1392 - bere na vědomí zprávu mandátové a volební komise
 

1393 – a) schvaluje doplnění programu o bod 13) Rozpočtové opatření veřejná zakázka "Rekonstrukce ulic Hradská, Branská a Chodská v Domažlicích"
b) schvaluje doplnění programu jednání o bod 14) Rozpočtové opatření veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce objektu č. 1 - "radnice" na náměstí Míru v Domažlicích, změna stavby před dokončením - dodatek č. 1“


1394 - schvaluje doplněný program jednání

1395 - bere na vědomí zprávu předsedy KV
 

1396 - volí návrhovou komisi ve složení: Roman Kalous, Mgr. Jan Anderle, Mgr. Václav Kozina


 

1397 - bere na vědomí rezignaci Mgr. Karla Štípka na post 1. uvolněného místostarosty a na pověření řízení městské policie

Termín splnění: 04.08.2014           Odpovědná osoba: M. Vlčková

1398 - schvaluje volbu místostarosty veřejným hlasováním
 

1399 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 1. statutárním místostarostou města, který zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti, pana JUDr. Zdeňka Nováka

Termín splnění: 04.08.2014           Odpovědná osoba: M. Vlčková
 

1400 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, členem rady města Mgr. Václava Kozinu

Termín splnění: 04.08.2014           Odpovědná osoba: M. Vlčková

1401 - stanovuje rozdělení organizací a společností takto:

JUDr. Zdeněk Novák: ZŠ Komenského 17, ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Mateřská škola, Sluníčko Domažlice, MKS, DTS Domažlice, ZUŠ, Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., DDM Domino Domažlice
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén a ubytovna, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Domažlická správa nemovitostí spol. s.r.o., Domažlické městské lesy s. r. o., Knihovna B. Němcové

Termín splnění: 04.08.2014           Odpovědná osoba: M. Vlčková

1402 - pověřuje řízením městské policie člena zastupitelstva JUDr. Zdeňka Nováka
Termín splnění: 04.08.2014           Odpovědná osoba: M. Vlčková
 

1403 – bere na vědomí rezignaci strážníka Radovana Plška, DiS. na pověření plnění některých úkolů při řízení městské policie

Termín splnění: 04. 08. 2014          Odpovědná osoba: M. Vlčková

1404 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0511 § 2212 pol. 6121 +3.199.356,- (rekonstrukce Chodská ulice - realizace)
org. 0512 § 2212 pol. 6121 +2.850.636,- (rekonstrukce Hradská, Branská - realizace)
org. 0264 § 6409 pol. 6121 - 6.049.992,- (investiční rezerva)
Termín splnění: 31.08.2014            Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1405 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0400 § 6171 pol. 6121 + 5.748.167,-- (rekonstrukce radnice-výtah)
org. 0400 pol. 4216 + 2.322.000,-- (rekonstrukce radnice-výtah-dotace MMR)
org. 0264 §6409 pol. 6901 - 3.426.167,-- (investiční rezerva)
Termín splnění: 11.08.2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 30. 7. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 7. 2014 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)