Obsah

39. ZASEDÁNÍ ZE DNE 28.05.2014

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1335 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, JUDr. Zdeňka Nováka

 

1336 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Hruška, Ing. Věstislav Křenek, MUDr. Radmila Růžičková Pflugová


1337 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1338 - schvaluje předložený program jednání
 

1339 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Václav Kozina, Roman Kalous

 

1340 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1341 - bere na vědomí zprávu z 99. - 102. rady města, kterou podal Mgr. Karel Štípek

 

1342 – a) bere na vědomí zápis z 37. schůze kontrolního výboru ze dne 20.05.2014

b) bere na vědomí zápis z 24. schůze finančního výboru ze dne 19.05.2014
 

1343 - schvaluje prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. st. 1328, jehož součástí je dům č. p. 392 v ul. Pelnářova, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, a pozemku p. č. 3495/12, vše v k. ú. Domažlice, na vlastnické právo k jednotkám

Termín splnění: 28. 5. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1344 - schvaluje uzavření kupní smlouvy  jejíž předmětem prodej jednotky č. 310/1 - bytu nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k.ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na jednotce č. 310/6 - garáži nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k.ú. Domažlice, když obě jednotky jsou vymezeny v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, za cenu 2.611.077,- Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1345 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jakožto zástavním věřitelem, městem Domažlice jakožto zástavcem a dlužníky, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy

Termín splnění: 31. 7. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1346 - schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je budova č.p. 318 (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemek č. 2446/52; pozemek č. st. 4486, jehož součástí je budova č.p. 320 (řadový rodinný dům B 1.13 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/50 a č. 2446/72; pozemek č. st. 4485, jehož součástí je budova č. p. 321 (řadový rodinný dům B 1.14 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/49 a č. 2446/71; pozemek č. st. 4483, jehož součástí je budova č.p. 323 (řadový rodinný dům B 1.16 – řadový dům 4.8), a pozemky č. 2446/47 a č. 2446/69; pozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č.p. 325 (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek č. 2446/45, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10. 6. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1347 - schvaluje záměr prodat nemovité věci – jednotky nacházející se bytovém domě tvořícím součást pozemku p. č. st. 4480, když k užívání společně s tímto pozemkem je určen také pozemek p. č. 2446/24, oba v katastrálním území Domažlice; jedná se o jednotku č. 310/4 zahrnující byt jako prostorově oddělenou část bytového domu, jehož součástí jsou sklepy, příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, a o spoluvlastnický podíl ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 zahrnující nebytové prostory garáže jako prostorově oddělené části bytového domu, jehož součástí jsou příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. st. 4480 a příslušné spoluvlastnické podíly na pozemku č. 2446/24, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10.6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1348 - schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/40, č. 2446/41, č. 2446/42, č. 2446/43, č. 2446/44, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 9. 6. 2014                               Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1349 - schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 3800/127 a p.č. 3800/130, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 10. 6. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1350 - schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 5633, k. ú. Domažlice spoluvlastníkům budovy č.p. 406 v ul. Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí umístěné na pozemku p. č. st. 1471/1, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 10. 6. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1351 - schvaluje nabytí pozemků p. č. 2466/16, 2466/18 a 2471/4, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města za cenu 30,- Kč/m2

Termín splnění: 28. 5. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1352 - schvaluje směnu částí nemovitostí pozemků p. č. 2592/2, 2596/2, 2596/1, 2596/3, 2548/3, 2548/14, 2548/11, 2548/13 nově označených dle geometrického plánu č. 3949-1050/2014 parcelními č. 2548/13, 2596/1 a 2592/10, ve vlastnictví města Domažlice za pozemky p. č. 2587/14, 2590/9, 2590/10, 2590/11, 2590/1, vše v k. ú. Domažlice, bez finančního vyrovnání a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 8. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1353 - ruší usnesení č. 968 ze dne 24. 4. 2013
Termín splnění: 28. 5. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1354 - schvaluje nabytí částí pozemků p. č. 2466/5 a 4948/31, nově označených dle geometrického plánu č. zak. 3950-1053/2014 parcelními čísly 2466/19 a 4948/47, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice za cenu 200,- Kč/m2

Termín splnění: 28. 6. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1355 - schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Regionální radou regionu soudržnosti jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice, IČ 75086999, v rámci „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. – Hvozd“ (CZ.1.14/3.1.00/29.02865), dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1356 - schvaluje záměr nabýt pozemek č. st. 1541, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - objekt občanské vybavenosti, do vlastnictví města Domažlice, a to darováním od Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice o. s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123

Termín splnění: 10. 6. 2014                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1357 - schvaluje uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení ve výši 108.000,- Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2014                          Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1358 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2014 – 2016 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2014                          Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1359 - deleguje p. Ing. Miroslava Macha, zástupcem města Domažlice na 21. řádnou valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s., která se uskuteční dne 26. 6. 2014. Náhradník p. Ing. Vítězslav Brody

Termín splnění: 25. 6. 2014                          Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1360 – a) schvaluje uzavření dohody o změně závazku (o způsobu úhrady kupní ceny) mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle upraveného návrhu
b) schvaluje změnu splatnosti kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 23.12.2013 do 31. října 2014

Termín splnění: 30. 6. 2014                          Odpovědná osoba: Kučerová, OF
 

1361 - schvaluje zařazení realizace pomníku na Baldově do investičního záměru města s tím, že pomník bude odhalen v srpnu 2015

Termín splnění: 30. 6. 2014                              Odpovědná osoba: Hájek, OKS


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.


 
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 4. 6. 2014
Poslední aktualizace: 4. 6. 2014 00:00
Autor: