Obsah

37. ZASEDÁNÍ ZE DNE 26.03.2014

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1242- určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Věstislava Křenka, Mgr. Václava Kozinu

1243 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Radmila Růžičková Pflugová, Ing. Věstislav Křenek, Mgr. Václav Hruška

1244 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1246 - volí návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Konrády, Jaroslav Bauer, Ing. Vítězslav Brody

1247 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1248 - bere na vědomí zprávu z 95. rady města, kterou podal Ing. Vítězslav Brody

1249 - bere na vědomí zápis z 22. schůze finančního výboru ze dne 17.03.2014

1250 – a) bere na vědomí zápis z 35. schůze kontrolního výboru ze dne 18.03.2014
b) neukládá kontrolnímu výboru prověřit oprávněnost poznatků sdělených v písemném podnětu od JUDr.. Jiřího Šuchmana

c) bere na vědomí zápis z 32. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 03.03.2014

d) bere na vědomí zápisy z 26.a 27. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 25.02.2014 a 03.03.2014

1251- schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 50 % dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 4, v budově čp. 240, v ulici Masarykově v Domažlicích a to za podmínky, že zbývajících 50 % dlužné částky bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 12. 2015
Termín splnění: 26. 3. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1252 - schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 50% dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích  a to za podmínky, že zbývajících 50% dlužné částky bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 12. 2015
Termín splnění: 26. 3. 2014          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1253 - schvaluje dokument Strategie rozvoje města Domažlice – strategická část s platností od 1. 4. 2014
Termín splnění: 26. 3. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1254 - neschvaluje udělení slova JUDr. Melisovi

1255 - schvaluje změnu položky rozpočtu takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 60.000,- Kč (JSDHO Domažlice – opravy)
Termín splnění: 26. 3. 2014            Odpovědná osoba:Kučerová, OF

1256 - schvaluje rozpočet Města Domažlice na rok 2014 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 318.637.530,- Kč, výdaji ve výši 282.102.020,- Kč, s výší investiční rezervy 77.720.070,- Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
Termín splnění: průběžně                 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1257 - schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 987.181,- Kč
Termín splnění: 31. 12.2014            Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1258 - schvaluje příděl do fondu Sluníčko ve výši 900.000,- Kč
Termín splnění: 31. 12.2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1259 - a) schvaluje záměr prodat bytovou jednotku č. 534/8, v ulici Paroubkově v Domažlicích, Týnské Předměstí, spoluvlastnický podíl v rozsahu 427/12168 na společných částech budovy č. p. 534, 535 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 427/12168 na pozemcích p. č. st. 2602, 2603, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000,- Kč, s termínem pro podávání nabídek do 13. 6. 2014
Termín splnění: 4.4.2014            Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje záměr prodat bytovou jednotku č. 393/10, v ulici Pelnářově v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na společných částech budovy č. p. 393 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na pozemku p. č. st. 1327 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na pozemku p. č. 3495/12, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 520.000,- Kč, s termínem pro podávání nabídek do 13. 6. 2014
Termín splnění: 4.4.2014            Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1260 - neschvaluje záměr prodat pozemky p.č. 4280/1 a p.č. 5090, vše v k.ú. Domažlice
                                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1261 – odkládá projednání bodu č. 15
                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1262 - neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 2832/4, k.ú. Domažlice
                                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1263 - a) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22. 5. 2013 ve znění dodatku č. 1 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je prodej části pozemku p. č. 980/5 nově označené dle geometrického plánu č. 3904-380/2013 parcelním číslem st. 4497, k.ú. Domažlice, a to v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22. 5. 2013 ve znění platných dodatků
Termín splnění: 31. 5. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1264 - schvaluje koupi části pozemku p. č. 435/2, k. ú. Domažlice, vymezenou geometrickým plánem č. 3920-1262/2013 a označenou novým parcelním č. 435/3 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 5. 2014            Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1265 - schvaluje koupi objektu bývalé městské vodárny - stavbu technického vybavení č. p. 586 umístěnou na stavební parcele č. st. 1203, stavební parcelu č. st. 1203 a pozemkovou parcelu č. 2772/13, vše v k. ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku 1.121.300,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 5. 2014             Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1266 - neschvaluje udělení slova JUDr. Melisovi k bodu 20)

1267 - schvaluje prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. st. 4480, jehož součástí je dům č. p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí, a pozemku p. č. 2446/24, vše v k.ú. Domažlice, na vlastnické právo k jednotkám dle předloženého návrhu s tím, že do článku V. části (F) se doplňuje tento výpočet: C = (M x 163,- Kč) + (V x 8,- Kč/m2)
Termín splnění: 4. 4. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1268 - souhlasí s tím, že k zajištění pohledávek Hypoteční banky, a. s. ze smlouvy o úvěru uzavřené touto bankou bude zřízeno zástavní právo ve prospěch banky zatěžující zástavu, kterou bude jednotka č. 310/5 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na jednotce č. 310/7, když tyto jednotky jsou vymezeny v prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. st. 4480, jehož součástí je dům č. p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí, a pozemku p. č. 2446/24, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 7. 4. 2014            Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1269 - a) ruší usnesení č. 944 b), c), d) ze dne 27. 3. 2013
Termín splnění: 26. 3. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje záměr prodat části pozemku p. č. 369/13 (původně č. 369/1), k. ú. Česká Kubice, označené dle geometrického plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly jako pozemek p. č. 369/7 a pozemky p. č. st. 415, č. st. 416, vše v k.ú. Česká Kubice
Termín splnění: 10. 4. 2014          Odpovědná osoba: Hájek, OSM
c) schvaluje záměr směnit pozemky p. č. 369/9, 369/10, 369/11, 369/12, vše v k.ú. Česká Kubice ve vlastnictví města Domažlice za pozemky ve vlastnictví obce Česká Kubice
Termín splnění: 10. 4. 2014          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1270 - a) bere na vědomí realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu HV 01 na pozemku p. č. 3952/2, k.ú. Domažlice a výsledky zjištěné kvality a vydatnosti zdroje vody
b) prohlašuje hydrogeologický průzkumný vrt HV 01 na pozemku p. č. 3952/2, k.ú. Domažlice jako doplňující zdroj pitné vody, který bude v případě potřeby zařazen do systému zásobování obyvatel města Domažlice
Termín splnění: 26. 3. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1271 - schvaluje uzavření dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou, uzavřené mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem dne 22. 11. 2005, kterým se poskytuje příspěvek ve výši 333.120,- Kč, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 5. 2014           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1272 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1273 - schvaluje dodatek č. 3 vnitřní směrnice č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2014          Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1274 - schvaluje dohodu o změně závazku (o způsobu úhrady kupní ceny) mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014           Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1275 – a) neukládá zástupci města, který se zúčastní členské schůze nájemního družstva GOLEM, družstvo konané dne 9.4.2014, aby hlasoval při volbě nového předsedy družstva pro jiného člena družstva – fyzickou osobu, pokud takováto osoba bude v průběhu členské schůze družstva na funkcipředsedy družstva navržena
b) neukládá zástupci města, který se zúčastní členské schůze nájemního družstva GOLEM, družstvo konané dne 9.4.2014, aby hlasoval při volbě nového předsedy družstva pro Město Domažlice

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 28. 3. 2014
Poslední aktualizace: 28. 3. 2014 00:00
Autor: