Obsah

2. ZASEDÁNÍ ZE DNE 05.11. 2014

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í


Zastupitelstvo města Domažlice:

16 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovovou, Mgr. Kamila Jindřicha

17 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác, Vlastimil Konrády, MUDr. Radmila Růžičková Pflugová

18 - bere na vědomí zprávu mandátové a volební komise

19 - a) schvaluje vyřazení bodu 15)
b) schvaluje upravený program jednání

20 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Karel Štípek

21 - bere na vědomí zprávu z 112. - 115. rady města kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák
 

22 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/10, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/60096, spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 1327 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 3495/12 (zahradě) ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 471.666 Kč a bude uhrazena dle varianty C

Termín splnění: 30. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

23 - a) mění a doplňuje usnesení č. 1457 ze dne 24. 9. 2014 takto:
„schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4483, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 323, a pozemků p. č. 2446/47, 2446/69, vše v k.ú. Domažlice  za cenu 2.472.550,00 Kč“
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemku č. st. 4483, jehož součástí je budova č.p. 323, a pozemků p. č. 2446/47 a p. č. 2446/69, vše v k. ú. Domažlice za cenu 2.472.550,00 Kč a jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy

Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

24 - a) schvaluje koupi pozemků p. č. 4312/12 a 4315, oba v k. ú. Domažlice za celkovou cenu 406.980,00 Kč a uzavření kupní smlouvy  dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje koupi pozemku p. č. 4312/3 v k. ú. Domažlice za cenu 337.295,00 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 1. 2015 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) schvaluje nabytí pozemku p. č. 4304, k. ú. Domažlice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města

Termín splnění: 19.11.2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 744.275 Kč (výkupy pozemků)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 744.275 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30.11.2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

25 - ruší usnesení č. 1289 ze dne 30. 4. 2014
Termín splnění: 19.11. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

26 - schvaluje záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4484, jehož součástí je budova č. p. 322 (řadový rodinný dům B 1.15 – řadový dům), a pozemky p. č. 2446/48 a p. č. 2446/70 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

27 - schvaluje prodej pozemku p. č. 1466 a částí pozemku p. č. 369/13 (původně p. č. 369/1), označených dle geometrického plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice

č. 349-47/2012 novými parcelními čísly jako pozemek p. č. 369/7 a pozemek p. č. st. 416, vše v k. ú. Česká Kubice, obci Česká Kubice, se sídlem Česká Kubice 82, IČ 00253294 za cenu 182.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

28 - schvaluje směnu pozemků p. č. 369/9, 369/10, 369/11, 369/12, vše v k. ú. Česká Kubice ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 116/1 označenou dle geometrického plánu vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o. č. 180-239/2014 novým parcelním číslem jako pozemek p. č. 116/6, v k. ú. Dolní Folmava ve vlastnictví obce Česká Kubice, se sídlem Česká Kubice 82, IČ 00253294 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

29 - schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice o. s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123, jejíž předmětem je nabytí pozemku č. st. 1541, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. - objekt občanské vybavenosti, do vlastnictví města Domažlice, dle předloženého návrhu dle varianty 2

Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

30 - schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 3504/2 a 3504/13 označených dle geometrického plánu vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o. č. 3988-291/2014 parcelním číslem 3504/2 o výměře 753 m2, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a zřízení služebnosti umístění stavby a inženýrské sítě ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

31 - schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 1146/2014 - SML“ s podnikem Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, jejíž předmětem je zřízení služebnosti v rámci stavby „Zkapacitnění toku Zubřina, Lávka L- 03-U Plaveckého bazénu Domažlice", dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

32 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 10/PKBK/2014 na projekt „Rozšíření MKDS – Domažlice, II. etapa“ s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

33 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na projekt „Rekonstrukce areálu dopravního hřiště v Domažlicích“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366, v rámci Mimoprogramové dotace odboru dopravy a silničního hospodářství Plzeňského kraje, dle předloženého návrhu, za předpokladu schválení smlouvy zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 8. 12. 2014

Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

34 - pověřuje ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (úřadem územního plánování a pořizovatelem) ve věcech týkajících se nového územního plánu Domažlice zastupitele města Domažlice Ing. Miroslava Macha

Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Sladká, OVÚP
 

35 - stanovuje rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:

JUDr. Zdeněk Novák:
Základní škola praktická Domažlice, Městské kulturní středisko v Domažlicích, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, DTS Domažlice, Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.
Bc. Stanislav Antoš:
Základní škola Domažlice Komenského 17, Základní škola a mateřská škola Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Sluníčko Domažlice, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, Domažlické městské lesy spol. s.r.o.
Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice
 

36 - a) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 2 nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění stanovuje s účinností od 19. 11. 2014 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:

člen zastupitelstva: 820 Kč
člen rady: 2350 Kč
předseda výboru nebo komise rady: 1000 Kč
člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu: 500 Kč
Nárok na poskytnutí odměny v ostatních funkcích vzniká až dnem zvolení do příslušného orgánu obce
Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice
 

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 2 nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění schvaluje, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce

Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

37 - schvaluje měsíční odměnu pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 300 Kč za podmínky min. 1 účasti za měsíc. Odměny budou vypláceny čtvrtletně
Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

38 - a) zřizuje dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a kontrolní orgány
15členný výbor školství, mládeže a sportu

b) zřizuje dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a kontrolní orgány 9 členný výbor pro kulturu a cestovní ruch
c) zřizuje dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a kontrolní orgány 9 členný výbor pro spolupráci s partnerskými městy

Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

39 - schvaluje volbu předsedů a členů výborů veřejnou volbou

40 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu kontrolního výboru JUDr. Miroslava Vokáče
 

41 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem kontrolního výboru RSDr. Václava Jansu

 

42 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem kontrolního výboru JUDr. Zdeňka Heřmana

 

43 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem kontrolního výboru Ladislava Hofmaistera


44 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem kontrolního výboru Jana Šturmu
 

45 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem kontrolního výboru Romana Kalouse


46 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem kontrolního výboru Věru Cibulkovou
Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice

47 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu finančního výboru Ing. Jitku Heřmanovou

48 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem finančního výboru Ing. Michala Antona

49 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem finančního výboru Vlastimila Sladkého

50 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem finančního výboru Ing. Luďka Hlavatého

51 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem finančního výboru Ing. Pavla Faschingbauera

52 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem finančního výboru Ing. Martina Janovce

53 - volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členem finančního výboru Ing. Jana Soldána
Termín splnění: 19. 11. 2014 Odpovědná osoba: Vlčková, tajemnice 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.

 
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 28. 11. 2014
Poslední aktualizace: 28. 11. 2014 00:00
Autor: