Obsah

34. ZASEDÁNÍ ZE DNE 20.11.2013

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1141- určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Zdeňka Nováka, JUDr. Milana Mrázka

1142 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Václav Kozina, Roman Kalous

1143 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1144 - schvaluje předložený program jednání

1145 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, Jaroslav Bauer, Vlastimil Konrády

1146 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1147 - bere na vědomí zprávu z 82., 83., 84., a 85. rady města, kterou podal JUDr. Zdeněk Novák

1148 - bere na vědomí zápis z 21. schůze finančního výboru ze dne 11.11.2013

1149 - bere na vědomí zápis z 31. schůze kontrolního výboru ze dne 12.11.2013

1150 - schvaluje kronikářský zápis za rok 2012

1151 - stanovuje volbu přísedících Okresního soudu veřejným hlasováním
Termín splnění: 20.11.2013 Odpovědná osoba: Ing. Milena Vlčková, tajemnice

1152 - volí pana Jana Nováka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 20.11.2013 Odpovědná osoba: Ing. Milena Vlčková, tajemnice

1153 - volí pana Václava Beštu, nar. 30.05.1958, bytem Domažlice, Máchova 141, přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 20.11.2013 Odpovědná osoba: Ing. Milena Vlčková, tajemnice

1154 - volí pana Vlastimila Sladkého přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 20.11.2013 Odpovědná osoba: Ing. Milena Vlčková, tajemnice

1155 - volí pana Stanislava Vajganta přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 20.11.2013 Odpovědná osoba: Ing. Milena Vlčková, tajemnice

1156 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 12. 8. 2013 dle upraveného návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1157 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě uzavřené dne 4. 2. 2013 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2013 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1158 - schvaluje směnu nemovitostí - částí pozemkových parcel č. 2864, 2867/1, 2867/2, 2867/3 a 2926/80, vše v k.ú. Domažlice nově označených dle geometrického plánu vyhotoveného měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., kancelář Domažlice, číslo plánu 3901-1202/2013 parcelními č. 2864/2 a 2867/1 ve vlastnictví města Domažlice za nemovitosti - části pozemkových parcel č. 2846, 2847 a 2873, vše v k.ú. Domažlice nově označených dle téhož geometrického plánu parcelními č. 2873/2 a 2847 ve vlastnictví Českého rybářského svazu, Místní organizace Domažlice a uzavření směnné smlouvy s organizací Český rybářský svaz, Místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, 34401 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1159 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 18. 1. 2010 uzavřené mezi městem Domažlice a sdružením Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o. s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy se sdružením Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o. s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, IČ 00524123, jejíž předmětem je koupě nemovitostí - stavby bez č. p./č. e. objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/4 (sportovní hala), stavby bez č. p./č. e. stavba technické vybavenosti na stavební parcele č. 1309/5 (kotelna) a stavby bez č. p./č. e. objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1309/6 (sociální zařízení pro sportovní halu), vše v k.ú. Domažlice uzavíranou v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 18. 1. 2010 schválenou usnesením zastupitelstva č. 1633 dne 16. 12. 2009 dle předloženého návrhu
c) schvaluje zařazení částky 6 017.556,- Kč do rozpočtu města na rok 2014 na doplatek kupní ceny za koupi nemovitostí - objektu sportovní haly a souvisejících budov v Domažlicích
Termín splnění: 31.12.2013 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1160 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 933/2012/2011-SML, jejímž předmětem je směna pozemkových parcel č. 8/4, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, 661/42 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemkové parcely č. 543/2, 543/3, 543/4, 569/2, 569/3, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, č.935/21, 935/22 v k.ú. Pasečnice a č. 748 v k.ú. Petrovice u Domažlic ve vlastnictví Povodí Vltavy s. p.
Termín splnění: 31. 3. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1161 - a) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu Bezpečnost 2014 (vyhlášeném Státním fondem dopravní infrastruktury) a s realizací projektu “Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa“
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa“ do výše nákladů 737.179,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2014 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1162 - a) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí a s realizací projektu „Domažlice, Palackého č.p. 224, zateplení objektu mateřské školy“
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Domažlice, Palackého č.p. 224 zateplení objektu mateřské školy“ do výše nákladů 1,8 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
c) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí a s realizací projektu „Domažlice, U Nemocnice čp. 579, zateplení objektu městského úřadu"
d) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Domažlice U Nemocnice č.p 579, zateplení objektu městského úřadu“ do výše nákladů 4 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
e) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí a s realizací projektu „Domažlice, Baldovská č.p. 638, zateplení objektu Domova pro seniory“
f) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Domažlice, Baldovská č.p. 638 zateplení objektu Domova pro seniory“ do výše nákladů 3,8 mil. Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 29. 11. 2013 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1163 - bere na vědomí informaci o výsledku elektronické dražby nemovitosti - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemkové parcele č. 2926/74, k.ú. Domažlice vyhlášené dražební vyhláškou vydanou JUDr. Dalimilem Míkou – Exekutorský úřad Klatovy
Termín splnění: 20. 11. 2013 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1164 - schvaluje dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666
Termín splnění: 30.11.2013 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1165 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0251 § 3639 pol. 6351 - 1.500.000,- Kč (DTS-příspěvek do investičního fondu)
org. 0240 § 3612 pol. 3119 - 1.500.000,- Kč (kapitálové příjmy)
Termín splnění: 30.11.2013 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1166 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0471 pol. 4222 + 500.000,- Kč (dotace PK – Metropolitní síť)
org. 0471 § 2412 pol. 6121 + 850.000,- Kč (realizace – Metropolitní síť)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 350.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 30.11.2013 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1167 – zřizuje s účinností od 1.1.2014 příspěvkovou organizaci Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Michlova 565, Domažlice s hlavní činností péče o děti do tří let věku v denním režimu a zajišťování jejich stravování s tím, že tato příspěvková organizace bude vykonávat činnosti, které do 31. 12. 2013 vykonává Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565, v důsledku čehož na tuto příspěvkovou organizaci přejdou veškerá práva a povinnosti s touto činností související, zejména práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů
Termín splnění: 31.12.2013 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1168 - schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Michlova 565, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.12.2013 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1169 - si nevyhrazuje rozhodnutí o žádostech ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace o změně závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace dle předloženého návrhu ze dne 22.10. 2013 a ze dne 05.11.2013
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1170 - neruší usnesení rady města č. 4808 ze dne 12. 11. 2013
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1171 – nemění text navržených podmínek grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“tak, že z poskytnutého grantu nelze hradit oblečení a obuv
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1172 - nemění text navržených podmínek grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ tak, že z odstavce "grant lze čerpat na" bude vypuštěna možnost " náklady spojené s reprezentací"
Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1173 a) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
b) vyhlašuje grant „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
c) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu
d) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
e) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
f) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
g) vyhlašuje grant „Podpora činnosti mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
h) vyhlašuje grant „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu
i) vyhlašuje grant „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu
j) vyhlašuje grant „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu
Termín splnění: 27.11.2013 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1174 - schvaluje změnu „Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu Města Domažlice“ dle předloženého návrhu
Termín splnění: 20.11.2013 Odpovědná osoba: Murínová, OKS


 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.


 
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 27. 11. 2013
Poslední aktualizace: 27. 11. 2013 00:00
Autor: