Menu
Město Domažlice
Domažlice

31. ZASEDÁNÍ ZE DNE 28.08.2013

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1057 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Pavla Wolfa, Jana Pangráce

1058 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek, Ing. Václav Hruška

1059 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1060 - schvaluje předložený program jednání

1061 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, Ing. Vítězslav Brody, Vlastimil Konrády

1062 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1063 - bere na vědomí zprávu ze 71. - 77. rady města přednesenou ing. Vítězslavem Brody

1064 - bere na vědomí zápis z 28. schůze kontrolního výboru ze dne 20.08.2013

1065 - nebere na vědomí zápis kontroly o výběrových řízeních na pronájmy nebytových prostor majetku města, včetně revokace některých výroků v zápisu o kontrole schválených kontrolním výborem dne 20.08.2013

1066 - bere na vědomí „Analytickou část Strategie rozvoje města Domažlice“
Termín splnění: 28. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1067 - schvaluje využití předkupního práva k bytové jednotce č. 447/3 v budově č. p. 446, 447 na pozemku č. st. 1495, st. 1496, spoluvlastnického podílu na společných částech domu budovy č.p. 446, 447 o velikosti 283/5156 a spoluvlastnického podílu na pozemku stavebních parcelách č. st. 1495 a č. st. 1496 o velikosti 283/5156, vše v k. ú. Domažlice
Termín splnění: 15.10. 2013                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1068 - neschvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 707/2, k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou přiloženým situačním plánkem
Termín splnění: 28. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1069 - neschvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 634/5, k.ú. Havlovice u Domažlic
Termín splnění: 28. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1070 - neschvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 5492 v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 28. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1071 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne
28.12.2010 s Ing. Janou Boublíkovou, bytem Šumavská 184, Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1072 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28. 12. 2010 s Ing. Janou Boublíkovou, bytem Šumavská 184, Domažlice, na jehož základě vstupuje do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na straně budoucího kupujícího Ing. Radek Wiesner, bytem Vodní 29, Domažlice namísto Ing. Jany Boublíkové, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1073 - ruší usnesení č. 683 ze dne 20. 6. 2012
Termín splnění: 28. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1074 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 5356/2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se Stavebním bytovým družstvem Domažlice, se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 486, IČ 00040088 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 9. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1075 - nevzdává se nároku na zaplacení sankce 69.500,- Kč za společností STAVPRAN s. r. o. Resslova 332/12, 30100 Plzeň, IČ 40523802 (sankce za nedodržení - prodloužení doby záboru veřejného prostranství)
Termín splnění: 28. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1076 - schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 980/5, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánem
Termín splnění: 9. 9. 2013                                    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1077 - schvaluje změnu usnesení č. 973 b) ze dne 24. 4. 2013 takto:
„schvaluje záměr směnit části nemovitostí - pozemkových parcel č. 2864, 2867/1, 2867/2, 2867/3 a 2926/80, vše v k. ú. Domažlice a ve vlastnictví města (vymezené situačním plánkem) za části pozemkových parcel ve vlastnictví Českého rybářského svazu, Místní organizace Domažlice, vše v k.ú. Domažlice, a to za podmínky smluvního zajištění užívání části dotčených nemovitostí jako přístupové cesty k ostatním pozemkům v dané lokalitě“
Termín splnění: 9. 9. 2013                                    Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1078 - a) odkládá projednání prominutí pohledávky vůči společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., IČ: 45356815 na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.143.996,32 Kč uplatněné městem Domažlice dopisem ze dne 6. 8. 2013 vůči uvedené společnosti jako zhotoviteli podle smlouvy o dílo č. 1898 uzavřené dne 21.07.2011 na 25.09.2013
Termín splnění: 25.09.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) odkládá rozhodnutí o uložení kontroly kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění Smlouvy o dílo mezi Městem Domažlice a stavební firmou Stavební montáže s.r.o., včetně prověření kritických výhrad podle dopisu firmy ze dne 15.07.2013 na 25.09.2013
Termín splnění: 25.09. 2013                                 Odpovědná osoba: Ing. Věstislav Křenek

1079 - bere na vědomí informaci o záměru rady města přijmout dar ve formě zařízení solné jeskyně ve Školní ulici v Domažlicích a provozovat ji prostřednictvím své organizace Dům dětí a mládeže Domino, příspěvková organizace
Termín splnění: 28.08.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1080 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.412.123,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 +1.412.123,- Kč (rekonstrukce mostu MO1)
Termín splnění: 31. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1081 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Haltravská, Čerchovská, Šumavská"
Termín splnění: 28.08.2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 313.237,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 +313.237,- Kč (rekonstrukce VO ul. Haltravská, Šumavská)
Termín splnění: 31. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1082 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0479             pol. 4216 +1.267.200,- Kč (dotace OPŽP)
org. 0479 § 2333 pol. 6121 +1.810.258,- Kč (poldr P1 Havlovice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901  -   543.058,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 31. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1083 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 6349 – 2.749.974,- Kč (Čistá Berounka)
org. 0413 § 2310 pol. 6121 + 3.327.468,- Kč (Havlovice vodovod a kanalizace )
org. 0502 § 6399 pol. 5362 – 577.494,- Kč (odpočet DPH)
Termín splnění: 31. 8. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1084 – a) schvaluje předfinancování investičních akcí „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“, „Zateplení školky Michlova“ a „Zateplení školky Zahradní“ přijetím úvěru ve výši 22.300.000,- Kč
Termín splnění: 30. 9. 2013 Odpovědná osoba: Kučerová, OF
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
pol. 8123 + 22.300.000,- Kč (financování – přijetí úvěru zateplení ZŠ,MŠ)
pol. 8115 - 13.002.620,- Kč (financování - změna stavu prostředků na účtech)
Termín splnění: 31. 8. 2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1085 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0455             pol. 4216 + 6.554.000,- Kč (dotace zateplení objektu ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0455 § 3113 pol. 6121 + 19.180.170,- Kč (realizace zateplení ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0455 § 6399 pol. 5362 - 3.328.790,- Kč (odpočet DPH)
Termín splnění: 30. 9. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1086 - bere na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2013
Termín splnění: 28. 8. 2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1087 – nevyhovuje žádosti společnosti SYNOT TIP a.s.o zařazení provozoven umístěných na adrese Kozinova 158 , Domažlice a náměstí Míru 48 Domažlice na seznam míst, kde lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst.3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Termín splnění: 28. 8. 2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1088 - se zavazuje použít dotaci ve výši 115.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 292.030,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na výměnu světlíku a další související práce domu čp. 51, náměstí Míru, Domažlice
Termín splnění: 30. 9. 2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 4. 9. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2013 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)