Menu
Město Domažlice
Domažlice

29. zasedání dne 22.05.2013

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

978 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Romana Kalouse, Mgr. Ivana Rybára

979 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Jan Andrle

980 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

981 - schvaluje předložený program jednání

982 - volí návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Konrády, Mgr. Libuše Matějková, Ing. Věstislav Křenek

983 - nebere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

984 - bere na vědomí zprávu z 67. a 68. schůze rady města podanou Mgr. Karlem Štípkem

985 - bere na vědomí zápis z 26. schůze kontrolního výboru ze dne 14.05.2013

986 - ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu podle požadavku Nájemního dužstva GOLEM (dále NDG) s tímto zaměřením:
Předmět kontroly: „Prověřit oprávněnost požadavků NDG“
Rozsah kontroly:
1. Prověřit jak bylo postupováno odpovědnými orgány města k „Výzvě ke sjednání nápravy“
předloženou NDG ze dne 30.07.2012
2. Prověřit oprávněnost postupu Města Domažlice pro sepsání Mandátní smlouvy s firmou A.S.
STATUA AURA a jaká byla odpovědnost Města Domažlice po dobu trvání této mandátní
smlouvy
3. Prověřit poznatky a výhrady NDG vůči odboru správy majetku města
4. Prověřit jak postupoval odbor správy majetku vůči požadavkům NDG
5. Prověřit zmiňovanou nečinnost RM podle písemného upřesnění NDG
6. Prověřit oprávněnost způsob hrazení infrastruktury jen členy NDG
7. Prověřit důvod dosavadního nepodání žaloby na GDS podle rozhodnutí RM ze dne 17.1.2012
8. Prověřit právoplatnost stanov NDG
9. Prověřit systém odstraňování stavebních nedostatků a způsob jejich hrazení
10. Prověřit platnost všech smluv mezi městem Domažlice a dodavatelskou firmou
11. Prověřit výběrové řízení na zákazku "rekonstrukce 38 b.j." s ohledem na uzavřený dodatek č. 1
12. Prověřit financování stavby s ohledem na zprávu o kontrole finačním úřadem
Termín splnění: 30.11.2013 Odpovědná osoba: předseda KV

987 - neruší své usnesení č. 817 o Rozpočtovém opatření pro Havlovice ze dne 14.11.2012

988 - pověřuje KV provést kontrolu veřejné zakázky "Domažlice dopravní hřiště - stavební úpravy" budovy
Termín splnění: 31.8. 2013                                 Odpovědná osoba: předseda KV

989 - bere na vědomí zápis z 20. schůze finančního výboru ze dne 15.05.2013

990 - bere na vědomí zápis z 27. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 29.04.2013

991 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ze
stavebních parcel č. st. 3261 a 3262, vše k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 7. 2013                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

992 - a) bere na vědomí žádost o snížení kupní ceny pozemkové parcely č. 4925/1, k.ú. Domažlice
b) neschvaluje snížení kupní ceny pozemkové parcely č. 4925/1, k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 5. 2013                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

993 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3732 oddělené geometrickým plánem č. 3863- 1102/2013 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. označené novým parcelním č. 3732/5 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Domažlice za cenu 30.800,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30.08.2013                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

994 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 394/7 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1326/1 ve výši 5160/60096 a na pozemkové parcele p. č. st. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 451.000,- Kč a bude uhrazena dle varianty C návrhu kupní smlouvy
Termín splnění: 31.08.2013                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

995 – a) posoudilo obsah petice podané občany města Domažlice a obyvateli bytových domů v ulici Švabinského ze dne 9. 5. 2013 ve věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkoviště a odstranění zeleně
b) odkládá rozhodnutí o vyhovění petici podané občany města Domažlice a obyvateli bytových domů v ulici Švabinského ze dne 9. 5. 2013 ve věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkoviště a odstranění zeleně v rámci revitalizace sídliště Kozinovo pole do přístího zasedání ZM

996 - a) schvaluje záměr prodat v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice nemovitost - bytovou jednotku č. 394/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 394 ve výši 4856/60096 a spoluvlastnický podíl na pozemcích - stavební parcele č. st. 1326/1 a pozemkové parcele č. 3495/11 ve výši 4856/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 500.000,- Kč
b) schvaluje záměr prodat v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice nemovitost - bytovou jednotku č. 160/9, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 159 a č. p. 160 ve výši 5538/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a st. 1638 ve výši 5538/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 640.000,- Kč
Termín splnění: 3. 6. 2013                                   Odpovědná osoba: Hájek, OSM

997 - a) schvaluje záměr prodat nemovitosti - pozemkové parcely nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě,v Domažlicích za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu
b) schvaluje záměr prodat bytové a nebytové jednotky, které se budou nacházet v bytovém domě označeném v projektové dokumentaci vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 jako H 1.1., jehož výstavbu město realizuje v rámci obytné zóny Na Bábě v Domažlicích, lokalitě dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům, a spoluvlastnické podíly na nebytových jednotkách v bytovém domě, dále pozemkovou parcelu č. 2446/24, k. ú. Domažlice, a to část, na níž se nachází stavba bytového domu, jež je geometricky oddělena a nově označena dle geometrického plánu vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o., kancelář Domažlice, parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 4480, k.ú. Domažlice (pozemek pod stavbou) a zbývající část této pozemkové parcely (zahradu) dle předloženého návrhu
c) schvaluje záměr prodat řadové rodinné domy označeném v projektové dokumentaci vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 jako B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16 ,B 1.18, jejichž výstavbu město realizuje v rámci obytné zóny Na Bábě v Domažlicích, lokalitě dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům, dále pozemkové parcely č. 2446/52, 2446/51, 2446/50, 2446/49, 2446/48, 2446/47, 2446/45, vše v k. ú. Domažlice, a to části, na kterých se nachází stavba řadového domu, jež bude geometricky oddělena a nově označena jako stavební parcela (pozemek pod stavbou) a zbývající část této pozemkové parcely (zahradu) dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 5. 2013                                 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

998 - a) souhlasí s podáním žádosti ROP NUTS II Jihozápad o poskytnutí dotace a s realizací projektu “Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd“
b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd“ do výše nákladů 37,2 mil Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 18. 6. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

999 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0481 § 3313 pol. 6121 + 8.228.000,- Kč (Digitalizace kin)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.250.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0481 § 6399 pol. 5362 - 1.428.000,- Kč (odpočet DPH)
org. 0481 pol. 4213 + 550.000,- Kč (dotace)
Termín splnění: 31. 5. 2013                                  Odpovědná osoba: Hájek, OSM

1000 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4116 +1.169.100,- Kč ÚZ13011 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 872.462,- Kč ÚZ13011 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 699.562,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 218.116,- Kč ÚZ 13011 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 174.116,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 78.522,- Kč ÚZ 13011 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 – 62.722,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 936.400,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
Termín splnění: 31.05.2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1001 - deleguje p. Ing. Miroslava Macha zástupcem města Domažlice na 20. řádnou valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 20.06.2013. Náhradník p. Ing. Vítězslav Brody
Termín splnění: 19. 6. 2013 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1002 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2013 – 2015 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31.05.2013                                Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1003 – a) schvaluje poskytnutí půjčky společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o, se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ: 25241958 ve výši 1.500.000,- Kč na financování provozních výdajů společnosti a uzavření smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0260 § 3412 pol. 5213 + 1.500.000,- Kč (poskytnutí půjčky SSZMD s.r.o.)
org. 0260 pol. 2412 + 1.500.000,- Kč (splátka půjčky od SSZMD s.r.o.)
Termín splnění: 31. 5. 2013                                 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

1004 - schvaluje bezúplatný převod majetku Plzeňského kraje užívaného Domem dětí a mládeže, Hradská 94, IČ 65571886 na město Domažlice
Termín splnění: 01.07.2013                                Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1005 - schvaluje Dohodu o změně zřizovatelských kompetencí k Domu dětí a mládeže, Domažlice, Domažlice, Hradská 94, IČ 65571886 zřizovaného Plzeňským krajem dle předloženého návrhu
Termín splnění: 01.07.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1006 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Schválená částka(v Kč)

Činnost

AC Domažlice

46 000

Atletika dospělých

Mílaři Domažlice

30 000

Sportovní příprava, účast v soutěžích

TJ Jiskra Do, oddíl stolního tenisu

22 000

Stolní tenis 2013

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

32 000

Sportovní činnost dospělých

Velosport Domažlice

60 000

Podpora členů v účasti na závodech

Wolfs Domažlice

96 000

Baseball, Softball dospělí

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

90 000

Sportovní činnost „B“ mužstva

TJ Jiskra Do, oddíl kulečníku

10 000

Sportovní činnost oddílu

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

26 000

Podpora sportovní činnosti

TJ Jiskra Do, volejbalu, noh.

77 000

Sportovní činnost

TJ Sokol Do, oddíl šachy

11 000

Podpora sportovní činnosti

Termín splnění: 31.09.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1007 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Činnost

Bc. Jiří Baier, DiS.

39 500

Podpora sportovní činnosti

OS CSKA

15 000

3. mezinárodní turnaj

OS CSKA

30 000

Činnost oddílu

Termín splnění: 31.09.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1008 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Schválená částka(v Kč)

Činnost

GJŠB Do

70 000

Centrum volného času 2013

HC Do, oddíl mládeže

1 000 000

Lední hokej mládeže

Ivana Kozinová

40 000

Dětský a juniorský aerobik

Kristina Kazimourová

24 000

Cvičení rodičů s dětmi

Místní skupina VZ ČČK

20 000

Plavecký výcvik dětí a mládeže

Velosport Domažlice

20 000

Podpora mladých členů klubu na závodech

Judo – club Do

142 000

Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže

Wolfs Domažlice

130 000

Baseball, Softball mládež

Mílaři Domažlice

71 000

Sportovní činnost, účast v soutěžích

AC Domažlice

140 000

Atletika dětí a mládeže

TJ Sokol Do, oddíl sportovní gymnastiky

99 000

Podpora činnosti oddílu

TJ Sokol Do, oddíl šachy

44 000

Podpora činnosti mládeže oddílu

TJ Havlovice

20 000

Celoroční činnost

S.K.DoLez

72 000

Častější tréninky

TJ Jiskra Do, oddíl plavání

722 000

Sportovní plavání, výuka plavání

TJ Jiskra Do, oddíl stol. tenisu

27 000

Stolní tenis mládež 2013

TJ Jiskra Do, oddíl karate

112 000

Celoroční podpora a rozvoj činnosti oddílu

TJ Jiskra Do, oddíl florbalu

250 000

Sportovní činnost dětí a mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

67 000

Sportovní činnost dětí a mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

774 000

Sportovní činnost mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl aikidó

20 000

Sportovní činnost dětí a mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

241 000

Podpora sportovní činnosti mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

95 000

Zajištění činnosti mládeže v oddílu

Termín splnění: 31.09.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1009 - neschvaluje poskytnutí částky z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Činnost

TJ Jiskra Do, oddíl krasobruslení

520 000

Sportovní činnost mládeže

Termín splnění: 31.09.2013                                Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1010 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Schválená částka (v Kč)

Činnost

AC Do

57 000

Atletická liga mužů a žen

TJ Jiskra Do, oddíl florbalu

85 000

Sportovní činnost „A“ mužstva

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

1 115 000

Sportovní činnost „A“ mužstva

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

148 000

Podpora sportovní činnosti – II. liga, Český pohár

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

95 000

II. liga mužů

Termín splnění: 31.09.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1011 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Činnost

Velosport Domažlice

50 000

„Kolo pro život“ - Podpora závodníků

TJ Havlovice

30 000

Celoroční činnost jednoty, jízdné – dlouhodobé soutěže

Termín splnění: 31.09.2013                               Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1012 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Schválená částka (v Kč)

Činnost

Okresní klub Svazu PTP ČR

5 000

Organizace činnosti klubu

Český svaz chovatelů

10 000

Chovatelská činnost

Konfederace politických vězňů

5 000

Zájezd Jáchymov

Klub českých turistů

22 000

Odemykání České studánky

TJ Sokol Do – Klub seniorů

10 000

Celoroční činnost klubu

TJ Sokol Do – TS Hanka

14 000

Celoroční činnost klubu

SDH Do

6 000

Celoroční činnost

Střední odborné učiliště Domažlice

24 000

TS Avanti při SOU Do

Čerchovan

84 000

Roční provoz sboru

Termín splnění: 31.09.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1013 - neschvaluje poskytnutí částky z grantu „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Činnost

Jan Holinka

118 200

Amatérská bowlingová liga

Termín splnění: 31.09.2013                               Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1014 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A dle návrhu RM:

Žadatel

Schválená částka(v Kč)

Činnost

Václava Brettschneiderová

49 800

Podpora tanečního klubu

MC Benjamínek

21 000

Poznávat svět nás baví III.

SDH Do

15 000

Celoroční činnost mladých hasičů

Termín splnění: 31.09.2013                                    Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1015 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A dle návrhu RM:

Žadatel

Schválená částka(v Kč)

Název projektu

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

20 000

Sociálně aktivizační služby

MCT CZ

100 000

Raná péče

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

60 000

Klub Fontána pro děti a mládež

Termín splnění: 31.09.2013                                    Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1016 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Paidarová Hana

125 000

Tadeáš

Pionýrská skupina Mír

5 000

Příměstský tábor o jarních prázdninách

Pionýrská skupina Mír

10 000

Příměstský tábor o letních prázdninách

Termín splnění: 31.09.2013                                    Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1017 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A dle návrhu RM:

Žadatel

Schválená částka (v Kč)

Akce

Český červený kříž

40 000

Činnost spolku během roku

Svaz tělesně postižených v ČR

33 000

Odstraňování diskriminace ze života zdravotně postižených občanů

Centrum pro zdravotně postižené

32 000

Činnost centra

Svaz postižený civilizačními chorobami

15 000

Činnost organizace na rok 2013

Svaz tělesně postižených v ČR

6 500

Činnost organizce na rok 2013

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

7 000

Udržení a podpora činnosti svazu

Network East-West

83 500

Centrum Jana

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

18 000

Činnost organizace na rok 2013

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

10 000

15. Seniorské odpoledne

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

5 000

8. přátelské setkání seniorů partnerských měst Furth im Wald - Domažlice

Termín splnění: 31.09.2013                                 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1018 - neschvaluje poskytnutí částky z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

93 000

Celoroční příspěvek na provoz a činnost organizace

Termín splnění: 31.09.2013                                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1019 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A dle návrhu RM:
Žadatel

Žadatel

Schválená částka (v Kč)

Akce

SDH Do

25 000

Festival Břehy a Plzeň

Wolfs Do

21 000

Mezinárodní turnaj v Rakousku - Attnang

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

7 000

Mezinárodní turnaj mládeže v Chamu

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

27 000

Mezinárodní turnaj v Budelu (Holandsko)

Celkem

80 000

Rozpočet–150.000,- Kč

Termín splnění: 31.09.2013                                 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1020 - neschvaluje poskytnutí částky z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B dle návrhu RM:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Akce

Nakladatelství Českého lesa

36 000

Kompletní dokumentace domažlických kostelů a kaplí

Karel Šmirkl

50 000

Maják 2015 - Domažlicko

Termín splnění: 31.09.2013                                      Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1021 - neschvaluje zařazení žádosti SDH Domažlice "10. ročník soutěže Výstupu na Domažlickou věž" do tabulky A grantu „Podpora významných počinů“

1022 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A dle návrhu RM:

 

Žadatel

Schválená částka (v Kč)

Akce

Tomáš Budka

13 500

Tenkrát na západě

Mgr. Markéta Schubertová

15 000

Letní hudební kurzy

Čerchovan

76 900

Georg Friedrich Händel. Messiah

AC Domažlice

60 000

Atletický mítink, Chodská 1500, Mistrovství ČR v běhu na 10 km

Westmusic

36 000

Zpátky do školy

Nakladatelství Českého lesa

37 500

Publikace „Chodsko, historie, folklór, památky“

Judo-club Do

4 300

Návštěva judistů z družebního města Ludres v Domažlicích

Mílaři Domažlice

31 500

Hvězdné házení na Chodsku a memorial Jana Mazance

ZUŠ Jindřicha Jindřicha Do

12 800

Letní pěvecké kurzy Jiřího Kotouče

Veteran Car Club Do

30 000

Výstava veteránů o CHSL, Mezinárodní jízda veteránů

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

37 500

Celostátní turnaj Přebor Chodska v tenise

Velosport Domažlice

15 800

Velká cena Domažlic MTB – 5. ročník

Ludmila Peterková

15 000

7. mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice

Karel Šmirkl

55 000

Domažlický Kulturovar č. 4

Muzeum Chodska v Do

18 900

Zpracování a přepis rukopisu - „Pamětihodné příhody domažlického měšťana Antonína Schnabla

SK Sněhaři Domažlice

20 300

Lyžařský přejezd Gibacht - Capartice

Termín splnění: 31.09.2013                                Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1023 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:
Žadatel

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Akce

Bohumír Němec

45 000

Západní Čechy v hustitských válkách – vydání knihy

Wolfs Do

54 000

Winter Clinic 2013 Domažlice

O. S. Tellus

18 000

Filmový festival Expediční kamera a festival zimních sportů

SDH Do

5 000

10. ročník soutěže Výstupu na Domažlickou věž

PRESSFIL CART s.r.o.

50 000

Dřevěný chlebíček od Čerchova – vydání knihy

 

Termín splnění: 31.09.2013                               Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1024 - schvaluje přesunutí akce „Olympijské hry pro děti základních škol“ žadatele Mgr. Karla Štípka do tabulky B grantu „Jednorázové akce pro mládež“

1025 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle upraveného návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Schválené částky (v Kč)

Akce

Český červený kříž

10 800

Okresní kolo soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“

Sídliště Šumava

9 300

Táborák na sněhu, Pálení čarodějnic, ..

Klub českých turistů

1 300

Májová vycházka rodičů s dětmi

Klub českých turistů

1 300

Toulky zlatem podzimu

SKP ŠPS Domažlice

3 300

Memoriál Vladimíra Reta a Marka Kubalíka - „Běh Škarmanem 2013“

PS Ptáčata Do

4 900

Velikonoční zajíček

SK Sněhaři Do

8 000

92. ročník – Chodská třicítka

Pionýrská skupina Mír

7 600

Dětský maškarní karneval

Pionýrská skupina Mír

3 600

Čertoviny

Pionýrská skupina Mír

3 600

Slavnosti světel

SK Sněhaři Do

6 300

36. ročník – Memoriál Matěje Mauera

Termín splnění: 31.09.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

1026 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle upraveného
návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Akce

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň

5 000

Víkendový pobyt zaměřený na sport. a zájmové činnosti klientů SVP

PS Ptáčata Do

7 500

Po stopách indiánských kmenů

VOŠ, OA a SZŠ Do

7 000

Soutěž v psaní na klávesnici pro žáky základních škol

Mgr. Karel Štípek

60000

Olympijské hry pro děti základních škol

 

Termín splnění: 31.09.2013                              Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

 

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2013 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)