Obsah

28. zasedání dne 24.04.2013

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

956 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Radmilu Růžičkovou Pflugovou, Vlastimila Konrády

957 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Jan Anderle

958 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

959 - schvaluje doplnění programu o bod "Odsouhlasení účasti v dražbě"

960 - schvaluje předložený program jednání doplněný o zařazený bod

961 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Mgr. Karel Štípek, Roman Kalous

962 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

963 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města z 65. a z 66. schůze rady města

964 - a) bere na vědomí zápis z 25. schůze kontrolního výboru ze dne 16.4.2013
          b) pověřuje předsedu kontrolního výboru, aby na květnovém zasedání předložil návrh předmětu a rozsahu kontroly akce „Výstavba 38 b.j. Kozinova ulice"
Termín splnění: 22.5.2013                               Odpovědná osoba: předseda KV

965 – a) bere na vědomí zápisy z 24. a 25. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 06.03.2013 a ze dne 04.04.2013
         b) bere na vědomí zápis ze společné schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch (26.schůze) a výboru pro školství, mládež a sport (22. schůze) ze dne 10.04.2013
         c) bere na vědomí zápis z 21. schůze výboru pro školství, mládež a sport ze dne 09.04.2013

966- schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 7501/72916 ze stavební parcely č. st. 3290 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

967 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1013/18229 ze stavební parcely č. st. 3290 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

968 - schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2483/15, k.ú. Domažlice za účelem stavby řadového rodinného domu 7,2 označeného v projektové dokumentaci D 1.14, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31. 7. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

969 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 26. 2. 2013 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
         b) schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k nemovitosti mezi městem Domažlice jakožto zástavcem na straně jedné, společností Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 13584324 jakožto zástavním věřitelem dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

970 - schvaluje prodej bytové jednotky č. 310/5 nacházející se v nově vybudovaném domě s budoucím č.p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí umístěném na části pozemkové parcely č. 2446/24 oddělené geometrickým plánem č. 3854-1069/2013 a označené novým parcelním číslem č. st. 4480, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na společných částech domu, spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na stavební parcele č. st. 4480 a spoluvlastnického podílu ve výši 11061/61703 na pozemkové parcele č. 2446/24, tak jak vznikla dle tohoto geometrického plánu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31. 7. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

971 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na nebytové jednotce č. 310/7 nacházející se v nově vybudovaném domě s budoucím č.p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí umístěném na části pozemkové parcely č. 2446/24 oddělené geometrickým plánem č. 3854-1069/2013 a označené novým parcelním číslem č. st. 4480, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na společných částech domu, spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na stavební parcele č. st. 4480 a spoluvlastnického podílu ve výši 198833/6170300 na pozemkové parcele č. 2446/24, tak jak vznikla dle tohoto geometrického plánu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31. 7. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

972 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 980/5, k.ú. Domažlice vymezené přiloženým situačním plánem, za cenu 800,-Kč/m2 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 31. 8. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM

973 - a) ruší usnesení 560 ze dne 29. 8. 2007
Termín splnění: 24. 4. 2013                              Odpovědná osoba: Hájek, OSM
         b) schvaluje záměr směnit části nemovitostí - pozemkových parcel č. 2864, 2867/1, 2867/2 a 2867/3 ve vlastnictví města, vymezené situačním plánkem, za části pozemkových parcel č. 2846, 2847 ve vlastnictví Českého rybářského svazu, Místní organizace Domažlice, vše v k.ú. Domažlice, a to za podmínky smluvního zajištění užívání části dotčených nemovitostí jako přístupové cesty k ostatním pozemkům v dané lokalitě
Termín splnění: 6. 5. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

974 - a) schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 43, nám. Míru, parc. č. 183 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - oprava dřevěného výkladce v podloubí včetně podlahy ve vstupu, obnova oken v patře na severní straně domu ve výši 45.000,- Kč
         b) schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 44, nám. Míru, parc. č. 182 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - oprava jižní (dvorní) fasády, zpevnění klenby a o prava omítek v klenuté chodbě v přízemí ve výši 80.000,- Kč
         c) schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 120, ul. B. Němcové (nám. Míru), parc. č. 65 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků a lokální oprava krovu ve výši 170.000,- Kč
         d) schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - Římskokatolické farnosti Domažlice, nám. Míru 136, 344 01 Domažlice - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 136, nám. Míru, parc. č. 10 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice - obnova pěti dvojitých oken na dvorním průčelí a pěti dvojitých oken na jižním průčelí ve výši 70.000,- Kč
         e) schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 86, Hradská ulice, parc. č. 129/1 k. ú. Domažlice - oprava severní (uliční) fasády včetně oken a vrat ve výši 85.000,- Kč
Termín splnění: 31. 12. 2013                       Odpovědná osoba: Murínová, OKS

975 - schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 3732, k. ú. Domažlice, vymezenou přiloženým situačním plánem, a to za cenu ve výši 1400,- Kč/m2
Termín splnění: 6. 5. 2013                                Odpovědná osoba: Hájek, OSM

976 - a) schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace města Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Hradská 94, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu
         b) mění a doplňuje usnesení č. 139 z 26. 1. 2011 takto:
- stanovuje rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:
Mgr. Karel Štípek: ZŠ Komenského 17, ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Mateřská škola, Jeselské zařízení, MKS, DTS Domažlice, ZUŠ, Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., DDM Domino Domažlice
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén a ubytovna, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Domažlická správa nemovitostí spol. s.r.o., Domažlické městské lesy s.r.o., Knihovna B. Němcové
Termín splnění: 30. 6. 2013                         Odpovědná osoba: Murínová, OKS

977 – a) schvaluje účast města Domažlice v dražbě souboru nemovitostí - budovy č.p. 159 na pozemku - stavební parcele č. st. 791 v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, pozemku - stavební parcely č. st. 791 a pozemku - pozemkové parcely č. 3693/5, vše v k. ú. a obci Domažlice, vyhlášené dražební vyhláškou  č. N65420 vydanou společností CLANROY a. s., se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, IČ 26426927 s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města s tím, že maximální podání bude podáno v mezích schváleného rozpočtu města (nemovitosti pro další rozvoj města)
Termín splnění: 30.05.2013                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM
          b) zplnomocňuje Ing. Miroslava Macha, starostu města Domažlice, k zastupování města Domažlice v dražbě souboru nemovitostí - budovy č.p. 159 na pozemku - stavební parcele č. st. 791 v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, pozemku - stavební parcely č. st. 791 a pozemku - pozemkové parcely č. 3693/5, vše v k. ú. a obci Domažlice
Termín splnění: 30.05.2013                             Odpovědná osoba: Hájek, OSM 
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.
Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 3. 5. 2013
Poslední aktualizace: 3. 5. 2013 00:00
Autor: