Menu
Město Domažlice
Domažlice

22. zasedání ze dne 17. 10. 2012

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

784 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, JUDr. Zdeňka Nováka

785 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Hruška, JUDr. Milan Mrázek, Jan Látka

786 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

787 - schvaluje předložený program jednání

788 - volí návrhovou komisi ve složení: Roman Kalous, Mgr. Jan Anderle, MUDr. Pavel Zeman

789 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města

790 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města Ing. Vítězslava Brody o  činnosti rady města ze 47. - 49. schůze rady města

791 a) - bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 09.10.2012

       b) - bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 08.10.2012

792 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/3, spoluvlastnický  podíl na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1327 a pozemkové parcele č. 3495/12 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 501.000,- Kč
Termín splnění: 17. 12. 2012           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

793 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1327 a pozemkové parcele č. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 501.000,- Kč
Termín splnění: 17. 12. 2012           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

794 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 154/6, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 154 a č. p. 155 ve výši 6336/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1626 a p. č. st. 1627 ve výši 6336/87716 v Domažlicích, Hořejší - Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 522.000,- Kč
Termín splnění: 29. 10. 2012           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

795 - schvaluje změnu a doplnění usnesení č. 766 ze dne 19. 9. 2012 takto:
schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 427/1, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 427 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 1508, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu, když lhůta pro uzavření smlouvy se stanoví do 17.11.2012
Termín splnění: 17. 11. 2012          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

796 - schvaluje směnu části pozemkové parcely č. 2294/15 nově označenou dle geometrické plánu č. 3720-1147/2012 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., Husovo nám. 60, H. Týn, kancelář Domažlice, Benešova 377 (geometrický plán) jako pozemková parcela č. 2294/26 ve vlastnictví města za části pozemkových parcel č. 2291/52 a 2294/7 nově označené dle geometrické plánu jako pozemkové parcely č. 2291/53, 2291/55, 2291/57, 2291/58, díly "b" a "c" oddělené z pozemkové parcely č. 2291/52 a část pozemkové parcely č. 2294/7 ve výměře podle geometrického plánu ve vlastnictví společnosti Chodská obchodní společnost s.r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 24, IČ 45352305 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

797 - schvaluje záměr prodat část stavební parcely č.st. 113/1 v k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem
Termín splnění: 26. 11. 2012           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

798 - schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je koupě pozemkové parcely č. 370/43 a části pozemkových parcel č. 370/1 a 343/1 oddělené geometrickým plánem č. zak. 333-1201/2012 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Domažlice a nově označené jako pozemkové parcely č. 343/53 a 370/49, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012           Odpovědná osoba: Hájek, OSM

799 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0487 pol. 4222 + 800.000,- Kč (dotace PK- cyklostezky Tématický okruh Chodský květ)
org. 0487 § 2143 pol. 6121 + 800.000,- Kč (čerpání dotace PK-Tématický okruh Chodský květ)
Termín splnění: 31. 10. 2012 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

800 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4111 + 606.805,- Kč ÚZ 98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 452.839,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 452.839,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 113.210,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 113.210,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 40.756,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 – 40.756,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 606.805,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
Termín splnění: 31. 10. 2012           Odpovědná osoba: Kučerová, OF

801 - schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2013 až 2017, zpracované Městem Domažlice (Ing. Weberová, p. Hinterholzinger, ze září 2012) v předloženém znění
Termín splnění: 31.12.2012            Odpovědná osoba: Murínová, OKS 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.
Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 24. 10. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 10. 2012 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)