Menu
Město Domažlice
Domažlice

18. zasedání ze dne 23. 5. 2012

-

Zastupitelstvo města Domažlice:
 

623 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Ivana Rybára a Josefa Kříže

624 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek, MUDr. Radmila Pflugová Růžičková

625 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

626 - schvaluje zařazení bodu Záměr vstupu města Domažlice do Sdružení místních samospráv

627 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu

628 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Ivan Rybár, Josef Kříž

629 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

630 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Ing. Vítězslava Brody o činnosti rady města ze 34. - 36. schůze RM

631 - a) bere na vědomí zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 07.05.2012
b) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.5.2012
c) ukládá finančnímu výboru ZM provést kontrolu vyúčtování grantů v letech 2010 -2011 poskytnutých TJ JISKŘE o.s.
d) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.5.2012

632 - a) stanovuje volbu přísedících Okresního soudu veřejným hlasováním
b) volí Ing. S. Polívkovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
c) volí H. Holomojovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
d) volí J. Kolečkovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
e) volí H. Dufkovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

633 - schvaluje udělení pamětní medaile Města Domažlice panu PhDr. Viktoru Viktorovi za dlouhodobou publikační činnost a propagaci našeho regionu v oblasti literatury

634 - odkládá bod č. 11 (vyúčtování grantů za rok 2011) do doby projednání výsledků kontroly vyúčtování grantů v roce 2010 - 2011 poskytnutým TJ Jiskra o.s. finančním výborem

635 - a) schvaluje Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2012 – 2015
b) schvaluje Realizační plán na rok 2012

636 - schvaluje prodej pozemkových parcel č. 2490/37 a 2490/55 a stavební parcely č. st. 4444, vše v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

637 - schvaluje prodej pozemkových parcel č. 2490/36 a 2490/56 a stavební parcely č. st. 4445, vše v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

638 - schvaluje záměr prodat pozemek – pozemkovou parcelu č. 493/2, k.ú. Domažlice

639 - schvaluje prodej nemovitostí - rodinného domu č.p. 22 nacházejícího se na stavební parcele č. st. 605 v Dukelské ul. v Domažlicích - Dolejší Předměstí, stavební parcely č. st. 605 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely č. 481 - zahrada, obě v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

640 - schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 4925/1, k.ú. Domažlice

641 - schvaluje záměr prodat části pozemkové parcely č. 4948/36, k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

642 - schvaluje vzdání se práva uplatnění smluvní pokuty dle části C čl. III odst. 1) smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi městem Domažlice a manželi Paulovými dne 24. 10. 2008 z důvodu uzavření nové smlouvy

643 - schvaluje prodej částí pozemkových parcel č. 2170/2, 2170/7, 2181/1, 2185/19, vše v k.ú. Domažlice včetně přípojek inženýrských sítí společnosti MP Group Logistics Center s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, IČ 29124255, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí

644 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 164/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 163 a 164 ve výši 5115/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 5115/128969 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za cenu 511.150,- Kč a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu

645 - schvaluje koupi nemovitostí - stavební parcely č. 70/2 a pozemkové parcely č. 5499, obě v k.ú. Domažlice za cenu 480.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy smlouvy spojené s dohodou o narovnání s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 000 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 dle předloženého návrhu

646 - a) bere na vědomí informaci Státního statku Jeneč, st.p. v likvidaci, ve věci prodeje pozemku - pozemkové parcely č. 4818/35 k.ú. Domažlice
b) ruší usnesení č. 572 ze dne 21. 3. 2012

647 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0478 pol. 4222 + 450.000,- Kč (dotace PK – víceúčelové hřiště ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0478 § 3412 pol. 6121 + 583.036,- Kč (víceúčelové hřiště ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 133.036,- Kč (investiční rezerva)

648 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0481 pol. 4213 ÚZ93566 + 550.000,- Kč (digit.kina - dotace SF kinematografie)
org. 0481 § 3313 pol. 6121 ÚZ93566 + 550.000,- Kč (digit.kina-čerpání dotace SF kinematografie)
org. 0481 § 3313 pol. 6121 + 2.245.700,- Kč (digitalizace kina - vlastní prostředky)
org. 0481 § 6399 pol. 5362 - 449.140,- Kč (digitalizace kina - odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.796.560,- Kč (investiční rezerva)

649 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 +3.315.780,- Kč (místní komunikace - Vrbova ul.)
org. 0363 § 2321 pol. 6349  -3.315.780,- Kč (Čistá Berounka)

650 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 427/1, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 427 ve výši 6491/28876 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1508 6491/28876 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu

651 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 598/11352 v Domažlicích, Týnské Předměstí dle předloženého návrhu

652 - schvaluje záměr směnit pozemkové parcely č. 4814/73, 4814/74, 4814/75, vše v k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemkovou parcelu č. 4827/36, k.ú. Domažlice ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IČ 65993390 s finančním vyrovnáním

653 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 281 § 5311 pol. 6121 + 1.480.495,08 Kč (MKIS)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.480.495,08 Kč (investiční rezerva)

654 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0281 pol. 4222 + 1.100.800,- Kč (dotace PK- rozšíření kamerového systému)
org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 1.100.800,- Kč (čerpání dotace PK- kamerový systém)
org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 275.200,- Kč (vlastní finanční prostředky- kamerový systém)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 275.200,- Kč (investiční rezerva)

655 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3419 pol. 6121 + 2.064.143,- Kč (oprava budovy na baseballovém hřišti )
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.064.143,- Kč (investiční rezerva)

656 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40.000,- Kč dle předloženého návrhu

657 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4111 +1.124.588,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 839.244,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 - 839.244,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 209.812,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 - 209.812,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 75.532,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 75.532,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 +1.124.588,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

658 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 2132 + 24.000.000,- Kč (předplacené nájemné CHVaK a.s.)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 + 20.000.000,- Kč (Čistá Berounka- příspěvek DSO Povodí Berounky)
org. 0363 § 6399 pol. 5362 + 4.000.000,- Kč (platba DPH – předplacené nájemné CHVaK a.s.)

659 - schvaluje Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2012 – 2014 dle předloženého návrhu

660 - schvaluje snížení nerozděleného zisku minulých let v hospodářské činnost ve výši 4.000.000,- Kč

661 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4131 + 4.000.000,- Kč (převod z nerozděleného zisku minulých let hospodářské činnosti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 4.000.000,- Kč (investiční rezerva)

662 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0471 pol. 4222 +1.750.000,- Kč (dotace PK – metropolitní optická síť 2.etapa)
org. 0471 § 2412 pol. 6121 +2.334.000,- Kč (realizace metropolitní optická síť 2.etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 584.000,- Kč (investiční rezerva)

663 - schvaluje podání žádosti města Domažlice o přijetí do Sdružení místních samospráv
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
Datum vložení: 7. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2012 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)