Menu
Město Domažlice
Domažlice

14. zasedání ze dne 25. 01. 2012

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

490 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Zdeněk Novák, Josef Kříž

491 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Radmila Pflugová Růžičková, Jan Pangrác, Mgr. Václav Hruška

492 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

493 - schvaluje předložený program jednání

495 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Anderle, Mgr. Václav Kozina, MUDr. Pavel Zeman

496 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

497 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města Mgr. Karla Štípka o činnosti rady města ze 25. - 26. schůze RM

498 - bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.1.2012

499 - schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 3798/4, k.ú. Domažlice po jejím předání stávajícím uživatelem zpět městu za cenu 340,- Kč/m2

500 - neschvaluje uzavření dohody o zrušení předkupního práva k bytu č. 7 umístěnému v budově č.p. 446 v ulici Dvořákova v Domažlicích založeného smlouvou o převodu vlastnictví jednotky uzavřenou dne 23. 9. 2002

501 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 444/3, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 600.051,- Kč

502 - schvaluje směnu části pozemku - pozemkové parcely č. 5536 k.ú. Domažlice, nově označenou geometrickým plánem č. 3646-1268/2011 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 5536/2 o výměře 11 m2 ve vlastnictví města Domažlice za pozemek - pozemkovou parcelu č. 5471 k.ú. Domažlice o výměře 11 m2 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

503 - schvaluje uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

504 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - pozemkových parcel č. 2272/8, 2272/30 a 2272/29, vše k.ú. Domažlice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Domažlice

505 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012" a s realizací projektu “Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích“

506 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích“ ve výši 12 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

507 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1121/12 k.ú. Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň do vlastnictví Města Domažlice

508 - a) neukládá OSM zpracovaný přehled doplnit údaji a průběžně aktualizovat až do ukončení akce Čistá Berounka
b) bere na vědomí splnění usnesení č. 438 ze dne 16. 11. 2011

509 - neschvaluje záměr prodat nemovitosti - objekt občanského vybavení č.p. 97 nacházející se na stavebních parcelách č. st. 867/1, st. 867/2, st. 867/3, a stavební parcely č. st. 867/1, st. 867/2, st. 867/3 a pozemkovou parcelu č. 2325/5, vše v k.ú. Domažlice

510 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 3.843.088,- Kč (příjem za pronájem lesů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 3.843.088,- Kč (investiční rezerva)

511 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Digitalizace kin Městského kulturního střediska Domažlice“ ve výši 5 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

512 - zmocňuje pí Ing. Jitku Heřmanovou pro výkon funkce předsedy Nájemního družstva Domažlice, družstvo, v případě, že Město Domažlice bude členskou schůzí NDD zvoleno předsedou družstva

513 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0263 § 2321 pol. 6121 -1.431.030,- Kč (fond oprav-investice vodárenská infrastruktura)
org. 0263 § 2321 pol. 5169 - 538.100,- Kč (fond oprav-nákup služeb)
org. 0263 § 2321 pol. 5171 +1.093.640,- Kč (fond oprav-opravy kanalizace)
org. 0263 § 2321 pol. 2111 + 161.130,- Kč (příjem fond oprav-prodej odpadu)
org. 0263 § 2310 pol. 5171 + 172.600,- Kč (fond oprav-opravy vodovodů)
org. 0263 § 2310 pol. 5169 + 21.600,- Kč (fond oprav-služby vodárenská infrastruktura)
org. 0263 § 2321 pol. 5141 + 842.420,- Kč (fond oprav-úroky)

514 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0363 pol. 4213 ÚZ90877 - 310.856.000,- Kč (dotace Čistá Berounka)
org. 0363 § 6409 pol. 3129 + 272.193.000,- Kč (dotace Čistá Berounka r. 2011)
org. 0363 § 6402 pol. 2227 + 38.663.000,- Kč (dotace Čistá Berounka r.2010)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 236.958.000,- Kč (příspěvek DSO Povodí Berounky)
org. 0363 § 2321 pol. 6129 + 236.958.000,- Kč (příspěvek DSO Povodí B. z dotace)

515 - vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

516 - vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 2/2012, kterou se mění příloha OZV č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

517 - schvaluje aktualizovaný seznam majetku svěřeného organizační složce města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565 do správy k vlastnímu hospodářskému využití jako přílohu zřizovací listiny č. 34 organizační složky Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565

518 - schvaluje Zásady pro poskytování náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva města Domažlice dle předloženého návrhu s účinností 1.1. 2012

519 - schvaluje aktualizovaný seznam majetku svěřený org. složce JSDHO Domažlice k vlastnímu hospodářskému využití jako přílohu zřizovací listiny č. 38 organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
 


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 3. 2. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2012 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)