Menu
Město Domažlice
Domažlice

3. zasedání ze dne 26. 1. 2011

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

71 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Radmilu Pflugovou Růžičkovou a Vlastimila Konrádyho

72 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Josef Kříž, Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Václav Kozina

73 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

74 - schvaluje předložený program jednání

75 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, Vlastimil Konrády, Jan Látka

76 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města Ing. Vítězslava Brody o činnosti rady města z 1. - 2. schůze RM

77 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 141/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6218/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6218/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

78 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5407/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5407/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

79 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

80 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5449/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

81 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5518/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

82 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5548/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

83 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5614/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5614/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

84 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6181/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6181/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

85 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5369/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5369/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

86 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/7, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5558/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5558/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

87 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 97/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9490/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9490/32397 na stavební parcele č. st. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

88 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5104/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5104/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

89 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 164/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7594/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7594/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

90 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6372/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6372/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

91 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 160/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5427/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5427/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

92 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6534/76098 z parcely č. st. 2604, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

93 - a) bere na vědomí žádost o prominutí penále ze dne 8.11.2010
b) neruší usnesení č. 1168 ze dne 19.11.2008

94 - schvaluje uzavření dodatku č. I. ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2010

95 - schvaluje uplatnit předkupní právo spojené s vlastnictvím bytové jednotky č. 543/2, Týnské předměstí, Domažlice, spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 543 a 544 v rozsahu 427/12174 a spoluvlastnickým podílem v rozsahu 427/12174 na stavebních parcelách č. 2611 a č. 2612 v katastrálním území Domažlice, založeného kupní smlouvou uzavřenou dne 16. 5. 2005

96 - schvaluje sepis souhlasného prohlášení, kterým:
a) Město Domažlice prohlásí za nesporné, že manželé K. a R. C. vydrželi vlastnické právo k pozemku č. 2423/17 v k.ú. Domažlice, když tento pozemek užívali po dobu delší než 10 let v dobré víře o tom, že jim náleží,
b) veškeré náklady spojené se sepisem souhlasného prohlášení nesou manželé

97 - schvaluje sepis souhlasného prohlášení, kterým:
a) Město Domažlice prohlásí za nesporné, že pan J. J., Domažlice vydržel vlastnické právo k pozemkové parcele č. 586 v k.ú. Domažlice, když tento pozemek užíval po dobu delší než 10 let v dobré víře o tom, že mu náleží,
b) J.J. bezplatně zřídí na dobu neurčitou právo odpovídající věcnému břemeni umístění, provozování, oprav a údržby potrubí – kanalizace DN 1500, které bude ve prospěch Města Domažlice zatěžovat pozemkovou parcelu č. 586, k.ú. Domažlice v celém rozsahu
c) veškeré náklady spojené se sepisem souhlasného prohlášení nese J. J.

98 - schvaluje prodej nemovitostí - bytové jednotky č. 442/3, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č.p. 442, 443 ve výši 586/10431 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 1486 a 1487 ve výši 586/10431, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, za podmínek daných návrhem kupní smlouvy

99 - schvaluje uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena bytové jednotky je stanovena ve výši 700.000,- Kč

100 - schvaluje odkoupení pozemků - pozemkových parcel č. 641/12 a č. 403/2 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, za cenu dle znaleckého posudku, do vlastnictví města a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

101 - a) bere na vědomí nabídku spoluvlastnického podílu ke koupi v rámci předkupního práva podle ust. § 140 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník podanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Domažlice
b) souhlasí s uplatněním předkupní práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/2 na pozemkové parcele č. 2172, k. ú. Domažlice dle této nabídky, tzn. s odkoupením uvedeného spoluvlastnického podílu za podmínek uvedených v uvedené nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Domažlice

102 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 2544/4, 2545/7 a 2545/12 vše k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Domažlice

103 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 2545/5 a 5141/59 vše k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Domažlice

104 - schvaluje záměr prodat nemovitosti - pozemkové parcely nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě,v Domažlicích za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu

105 - schvaluje vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem výstavby rodinných řadových, izolovaných domů a bytového domu dle předloženého návrhu

106 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1001981130 s Pozemkovým fondem České republiky na převod pozemkové parcely č. 2660/68,k. ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice dle předloženého návrhu

107 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 657/4 k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Domažlice

108 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 444, 445 ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 640.000,- Kč

109 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 404/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 7343/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7343/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 480.000,- Kč

110 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 410/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 7423/92390 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1390/1, 1390/2 a 1390/3 ve výši 7423/92390, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 480.000,- Kč

111 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 350.000,- Kč

112 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 575.143,- Kč

113 - schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice dle předloženého návrhu

114 - schvaluje dle § 84 odst.2 písm.r) zákona č.128/2000 Sb, o obcích v Obytné zóně Domažlice Za Kasárny
a) zřízení ulice průběžné - parc.č. 2490/3 s názvem U Jezera
b) zřízení ulice- parc.č. 2446/1 kolmé k ulici parc.č.2490/3 s názvem Višňová
c) zřízení ulice -parc.č. 2490/41 kolmé k ulici parc.č.2490/3 s názvem Habrová
d) zřízení ulice- parc.č. 4948/4 kolmé k ulici parc.č.2490/3 s názvem Javorová

115 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0437 pol. 4223 ÚZ83501 + 638.224,65 Kč nástroj 38, zdroj 1 (Dotace Rekonstrukce ul.Husova, ROP Jihozápad - státní rozpočet)
org. 0437 pol. 4223 ÚZ83505 + 7.233.212,82 Kč nástroj 38, zdroj 5 (Dotace Rekonstrukce ul.Husova, ROP Jihozápad - Evropská unie)
org. 0810 pol. 4216 - 7.871.000,-- Kč (Dotace Rekonstrukce ul. Husova)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 437,47 Kč (investiční rezerva)

116 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0438 pol. 4223 ÚZ83501 + 234.914,75 Kč nástroj 38, zdroj 1 (Dotace Rekonstrukce Ladovy ulice, ROP Jihozápad - státní rozpočet)
org. 0438 pol. 4223 ÚZ83505 + 2.662.367,05 Kč nástroj 38, zdroj 5 (Dotace Rekonstrukce Ladovy ulice, ROP Jihozápad - Evropská unie)
org. 0810 pol. 4216 - 2.939.000,-- Kč (Dotace Rekonstrukce Ladovy ulice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 41.718,20 Kč (investiční rezerva)

117 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2310 pol. 6121 +13.462.000,- Kč (Havlovice- vodovod)
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 13.462.000,- Kč (Havlovice - kanalizace)

118 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0263 § 2321 pol. 2132 +15.256.830,- Kč (fond vodárenské infrastruktury- nájemné CHVaK)
org. 0263 § 2321 pol. 2111 + 218.210,- Kč (fond vodárenské infrastruktury - sběrné suroviny)
org. 0263 § 2321 pol. 6121 + 1.119.409,- Kč (fond vodárenské infrastruktury-investice CHVaK)
org. 0263 § 2321 pol. 5171 + 628.972,- Kč (fond vodárenské infrastruktury-opravy CHVaK)
org. 0263 § 2321 pol. 5169 + 5.100,- Kč (fond vodárenské infrastruktury-služby CHVaK)
org. 0263 § 2321 pol. 6901 +13.721.559,- Kč (fond vodárenské infrastruktury - investiční rezerva)

119 - deleguje pana JUDr. Zdeňka Nováka zástupcem Města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva GOLEM, družstvo, IČ 26360551, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1. Podmínkou této delegace je členství pana JUDr. Zdeňka Nováka v radě města Domažlice

120 - deleguje pana Ing. Vítězslava Brody zástupcem Města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1. Podmínkou této delegace je členství pana Ing. Vítězslava Brodyho v radě města Domažlice

121 - schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč se splatností 12 měsíců, poskytnutého Komerční bankou, a.s. dle předloženého návrhu

122 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4221 - 8.940.870,- Kč (příjem od DSO Domažlicko-cyklostezky)
org. 0094 § 2219 pol. 3129 + 8.940.870,- Kč (příjem od DSO Domažlicko-cyklostezky)

org. 0263 § 2321 pol. 6349 ZJ 026 - 195.695.583,- Kč (investiční příspěvek - Čistá Berounka)
org. 0263 § 2321 pol. 6329 + 195.695.583,- Kč (Čistá Berounka)

123 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0433 pol. 4213 ÚZ 90877 + 146.478,70 Kč, nástroj 54, zdroj 1
(dotace VISO - SFŽP)
org. 0433 pol. 4216 ÚZ 15825 + 2.490.137,90 Kč, nástroj 54, zdroj 5
(dotace VISO - EU fond soudržnosti)
org. 0433 pol. 4213 - 1.982.000,-- Kč
(dotace VISO - schválený rozpočet)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 654.615,90 Kč (investiční rezerva)

124 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0433 § 3744 pol. 6121 ÚZ 90877 + 146.478,70 Kč, nástroj 54, zdroj 1
(čerpání dotace VISO - SFŽP)
org. 0433 § 3744 pol. 6121 ÚZ 15825 + 2.490.137,90 Kč, nástroj 54, zdroj 5 (čerpání
dotace VISO - EU fond soudržnosti)
org. 0433 § 3744 pol. 6121 - 2.636.616,60 Kč (VISO - schválený rozpočet)

125 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0448 pol. 4213 ÚZ 90877 + 451.612,47 Kč,nástroj 53,zdroj 1 (dotace Zelenov-SFŽP)
org. 0448 pol. 4216 ÚZ 15827 + 7.677.412,47 Kč,nástroj 53,zdroj 5 (dotace Zelenov-EU)
org. 0448 pol. 4213 - 8.129.020,- Kč (dotace Zelenov - schválený rozpočet)

126 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0448 § 2341 pol. 6121 ÚZ 90877 + 451.612,47 Kč,nástroj 53,zdroj 1 (dotace Zelenov-SFŽP)
org. 0448 § 2341 pol. 6121 ÚZ 15827 + 7.677.412,47 Kč,nástroj 53,zdroj 5 (dotace Zelenov-EU)
org. 0448 § 2341 pol. 6121 - 8.129.020,- Kč (dotace Zelenov - schválený rozpočet)

127 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 10.685.610,- Kč (OZ Na Bábě-TI vlastní fin.prostředky)
org. 0240 § 2212 pol. 6121 + 5.259.500,- Kč (OZ Na Bábě-komunikace, vl.prostředky)
org. 0240 § 2321 pol. 6121 + 3.372.891,40 Kč (OZ Na Bábě-kanalizace, vl.prostředky)
org. 0240 § 2310 pol. 6121 + 2.053.220,70 Kč (OZ Na Bábě-vodovod, vl. prostředky)
org. 0240 § 3612 pol. 6121 ÚZ 17881 - 3.300.000,- Kč (OZ Na Bábě-TI dotace)
org. 0240 § 2212 pol. 6121 ÚZ 17881 + 3.300.000,- Kč (OZ Na Bábě-TI dotace)

128 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 8.028.260,- Kč (OZ Na Bábě-TI plyn, elektřina)
org. 0240 § 3633 pol. 6121 + 8.028.260,- Kč (OZ Na Bábě-TI plyn, elektřina)

129 - a) schvaluje podání žádosti do dotačního programu Plzeňského kraje „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji“ dle předloženého návrhu a v případě schválení se zavazuje ke spolufinancování předmětu dotace
b) schvaluje doplnění do Pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2011 realizovat výdaje spojené s dotačním programem Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji

130 - a) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) finanční výbor
b) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) finanční výbor sedmičlenný

131 - a) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) kontrolní výbor
b) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) kontrolní výbor devítičlenný

132 - a) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výbor školství, mládeže a sportu
b) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výbor školství, mládeže a sportu patnáctičlenný

133 - a) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výbor kulturní a cestovního ruchu
b) zřizuje dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výbor kulturní a cestovního ruchu sedmičlenný

134 - schvaluje volbu předsedů a členů výborů veřejným hlasováním

135 - a) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou finančního výboru Ing. Jitku Heřmanovou
b) nevolí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem kontrolního výboru Jiřího Regála
c) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem finančního výboru Ing. Martina Janovce
d) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem finančního výboru Ing. Luďka Hlavatého
e) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem finančního výboru Ing. Pavla Faschingbauera
f) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem finančního výboru Marii Šmejkalovou
g) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem finančního výboru Ing. Petra Libru
h) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem finančního výboru Ing. Petra Vondraše

136 - a) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou kontrolního výboru Ing. Věstislava Křenka
b) volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem kontrolního výboru: Ing. Romanu Richterovou, RSDr. Václava Jansu, Romana Muhra, Václava Pelnáře, Jana Petráčka, Josefa Urbana, Jiřího Regála, JUDr. Zdeňka Heřmana

137 - a) volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Ivana Rybára,
b) nevolí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu Josefa Křivku
c) volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru školství, mládeže a sportu: Mgr. Václava Hrušku, Mgr. Václava Kozinu, Romana Kalouse, Mgr. Jana Anderle, Antonína Vlčka, Hynka Šindeláře, Martina Pangráce, Pavla Voldána, Martina Volfíka, Josefa Kříže, Věru Pillmanovou, Josefa Schneidera, Pavla Pivoňku, Annu Bauerovou

138 - a) volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předsedou výboru kulturní a cestovního ruchu Vlastimila Konrádyho
b) nevolí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturní a cestovního ruchu Amara Ibrahima
c) nevolí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturní a cestovního ruchu Miroslava Toupala
d) volí dle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem výboru kulturní a cestovního ruchu: Mgr. Igora Šlechtu, Josefa Kuneše, Stanislava Antoše, Lenku Schirovou, Jaroslavu Wollerovou, Venuši Klimentovou

139 - stanovuje rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:
Mgr. Karel Štípek: ZŠ Komenského 17, ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Mateřská škola, Jeselské zařízení, MKS, DTS Domažlice, ZUŠ, Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén a ubytovna, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Domažlická správa nemovitostí spol. s.r.o., Domažlické městské lesy s.r.o., Knihovna B. Němcové

140 - pověřuje řízením Městské policie zastupitele pana Mgr. Karla Štípka

141 - schvaluje odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 200,- Kč za podmínky min. 1 účasti za měsíc. Odměny budou vypláceny čtvrtletně.

142 - stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva - místostarostu ve výši 50 % měsíční odměny uvolněného místostarosty Města Domažlice s účinností od 1.1.2011

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 2. 2. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2011 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)