Obsah

12. zasedání ze dne 16. 11. 2011

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

431 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Pavla Wolfa

432 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Radmila Pflugová Růžičková, Jan Pangrác, Ing. Věstislav Křenek

433 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

434 - schvaluje předložený program jednání

435 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, Jan Látka, JUDr. Milan Mrázek

436 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

437 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města Ing. Vítězslava Brody o činnosti rady města ze 21. - 22. schůze RM

438 - a) bere na vědomí zápisy z jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 31.10. a 2.11.2011
b) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.11.2011
c) ukládá RM předložit na příštím jednání ZM seznam dotčených komunikací akcí Čistá Berounka a jejich stav související se záborem veřejného prostranství
d) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 8.11.2011
e) bere na vědomí zápisy ze společné schůze Výboru pro kulturu a cestovního ruch a Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 31.10. a 02.11.2011
f) bere na vědomí zápis Výboru pro kulturu a cestovního ruch ze dne 07.11.2011

439 - a) bere na vědomí žádost Domažlické nemocnice a.s. Kozinova 292, Domažlice, IČ 26361078 o poskytnutí finančního daru
b) schvaluje poskytnutí finančního daru Domažlické nemocnici a.s. Kozinova 292, Domažlice, IČ:26361078 ve výši 100.000,- Kč na nákup infuzních pump a oxymetru pro dětské oddělení a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0112 § 3522 pol. 6313 + 100.000,- Kč (dar Domažlické nemocnici na pořízení infuzních pump a oxymetru pro dětské oddělení)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 100.000,- Kč (rozpočtová rezerva)

440 - a) stanovuje volbu člena kontrolního výboru veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Jaroslava Šobra

441 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 14077/79332 ze stavební parcely č. st. 2223, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 13857/79332 ze stavební parcely č. st.2223, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 12419/79332 ze stavební parcely č. st.2223, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 12403/79332 ze stavební parcely č. st.2223, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 13893/79332 ze stavební parcely č. st. 2223, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 12683/79332 ze stavební parcely č. st. 2223, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

442 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 12989/73594 ze stavební parcely č. st. 2222, k.ú. Domažlice, na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 12078/73594 ze stavební parcely č. st. 2222, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 12330/73594 ze stavební parcely č. st. 2222, k.ú. Domažlice, na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 12366/73594 ze stavební parcely č. st. 2222, k.ú. Domažlice, na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 11825/73594 ze stavební parcely č. st. 2222, k.ú. Domažlice, na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 12006/73594 ze stavební parcely č. st. 2222, k.ú. Domažlice, předloženého návrhu

443 - schvaluje odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 24.10.2008

444 - schvaluje záměr prodeje stavební proluky v Husově ul., Domažlice - stavební parcely č. st. 671, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, využití pozemku zbořeniště o výměře 193 m2, k.ú. Domažlice za účelem zástavby dle předloženého návrhu

445 - schvaluje odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku jejímž předmětem je prodej bytové jednotky č. 154/3, spoluvlastnického podílu ve výši 6594/87716 na stavební parcele č. st. 1626, st. 1627 a spoluvlastnického podílu ve výši 6594/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí

446 - schvaluje odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku jejímž předmětem je prodej bytové jednotky č. 154/6, spoluvlastnického podílu ve výši 6336/87716 na stavební parcele č. st. 1626, st. 1627 a spoluvlastnického podílu ve výši 6336/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí

447 - schvaluje odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku jejímž předmětem je prodej bytové jednotky č. 404/4, spoluvlastnického podílu ve výši 7407/92390 na stavebních parcelách č. st. 1390/1, st. 1390/2, st. 1390/3 a spoluvlastnického podílu ve výši 7407/92390 na společných částech budovy čp. 404, 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí

448 - schvaluje prodej části pozemku - pozemkové parcely č. 5764 k.ú. Domažlice, nově označené geometrickým plánem č. 3628-1304/2007 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 5764/2 o výměře 394 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 207.660,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

449 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní, kterým se mění termín pro dokončení hrubé stavby rodinného izolovaného domu, dle předloženého návrhu

450 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 144/5, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 143 a 144 ve výši 6423/85593 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1386/1 a č. st. 1386/2 ve výši 6423/85593 v Domažlicích, Hořejší předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 542.000,- Kč

451 - a) schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - pozemkových parcel č. 3551, 3586/1, 3558/2, 3586/15, 3552/3, 3552/16, 3552/15, 3562/7, 3563/2, 3618, vše k.ú. Domažlice ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Domažlice
b) schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - pozemkových parcel č. 1107, 1111, 1405/23, 1392/13, 1497, 1500, 1537/1, 1405/39, 1405/18, 1405/37, 1734/3, 1405/61, 1738, 1739/2, 1742/2, 1405/35, 1405/65, vše k.ú. Domažlice ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Domažlice

452 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město na převod pozemkové parcely č. 4814/25, k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice dle předloženého návrhu

453 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - pozemkových parcel č. 981/4, 2175/4, 2175/6, 2398/54, 4804/4, 4804/9, 4807/19, 4877/4, 5307/1, 5307/3, 5307/5, 5307/7, 5307/8, 5366/3, 5366/4, vše ostatní plocha - ostatní komunikace, vše v k.ú. Domažlice, z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice

454 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení MŠ Michlova v Domažlicích“ ve výši 5,5 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

455 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení MŠ Zahradní v Domažlicích“ ve výši 3,8 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

456 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Domažlice, Msgre. B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ ve výši 25 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

457 - schvaluje podání žádosti o koupi pozemkové parcely č. 903/3 k.ú. Domažlice nabízenou ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, Domažlice

458 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 160/10, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 159 a 160 ve výši 6246/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a č. st. 1638 ve výši 6246/137979 v Domažlicích, Hořejší předměstí dle předloženého návrhu

459 - schvaluje záměr prodat nemovitost – bytovou jednotku č. 164/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 163 a 164 ve výši 3490/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 3490/128969 v Domažlicích, Hořejší předměstí dle předloženého návrhu

460 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 164/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 163 a 164 ve výši 5115/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 5115/128969 v Domažlicích, Hořejší předměstí dle předloženého návrhu

461 - a) schvaluje příspěvek TJ Jiskra Domažlice – oddíl kopané ve výši 250.000,- Kč
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 250.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 250.000,- Kč (příspěvek TJ Jiskra - oddíl kopané)

462 - a) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
b) vyhlašuje grant „Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
c) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu
d) vyhlašuje grant „Podpora činnosti dospělých - sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“dle upraveného návrhu
e) vyhlašuje grant „Podpora činnosti mládeže - sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle upraveného návrhu
f) vyhlašuje grant „Podpora významných počinů“ dle upraveného návrhu
g) vyhlašuje grant „Reprezentace města“ dle upraveného návrhu
h) vyhlašuje grant „Jednorázové akce pro mládež“ dle upraveného návrhu

463 - schvaluje změnu „Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu Města Domažlice“ dle předloženého návrhu

464 - schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 2.800.000,- Kč (místní komunikace – oprava ulice Cihlářská)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 2.800.000,- Kč (investiční rezerva)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města

Vytvořeno: 23. 11. 2011
Poslední aktualizace: 23. 11. 2011 00:00
Autor: