Obsah

10. zasedání ze dne 7. 9. 2011

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

345 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu
z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Ing. Věstislava Křenka

346 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Vlastimil Konrády, JUDr. Milan Mrázek, Mgr. Václav Hruška

347 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

348 - schvaluje doplněný program jednání

349 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Roman Kalous, Mgr. Jan Anderle

350 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města
a rady města

351 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Karla Štípka o činnosti rady města ze 13. - 17. schůze RM

352 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 14.6.2011
b) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.8.2011
c) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.8.2011

353 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. st. 2212, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

354 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. st. 2212, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

355 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. st. 2212, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

356 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ze stavební parcel č. st. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

357 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 142/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5473/21230 na společných částech budovy čp. 142 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5473/21230 na stavební parcele č. st. 1577, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí

358 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 393/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 393, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st. 1327, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

359 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 393/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 393, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st. 1327, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

360 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 393/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na společných částech budovy 393, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na stavební parcele č. st. 1327, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

361 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 393/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 393, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st. 1327, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

362 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 393/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 393, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st. 1327, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

363 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 393/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na společných částech budovy 393, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na stavební parcele č. st. 1327, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na pozemkové parcele č. 3495/12, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

364 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 394/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 394, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st.1326/1, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/11, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

365 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 394/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na společných částech budovy 394, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na stavební parcele č. st. 1326/1, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na pozemkové parcele č. 3495/11, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

366 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 394/8, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 394, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st.1326/1, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/11, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

367 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 394/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na společných částech budovy 394, spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na stavební parcele č. st. 1326/1, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 4856/60096 na pozemkové parcele č. 3495/11, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

368 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 9 v budově čp. 160, v ulici Kosmonautů v Domažlicích

369 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti - bytové jednotce č. 97/3 v ul. Kozinova, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 8377/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 8377/32397 na stavební parcele č. st. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích

370 - neschvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2272/9, k.ú. Domažlice

371 - schvaluje záměr směnit část pozemkové parcely č. 5536, k.ú. Domažlice ve vlastnictví Města Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za pozemkovou parcelu p.č. 5471 k.ú. Domažlice

372 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 410/1, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 6758/92390 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1390/1, č. st. 1390/2 a č. st. 1390/3 ve výši 6758/92390 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 601.900,- Kč

373 - schvaluje záměr směnit část pozemkové parcely č. 661/1 k.ú. Havlovice u Domažlic vymezenou geometrickým plánem č. 286-1135/2009 vyhotoveným GEODÉZIÍ JIHOZÁPAD s. r.o. nadále označenou č. 661/1, vodní plocha o výměře 274 m2

374 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 144/5, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 143 a 144 ve výši 6423/85593 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1386/1 a č. st. 1386/2 ve výši 6423/85593 v Domažlicích, Hořejší předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 540.000,- Kč s termínem podání nabídek do 31. 10. 2011

375 - schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené se společností
proHeq (CZ) s.r.o. ,U Pískovny 308, Domažlice, IČ 26410826 uzavřené dne 19. 10. 2006 dle předloženého návrhu

376 - a) neschvaluje přeložení bodu 22 na příští jednání ZM
b) neschvaluje záměr prodat pozemkové parcely č. 3053/15, 3057/4, 3058/13, 3067, vše v k.ú. Domažlice

377 - schvaluje záměr prodat pozemkové parcely č. 390/64, 390/65, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 444/5, 445/1, 449/15, 465/15, 466/12, vše v k.ú. Luženičky a pozemkové parcely č. 1579/6, 4815/28, 4898/3, vše v k.ú. Domažlice

378 - schvaluje podání žádosti o převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 1845/6 v k.ú. Chodov u Domažlic, č. 1592/10 v k.ú. Pec, č. 2153/5 v k.ú. Klenčí pod Čerchovem a tělesa pozemní komunikace MO Capartice - vrchol Čerchov umístěné na těchto parcelách do vlastnictví Města Domažlice

379 - schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučené pracoviště Domažlice o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 4814/25, k.ú. Domažlice a nabytí tohoto pozemku do vlastnictví města

380 - schvaluje zajištění spolufinancování projektu “Protipovodňové opatření u Petrovické cesty“ ve výši 2.345.549,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice v roce 2012

381 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 478 pol. 4222 + 800.000,- Kč (dotace PK - ZŠ Msgre B. Staška)
org 478 § 3412 pol. 6121 + 800.000,- Kč (hřiště ZŠ Msgre B. Staška)

382 - schvaluje toto rozpočtové opatření dle předloženého návrhu:
org. 455 § 3113 pol. 6121 + 1.878.527,- Kč (Rekonstrukce - ZŠ Msgre B. Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.565.439,- Kč (investiční rezerva)
org. 455 § 6399 pol. 5362 - 313.088,- Kč (odpočet DPH)

383 - schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 5704, k.ú. Domažlice označenou dle geometrického plánu č. zak. 3537-217/2010 vyhotoveného společností Agroreal CZ s.r.o., Domažlice jako stavební parcela č. st. 4424 o výměře 16 m2 v k.ú. Domažlice, na které se nachází stavba kioskové transformační stanice

384 - schvaluje darování pozemkových parcel č. 2578/13, 2583/16, 2585/47 a 5475, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

385 - schvaluje bezúplatný převod pozemku - pozemkové parcely č. 4908/11 v k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu

386 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 44992011/OKŘ o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem a městem Domažlice ve výši 1,5 mil. Kč na částečné pokrytí nákladů při nákupu nového vozidla CAS pro SDH Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0469 pol. 4222 + 1.500.000,- Kč (dotace PK na vozidlo CAS pro SDH)
org. 0469 § 5512 pol. 6123 + 1.500.000,- Kč (pořízení vozidla CAS pro SDH)

387 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Zřizovací listině organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu s účinností od 8. 9. 2011
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Městské policie Domažlice s účinností od 8. 9. 2011 dle předloženého návrhu

388 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 pol. 4111 ÚZ98116 + 1.619.000,- Kč (příjem dotace na výkon státní správy)
org. 0229 § 6409 pol. 5011 ÚZ98116 + 1.208.209,- Kč (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 1.208.209,- Kč (platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6409 pol. 5031 ÚZ98116 + 302.052,- Kč (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 302.052,- Kč (soc. pojištění hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6409 pol. 5032 ÚZ98116 + 108.739,- Kč (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 108.739,- Kč (zdrav.pojištění hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.619.000,- Kč (investiční rezerva)

389 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 584.456,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 436.161,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 436.161,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 109.040,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 109.040,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 39.255,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 – 39.255,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 584.456,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

390 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.452.850,40 Kč (investiční rezerva)
org. 0207 § 3113 pol. 5651 + 1.452.850,40 Kč (ZŠ Komenského 17 – návratná finanční výpomoc, projekt Vzdělání pro konkurenceschopnost)
b) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.452.850,40 Kč z rozpočtu města příspěvkové organizaci Základní škola Domažlice, Komenského 17, IČ 48342301 na předfinancování projektu pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s tím, že poskytnuté finanční prostředky budou vráceny z poskytnuté dotace v termínu do 31. 12. 2012

391 - schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky mezi příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, se sídlem Palackého 230, IČ 71237666 a Městem Domažlice, se sídlem Domažlice náměstí Míru 1, IČ 00253316 dle předloženého návrhu

392 - a) si vyhrazuje rozhodnout o schválení Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, IČ 00254123 dle předloženého návrhu
b) schvaluje Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., se sídlem Domažlice,Týnské Předměstí, Fügnerova 231, IČ 00254123 dle předloženého návrhu

393 - bere na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2011

394 - bere na vědomí zpětvzetí žádosti o zařazení provozovny U Nemocnice čp. 290, Domažlice do přílohy OZV č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

395 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3788/31391 na stavební parcele č. st. 453/3, k.ú. Domažlice v Kozinově ulici v Domažlicích – Hořejší Předměstí

396 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 394/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na společných částech budovy 394, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na stavební parcele č. st. 1326/1, k.ú. Domažlice a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5160/60096 na pozemkové parcele č. 3495/11, k.ú Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí

397 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 440/9, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 439, 440 a 441 ve výši 576/15582 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1483, č. st. 1484 a č. st. 1485 ve výši 576/15582 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 511.000,- Kč

398- schvaluje uzavření Zástavní smlouvy s Hypoteční bankou, a. s., kterou se dává do zástavy nemovitost - bytová jednotka č. 440/9, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 439, 440 a 441 ve výši 576/15582 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1483, č. st. 1484 a č. st. 1485 ve výši 576/15582 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí dle předloženého návrhu

399 - schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí – pozemkových parcel p.č. 3709/12, 3709/20, 3709/25, 3709/26, 3709/39, p.č. 4783/17, p.č. 4783/22 a p.č. 4783/26 vše k.ú. Domažlice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 dle předloženého návrhu

400 - schvaluje záměr prodat část pozemku - pozemkové parcely č. 5764 k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem - varianta C

401 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3421 pol. 6122 + 999.784,- Kč (Dětské hřiště v Hánově parku)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 999.784,- Kč (investiční rezerva)

402 - a) bere na vědomí odstoupení od záměru výstavby bytové jednotky formou půdní vestavby v bytovém domě č. 427 v ul. Smetanova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí
b) ruší usnesení č. 252 ze dne 20. 4. 2011

403 - schvaluje podání žádosti ROP NUTS II Jihozápad prostřednictvím Svazku obcí Domažlicko a souhlasit s realizací projektu “Mezinárodní cyklostezka č.3, úsek Domažlice - Luženičky“

404 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Mezinárodní cyklostezka č.3, úsek Domažlice - Luženičky“ pro svazek Domažlicko ve výši min 13,8 mil Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

405 - se zavazuje použít dotaci ve výši 59.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 71.281,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na výměna světlíku a další související práce domu čp. 62

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města

Vytvořeno: 13. 9. 2011
Poslední aktualizace: 13. 9. 2011 00:00
Autor: