Menu
Město Domažlice
Domažlice

43. zasedání ze dne 26. 5. 2010

-

1860 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová
MUDr. Milan Mrázek
Jiří Muchka

1861 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1862 - schvaluje předložený program jednání

1863 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Zdeněk Novák
Mgr. Karel Štípek
MUDr. Pavel Zeman

1864 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Stanislava Antoše, Ing. Pavla Faschingbauera

1865 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1866 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města ze 120. - 122. schůze RM

1867 - a) bere na vědomí zápisy z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 30.3.a 27.4.2010
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 14.4.2010
c) bere na vědomí zápis z jednání stavebního výboru ze dne 4.5.2010
d) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR a výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27.4.2010
e) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 19.5.2010

1868 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/1, spoluvlastnický podíl v rozsahu 8833/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 8833/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1869 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 9506/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 9506/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1870 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1871 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1872 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1873 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 132/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na společných částech budovy čp. 132 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 7718/65390 na stavební parcele č. 1357, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1874 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6676/72916 ze stavební p.č. st. 3290, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1875 - souhlasí s darováním bytové jednotky č. 4 v domě čp. 194, Palackého ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 626/9761 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 626/9761 na společných částech domu čp. 193 a 194 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

1876 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 216/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 627/9764 na společných částech budovy čp. 215,216 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 627/9764 na stavebních parcelách č. st. 1949,1950, k.ú. Domažlice v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

1877 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 98/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2927, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 98/2270 dle předloženého návrhu

1878 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 90/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2927, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 90/2270 dle předloženého návrhu

1879 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2927, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270 dle předloženého návrhu

1880 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování spoluvlastnického podílu v rozsahu 45/2270 na nebytové jednotce č. 558/13 nacházející se v domě č. p. 558, 559, Domažlice - Týnské Předměstí umístěném na stavební parcele č. st. 2928, 2927, k.ú. Domažlice a k němu příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemku v rozsahu 227/15425 x 45/2270  dle předloženého návrhu

1881 - schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2319/1 k.ú. Domažlice

1882 - souhlasí s převodem bytové jednotky č. 7 v domě čp. 193, Palackého ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na společných částech domu čp. 193 a 194 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

1883 - schvaluje záměr odkoupení pozemkové parcely č. 599/18, k.ú. Domažlice za cenu 299.000,- Kč

1884 - ruší usnesení č. 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789 ze dne 24. 3. 2010

1885 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu označeného č. H 1.5 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1886 - schvaluje záměr prodat část nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice (dále parcely) za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem zpracované 06/2009 dle předloženého návrhu

1887 - souhlasí s darováním bytové jednotky č. 4 v domě čp. 491, Janáčkova ul., v Domažlicích, spoluvlastnického podílu ve výši 823/4813 na stavební parcele číslo 2327 a spoluvlastnického podílu ve výši 823/4813 na společných částech domu čp. 491 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

1888 - schvaluje záměr směnit pozemky p.č. 555/2 a 4827/2 za pozemky p.č. 2291/33, 2291/34, 2291/35, 2291/36, 2291/37, 2291/38, 2291/39, 2291/40, 2291/41, 2291/42, 2291/43, 2291/44, 2291/45, 2291/46, 2291/47, 2294/21, 2294/22, 2294/23 vše k.ú. Domažlice

1889 - schvaluje záměr úplatného převodu staveb – kanalizační stoky a vodovodního řadu vybudovaných v rámci stavby 56. nových bytových jednotek v Ladově ul. v Domažlicích do vlastnictví města Domažlice

1890 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemku pozemkové parcely č. 5152/1 k.ú. Domažlice, geometrickým plánem č. 3275-1/08/RSD/Pl. nově označených parcelními č. 5152/1 a č. 5152/17 z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice

1891 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pozemkových parcel č. 5152/5 a 5152/4 vše v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice

1892 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3800/66 v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice

1893 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 120.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení mezi městem dle předloženého návrhu

1894 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0452 pol. 4216 ÚZ 33549 + 1.500.000,- Kč (dotace MŠMT-tenisové kurty)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.500.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0452 § 3412 pol.6121 - 1.500.000,- Kč (rekonstrukce tenisových kurtů)
org. 0452 § 3412 pol. 6121 ÚZ 33549 + 1.500.000,- Kč (čerpání dotace MŠMT- tenisové kurty)

1895 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0240 pol. 4216 ÚZ 17881 + 3.300.000,- Kč (dotace MMR- TI obytná zóna Na Bábě)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 3.300.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 3.300.000,- Kč (obytná zóna Na Bábě)
org. 0240 § 3612 pol. 6121 ÚZ 17881 + 3.300.000,- Kč (čerpání dotace MMR- TI OZ Na Bábě)

1896 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98216 + 529.414,- Kč (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 529.414- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1897 - deleguje p. Ing. Pavla Faschingbauera zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 18. 6. 2010. Náhradník Pavel Wolf

 Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 28. 6. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)