Menu
Město Domažlice
Domažlice

2. zasedání ze dne 8. 12. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

10 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Vlastimila Konrádyho

11 - ustanovuje mandátovou a volební komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Václav Kozina

12 - bere na vědomí zprávu mandátové a volební komise

13 - schvaluje přesunutí bodu 6 za bod 12

14 - schvaluje předložený program jednání s přesunutím bodu 6

15 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, Jaroslav Bauer,  Ing. Jitka Heřmanová

16 - schvaluje volbu starosty, místostarostů a členů rady veřejným hlasováním

17 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů, starostou města pana Ing. Miroslava Macha

18 - stanoví na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, počet uvolněných členů zastupitelstva na 2

19 - určuje na základě § 84 odst. 2 písm. k) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že funkce starosty je funkce uvolněná

20 - určuje na základě § 84 odst. 2 písm. k) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že funkce 1. místostarosty je funkce uvolněná

21 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 1. statutárním místostarostou města, který zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti, Mgr. Karla Štípka

22 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 2. místostarostou města Ing. Vítězslava Brody

23 - stanoví na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady města na 7

24 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, členem rady města Jaroslava Bauera

25 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, členem rady města Ing. Jitku Heřmanovou

26 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, členem rady města Josefa Kříže

27 - volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, členem rady města JUDr. Zdeňka Nováka

28 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města ze 138. - 142. schůze RM

29 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

30 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 116/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6655/31391 na společných částech budovy čp. 116 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6655/31391 na stavební parcele č. 453/3, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

31 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 406/3, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6399/25480 na stavební parcele č. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí  dle předloženého návrhu

32 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/9, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5368/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

33 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6246/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6246/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

34 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 3781/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 3781/137499 na stavební parcele č. st. 1639 a st. 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

35 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 97/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6263/32397 na společných částech budovy čp. 97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6263/32397 na stavební parcele č. st. 872/2, k.ú. Domažlice v ulici Kozinova v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

36 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 406/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na společných částech budovy čp. 406 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 6341/25480 na stavební parcele č. st. 1471/1, k.ú. Domažlice v ulici Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské Předměstí  dle předloženého návrhu

37 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 141/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

38 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 141/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na společných částech budovy čp. 141 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5090/21736 na stavební parcele č. st. 1576, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

39 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

40 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/11, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5098/128969 na stavební parcele č. st. 1641 a st. 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

41 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 140/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5578/22359 na společných částech budovy čp. 140 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5578/22359 na stavební parcele č. 1575, k.ú. Domažlice v ulici 28. října v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

42 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/5, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5423/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5423/137979 na stavební parcele č. . 1637 a 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

43 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 162/6, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5594/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

44 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 161/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5513/137499 na společných částech budovy čp. 161 a 162 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5513/137499 na stavební parcele č. 1639 a 1640, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

45 - souhlasí s darováním bytové jednotky č. 5 v domě čp. 193, Palackého ul., Bezděkovské Předměstí, Domažlice, spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na stavebních parcelách číslo 1951 a 1952 a spoluvlastnického podílu ve výši 627/9761 na společných částech domu čp. 193 a 194  za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

46 - souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv o budoucích smlouvách kupních na prodej nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203 (dále jen smlouva o smlouvě budoucí kupní) za předpokladu uzavření písemné dohody mezi budoucím kupujícím a zájemcem (novým budoucím kupujícím) mající dále uvedené náležitosti a za předpokladu doručení úředně ověřené kopie takové dohody městu do 7 dnů od jejího uzavření.
Náležitosti dohody:
1. Na zájemce budou převedena veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní včetně práv a povinností vyplývajících z příslušného stavebního povolení, budou zachovány podmínky převodu pozemků, zejména pak výše kupní ceny.
2. Budoucí kupující převezme ručení za splnění závazků zájemce vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní

47 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

48 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

49 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

50 - mění a doplňuje usnesení č. 2071 ze dne 15. 9. 2010 takto:
schvaluje prodej části nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkových parcel č. 2490/2 a 2490/3 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného řadového domu označeného C 1.15  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

51 - schvaluje prodej stavební parcely č.st. 1326/2 k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

52 - souhlasí s darováním bytové jednotky č. 464/6 nacházející se v domě č.p. 464, Dvořákova ul., Domažlice - Bezděkovské Předměstí, spoluvlastnického podílu ve výši 641/10979 na stavební parcele č. st. 1481, 1482 a spoluvlastnického podílu ve výši 641/10979 na společných částech domu č.p. 464 za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Města Domažlice

53 - schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 707/11 k.ú. Havlovice u Domažlic o výměře 58 m2 za cenu 200,- Kč/m2 do vlastnictví města a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

54 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 4813/1 a 4813/11 obě v k.ú. Domažlice z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice

55 - a) neschvaluje z dohody o zrušení smlouvy o úvěru v bodu II vypustit "nedohodnou-li se smluvní strany jinak"
b) neschvaluje do dohody o zrušení smlouvy o úvěru v bodu II doplnit datum vrácení plnění věřiteli "17.12."
c) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, IČ 00524123 dne 18. 1. 2010 dle předloženého návrhu
d) schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o úvěru Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 231, PSČ 344 01, IČ 00524123 dne 18. 1. 2010 dle předloženého návrhu s vypuštěním
e) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3634 pol. 6413 -1.195.513,- Kč (úvěr TJ Jiskra Domažlice)
org. 0287 § 3419 pol. 5222 +1.195.513,- Kč (příspěvek TJ Jiskra Domažlice)

56 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

57 - schvaluje rozpočtové opatření :
org. 0413 § 2329 pol. 6121 + 3.241.232,40 Kč (Havlovice – kanalizace a vodovod – přípojky)
org. 0413 § 6399 pol. 5362 - 540.206,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 §6409 pol. 6901 - 2.701.027,- Kč (investiční rezerva)

58 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 ÚZ98216 + 550.852,- Kč (příjem dotace soc. právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ98216 + 411.083,- Kč (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 411.083,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vl. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ98216 + 102.771,- Kč (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 102.771,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění - vl. zdroje)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ98216 + 36.998,- Kč (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 36.998,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění - vl.zdroje)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 550.852,- Kč (rozpočtová rezerva)

59 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ13235 +9.992.000,- Kč (příjem dotace – příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ 13235 +9.992.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

60 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0411 pol. 4223 ÚZ 83501 + 1.904.499,34 Kč nástroj 38, zdroj 1
(Dotace Domov pro seniory, ROP Jihozápad – státní rozpočet)
org. 0411pol. 4223 ÚZ 83505 + 21.584.325,87 Kč nástroj 38, zdroj 5
(Dotace Domov pro seniory, ROP Jihozápad – Evropská unie)
org. 0411 pol. 4216 - 23.488.825,21 Kč (Dotace Domov pro seniory)

61 - a) schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
- investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2011 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
- investiční akce Obytná zóna Na Bábě výstavba bytového domu a řadových domů
- Územní plán Města Domažlice
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2010.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
b) schvaluje doplnění do Pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2011 realizovat výkup pozemků v rámci investiční akce "Havlovice - kanalizace, vodovod"

62 - schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 25 mil. Kč, poskytnutého ČSOB a.s. na dobu neurčitou

63 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické zařízení povolené ministerstvem financí

64 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

65 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů

66 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

67 - pověřuje ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (úřadem územního plánování) ve věcech týkajících se nového územního plánu Domažlic zastupitele města Domažlice pana Ing. Miroslava Macha

68 - schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu

69 - schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, dle předloženého návrhu

70 - a) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 2 nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění stanovuje s účinností od 8.12. 2010 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva:.690,-Kč
Nárok na poskytnutí odměny v ostatních funkcích vzniká až dnem zvolení do příslušného orgánu obce.
člen rady: 2020,- Kč
předseda výboru nebo komise rady: 900,-Kč
člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu: 500,-Kč

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 2 nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění schvaluje, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 15. 12. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)