Menu
Město Domažlice
Domažlice

37. zasedání ze dne 18. 11. 2009

-

1589 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Dalibor Kubů
Jan Lažanský
Ing. Pavel Faschingbauer

1590 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1591 - schvaluje předložený program jednání

1592 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš
Jan Pangrác

1593 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Pavla Zemana, JUDr. Milana Mrázka

1594 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1595 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města ze 100. - 103. schůze RM

1596 - a) schvaluje opravený obsah kronikářského zápisu za rok 2008
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 20.10.2009
c) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 20.10.2009
d) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 11.11.2009

1597 - bere na vědomí rezignaci p. Voláka na člena KV ZM

1598 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 427/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 5004/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnickému podílu ve výši 5004/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1599 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 427/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 8193/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnickému podílu ve výši 8193/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1600 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 427/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6710/28876 na stavební parcele č. st. 1508 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6710/28876 na společných částech budovy čp. 427 v ulici Smetanově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1601 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 411/03, spoluvlastnickému podílu ve výši 9745/92390 na stavební parcele č. st. 1390/2, 1390/3 a spoluvlastnickému podílu ve výši 9745/92390 na společných částech budovy čp. 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1602 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 410/02, spoluvlastnickému podílu ve výši 7488/92390 na stavební parcele č. st. 1390/2, 1390/1 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7488/92390 na společných částech budovy čp. 410, 411 v ulici Masarykově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1603 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/05, spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 7674/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1604 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1605 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 156/5 v budově č. p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy

1606 - schvaluje uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku"  dle předloženého návrhu

1607 - schvaluje záměr směnit část pozemkové parcely č. 4858/1 o výměře 1m2 v k.ú. Domažlice ve vlastnictví Města Domažlice za část stavební parcely č. 612 o výměře 1m2 v k.ú. Domažlice

1608 - schvaluje odpuštění poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ulici Kosmonautů v Domažlicích a to ve výši 50 % za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře nejpozději do 30. 10. 2020

1609 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 157/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy za minimální kupní cenu 568 062,- Kč

1610 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“ dle předloženého návrhu

1611 - schvaluje směnu pozemkových parcel v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 543/2, 543/3, 543/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34, 569/2, 569/3 a v k.ú. Pasečnice č.935/21, 935/22 ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. za pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 8/1, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, část p.č. 661/1 geometrickým plánem č.286-1135/2009 nově označenou p.č. 661/42 ve vlastnictví Města Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

1612 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice

1613 - schvaluje uzavření smlouvy č. 1008940930 o úplatném převodu pozemku p.č. 3670/24 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky dle předloženého návrhu kupní smlouvy

1614 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 446 § 3612 pol. 6121 + 20.222.845,72 Kč (OZ – komunikace,sítě – realizace)
org. 446 § 6399 pol. 5362 - 3.228.858,- Kč (odpočet DPH)
org. 820 pol. 8115 + 16.993.987,72 Kč (změna stavu finančních prostř. na účtech)

1615 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se mění OZV č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity s tím, že sazba poplatku je stanovena na částku 6,- Kč za každé využité lůžko a den

1616 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 525.010,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 391.800,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 391.800,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 97.950,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 97.950,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 35.260,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 35.260,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vlast.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 525.010,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1617 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 + 4.519.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 §4195 pol. 5410 ÚZ 13235 + 4.519.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

1618 - se zavazuje použít dotaci ve výši 70.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 71.839,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu střešního světlíku a další související práce domu čp. 144, náměstí Míru, Domažlice

1619 - a) bere na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva financí čj. 43/32 540/2009-434 ze dne 29.10. 2009 k žádosti města o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, týkající se akce rekonstrukce ul. Petrovická čp. 33 a 34, rekonstrukce kasáren na bytový dům s 39 nájemními byty
b) bere na vědomí informaci o požádání Ministerstva financí o odložení platby do 15.12.2010
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 25. 11. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2009 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)