Menu
Město Domažlice
Domažlice

32. zasedání ze dne 20.5.2009

-

U S N E S E N Í

z 32. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 20. 5. 2009Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1376 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš

1377 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1378 - schvaluje doplnění programu jednání o bod „prodej bytové jednotky č.547/4 v ul. Švabinského“ jako bod 30 a další dva body posunout číslování

1379 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu prodej bytové jednotky

1380 - volí návrhovou komisi ve složení: Ladislav Urban
Jan Pangrác
MUDr. Pavel Zeman

1381 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Ing. Pavla Faschingbauera

1382 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1383 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jana Lažanského o činnosti rady města ze 81. - 84. schůze RM

1384 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16.4.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 28.4.2009
c) bere na vědomí zápis z jednání stavebního výboru ze dne 5.5.2009
d) ukládá DTS Domažlice, p. o. osázet zatravněné prostranství před ZŠ v Komenského ulici lehkými dřevinami
e) ukládá odboru informační a komunikační technologie MÚ připravit návrh pro trvalé měření výškových teplotních gradientů na jedné z výškových  staveb buď na Domažlické  věži  nebo vlastní budově radnice
f) ukládá výboru pro dopravu a bezpečnost, aby zhodnotil ve vztahu ke vzniklé aktuální dopravní situaci díky Kauflandu účelnost současně platného dopravního režimu a dopravního značení v prostoru ulic  Fastrova, Spálená, Školní, Boženy Němcové s přihlédnutím k možnostem odjezdu vozidel z Náměstí Míru
g) bere na vědomí zápis z výboru pro životní prostředí ze dne 11. 5. 2009.
h) bere na vědomí zápis z jednání cenového a rozpočtového výboru ze dne 12.5.2009
i) schvaluje závěrečnou zprávu KV ZM o výsledku kontroly PO Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
j) bere na vědomí zápis z jednání ze dne 13.5.2009 a zprávu o činnosti kontrolního výboru

1385 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/5, spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6433/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1386 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/6, spoluvlastnickému podílu ve výši 6336/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6336/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1387 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 157/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1388 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6479/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1389 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 156/7, spoluvlastnickému podílu ve výši 6494/87716 na stavební parcele č. st. 1624, 1625 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6494/87716 na společných částech budovy čp. 156, 157 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1390 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7023/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1391 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7021/125098 ke stpč. 2613 a 2614, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu.

1392 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1393 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4044/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1394 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7128/154032 ke stpč. 3261 a 3262, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1395 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 5684/154052 ke stpč. 3259 a 3260, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1396 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ke stpč. 2797 a 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1397 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 5014/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1398 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 154/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na stavební parcele č. st. 1626, 1627 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6594/87716 na společných částech budovy čp. 154, 155 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1399 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 143/2, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1400 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 6423/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1401 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 144/4, spoluvlastnickému podílu ve výši 8109/85593 na stavební parcele č. st. 1386/1, 1386/2 a spoluvlastnickému podílu ve výši 8109/85593 na společných částech budovy čp. 143, 144 v ulici Kozinově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

1402 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Sídliště Šumava na dokončení víceúčelového hřiště na sídlišti Šumava ve výši 250.000,- Kč

1403 - a) neschvaluje prominutí poplatku z prodlení  za užívání bytové jednotky č. 13, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích, a to ve výši 75% za podmínky, že druhých 25 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, max. do 10 let
b) schvaluje prominutí poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 13, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích, a to ve výši 50 % za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, max. do 10 let

1404 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 180.000,-- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu

1405 - a) neschvaluje odložení bodu č. 15 do doby realizace stavby propojení ulic 28. října a Kozinova dle schválené projektové a stavební dokumentace
b) neschvaluje záměr prodeje části stavební parcely č. st. 1650/9 v k.ú. Domažlice

1406 - schvaluje uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 11.3. 2008 mezi městem Domažlice a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou, dle předloženého návrhu

1407 - schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu nemovitostí - částí pozemkových parcel č. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3 a 707/4 vše k.ú. Havlovice ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - stavební parcelu č. 100 a parcelu č. 509, vše v k.ú. Bořice ve vlastnictví ČR - Zemědělská vodohospodářská správa s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem mezi městem Domažlice a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou se sídlem Brno, Hlinky 60, PSČ 603 00, IČ 00020451, dle předloženého návrhu

1408 - a) ruší platnost usnesení č.1217 ze dne 17.12.2008
b) ruší platnost usnesení č.1261 ze dne 28.1.2009

1409 - schvaluje uzavření darovací smlouvy č.018-Darovací/OSM-2009 na parcelu č. st. 1650/70 k.ú. Domažlice od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu

1410 - schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 019-Darovací/OSM-2009 na pozemkové parcely č. 2611/2, 2760/5 vše k.ú. Domažlice od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu

1411 - neruší usnesení 560 ze dne 29. 8. 2007

1412 - a) schvaluje poskytnutí dotace TJ Jiskra na financování akce "přístavba a nástavba šaten u tribuny městského stadionu (dostavba šaten) Domažlice, Hořejší předměstí" ve výši 4 mil. Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0435 § 3412 pol.6329 + 4 mil. Kč (TJ Jiskra - tribuna stadion Střelnice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4 mil. Kč (investiční rezerva)

1413 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č. 2915/1(PK) a 2915/2(PK) vše k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1414 - a) schvaluje Harmonogram přípravy likvidace příspěvkové organizace Městské lesy Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. tak, že předmětem podnikání této společnosti bude nadále „silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“, „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, dále změnu spočívající ve vymezení účelu, za jakým se společnost zřizuje, kterým bude mimo jiné „výkon myslivosti v honitbách, jejichž držitelem je město Domažlice“
c) pověřuje starostu města k podpisu notářského zápisu, ve kterém budou promítnuty schválené změny zakladatelské listiny společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o.
d) schvaluje zrušení příspěvkové organizace Městské lesy Domažlice, IČ 00574929 ke dni 30. 6. 2009

1415 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 533.818,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc. právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 398.371,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 398.371,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 99.593,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 99.593,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.854,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 – 35.854,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojišt. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1416 - schvaluje závěrečný účet Svazku Domažlicko, IČ:18232507, se sídlem Babylon 27 dle předloženého návrhu

1417 - deleguje p. Ing. Pavla Faschingbauera zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 18. 6. 2009. Náhradník Pavel Wolf.

1418 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6310 pol. 5363 + 626 493,-- Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně - Vrchlického 18 b.j.)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 626 493,-- Kč (snížení rozpočtové rezervy)

1419 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0820 § 6399 pol. 5362 - 3.402.610,- Kč (platba daně z příjmů za město)
org. 0800 pol. 1122 - 3.402.610,- Kč (příjem daň z příjmů právnických osob za obce)

1420 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0263 pol. 4213 + 208.457.355,-- Kč (Fond vod.infrastr.- příjem dotace)
org. 0263 §2321 pol. 6349 + 208.457.355,-- Kč (Fond vod.infrastr.- realizace Čistá Berounka-dotace)
org. 0263 §2321 pol. 2132 + 44.000.000,-- Kč (Fond vod.infrastr. - předplacené nájemné CHVAK)
org. 0263 §2321 pol. 6349 + 44.000.000,- Kč (Fond vod.infrastr. - realizace Čistá Berounka - vlastní prostředky)

1421 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol.4216 - 1.988.000,-- Kč (dotace – rekonstrukce Husova ul.)
org. 0437 § 2212 pol.6121 - 1.988.000,-- Kč (rekonstrukce Husova ul.)

1422 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0820 § 6402 pol. 5366 - 1.399.260,-- Kč (finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem)
org.0264 § 6409 pol. 6901 +1.399.260,-- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1423 - schvaluje prodej nemovitosti bytové jednotky č. 547/4 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 547 ve výši 163/1908 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 2615 ve výši 163/1908 v Domažlicích, Týnské Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy

1424 - schvaluje uzavření smlouvy "Smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" mezi Městem Domažlice a panem  Hlaváčem
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 28. 5. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2009 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)