Menu
Město Domažlice
Domažlice

28. zasedání ze dne 28.1.2009

-

U S N E S E N Í

z 28. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 28. 1. 2009


Zastupitelstvo města Domažlice:

1229 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Ing. Pavel Faschingbauer
Dalibor Kubů
 
1230 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1231 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu 11 o volbu člena KV

1232 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Libuše Matějková
MUDr. Pavel Zeman
Mgr. Karel Štípek

1233 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, MUDr. Radmilu Růžičkovou-Pflugovou

1234 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1235 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p.Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 69. - 74. schůze RM

1236 - a) bere na vědomí zápisy z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 8.12.2008 a 19.1.2009
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro strategický rozvoj ze dne 16.12.2008
c) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 6.1.2009
d) bere na vědomí zápis z jednání cenového a rozpočtového výboru ze dne 20.1.2009
e) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.1.2009 a zprávu
o činnosti KV

1237 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8251/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1238 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1239 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1240 - stanovuje volbu přísedících Okresního soudu a člena KV veřejným hlasováním

1241 - volí Ivana Böhma přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1242 - volí Ing. Josefa Janovce přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

1243 - volí Jiřinu Šatrovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

1244 - volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Petra Reta

1245 - schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi Městem Domažlice a společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., Dělnická 48, Kdyně, IČ 25217828 dne 9. 7. 2007 ve znění dodatku č. 1 dle nově předloženého návrhu

1246 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech - na budovách č. p. 134 a 135 umístěných na stavebních parcelách č. 8 a 9 a na stavebních parcelách č. 8 a 9, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou součástí této smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle předloženého návrhu s tím, že město nebude hradit náklady spojené s uzavřením smlouvy dle článku VI. části A smlouvy ani požadovat úhradu svých nákladů

1247 - schvaluje prodej části p.č. 1117/1 (PK) v k.ú. Česká Kubice, nově označené GP č.297-1330/2008 parcelním č. 1120/5 – orná půda o výměře 120 m2 k.ú. Česká Kubice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu. Kupní cena se stanoví ve výši 250,- Kč/m2

1248 - schvaluje darování bytové jednotky bytové jednotky č. 4, v budově čp. 554, v ulici Michlově v Domažlicích a to za podmínky zachování předkupního práva pro město Domažlice

1249 - schvaluje darování bytové jednotky č. 3, v budově čp. 534, v ulici Paroubkově v Domažlicích a to za podmínky zachování předkupního práva pro město Domažlice

1250 - schvaluje darování bytové jednotky č. 9, v budově čp. 449, v ulici Hruškově v Domažlicích a to za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

1251 - schvaluje prodej nemovitosti bytové jednotky č. 447/8 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 446, 447 ve výši 566/10312 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1495, 1496 ve výši 566/10312 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy a záměr prodeje nemovitosti dle návrhu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 30 dnů od doručení oznámení - výpisu z usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje uvedené bytové jednotky kupujícímu, termín pro podání nabídek se stanoví do 28.2.2009

1252 - schvaluje prodej nemovitosti bytové jednotky č. 222/1 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 221, 222 ve výši 503/9764 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 1942, 1943 ve výši 503/9764 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy a záměr prodeje nemovitosti dle návrhu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 30 dnů od doručení oznámení - výpisu z usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje uvedené bytové jednotky kupujícímu, termín pro podání nabídek se stanoví do 28.2.2009

1253 - schvaluje prodej nemovitosti bytové jednotky č. 547/4 spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 547 ve výši 163/1908 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 2615 ve výši 163/1908 v Domažlicích, Týnské Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy a záměr prodeje nemovitosti dle návrhu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 30 dnů od doručení oznámení - výpisu z usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje uvedené bytové jednotky kupujícímu, termín pro podání nabídek se stanoví do 28.2.2009

1254 - schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice ze dne 18.12. 2007 dle předloženého návrhu

1255 - zmocňuje pana Bc. Jaroslava Říhu pro výkon funkce předsedy v Nájemního družstva Domažlice, družstvo

1256 - schvaluje podání žádosti v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích CzechPOINT na upgrade stávajícího pracoviště CzechPOINT

1257 - schvaluje přijetí úvěru ve výši 45 mil. Kč na financování akce Domov pro seniory - komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností, poskytnutý ČSOB a.s., se splatností na dobu 5 let

1258 - schvaluje zajištění úvěru ve výši 45 mil. Kč na financování akce Domov pro seniory - komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností, biancosměnkou - výstavce město

1259 - vydává obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 1/2009, kterou se mění příloha obecně závazné vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

1260 - schvaluje záměr prodeje části pozemkových parcel č. 2760/3 a č. 2760/4, 2760/14 k.ú. Domažlice, jenž nebudou dotčeny stavbami veřejné infrastruktury, za těchto podmínek:
1. žadatelem – investorem bude předložen investiční záměr na využití nemovitostí v souladu s platným územním plánem,
2. prodej nemovitostí bude realizován na základě kupní smlouvy po vydání rozhodnutí o užívání obytných objektů, do této doby bude s budoucím kupujícím – investorem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, předmětem prodeje nebudou ty části nemovitostí, na kterých se budou nacházet veřejné obslužné komunikace vybudované v rámci dopravního řešení,
3. budoucí kupující zajistí na svůj náklad realizaci stavby dopravní řešení dle rozhodnutí o umístění stavby Dopravní řešení území „Židova louka“ pro plánovanou občanskou výstavbu, Domažlice, Bezděkovské Předm. včetně zajištění vyhotovení projektové dokumentace a vydání příslušného rozhodnutí,
4. budoucí kupující zajistí na svůj náklad výstavbu infrastruktury včetně veřejného osvětlení a veřejného kanalizačního řadu a vodovodního systému dle podmínek daných příslušnými orgány,
5. případné ekologické a jiné zátěže se budoucí kupující zaváže převzít a na svůj náklad odstranit

1261 - mění a doplňuje usnesení č. 1217 ze dne 17.12.2008 takto: schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 2611/2, 2760/5 a st. p. č.1650/70 vše k.ú. Domažlice od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu

1262 - schvaluje uzavření dodatku Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností CZ. 1.14/2.5.00/02.00130“

1263 - schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině p.o. Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle předloženého návrhu

1264 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org.0200 § 3111 pol. 5331 + 36.000,- Kč (MŠ - účet 501 – spotřeba materiálu)

1265 - schvaluje zařazení položky do rozpočtu:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 + 5 mil. (nákup nemovitostí)

1266 - mění položky v rozpočtu:
org. 0220 § 5512 pol. 5021 -16.000,- Kč (JSDH Domažlice - zásahy)
org. 0220 § 5512 pol. 5137 -10.000,- Kč (JSDH Domažlice - drobný dl. majetek)
org. 0220 § 5512 pol. 5162 +12.000,- Kč (JSDH Domažlice - telekomunikace)
org. 0220 § 5512 pol. 5169 +14.000,- Kč (JSDH Domažlice - služby,revize,prohlídky)

1267 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2009 jako vyrovnaný s výší investiční rezervy 124.681.130,- Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

1268 - schvaluje převod do sociálního fondu ve výši 1.017.262,- Kč

1269 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu na financování investičních akcí:
Domov pro seniory – I-III. etapa 58.125.000,- Kč
Rekonstrukce Husova ulice 10.827.000,- Kč
Rekonstrukce Ladova ulice 3.238.000,- Kč
Tréninkové hřiště 4.260.721,- Kč
Parkoviště u Plaveckého bazénu 6.792.707,- Kč
Projektová dokumentace 5.000.000,- Kč
Studie pivovar 300.000,- Kč

1270 - schvaluje aktuální znění Přílohy č. 1 vnitřní směrnice č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

1271 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4416 ÚZ 13306 -5.900.000,- Kč (dotace dávky pomoci v hmotné nouzi)
org. 0227 §4182 pol. 5410 ÚZ 13303 -5.900.000,- Kč (výplata dávek pomoci v hmotné nouzi)

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 6. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2009 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)