Obsah

27. zasedání ze dne 17.12.2008

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1194 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jaroslav Bauer

MUDr. Pavel Zeman
JUDr. Zdeněk Novák

1195 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1196 - schvaluje zařazení bodu "Převod nemovitostí v bývalém areálu PS na Malinové hoře - Čerchov"

1197- schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu 30 -"Převod nemovitostí v bývalém areálu PS na Malinové hoře - Čerchov" a bod různé a závěr se přečíslovávají jako 31, 32

1198 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Lažanský

Mgr. Libuše Matějková
Ing. Pavel Faschingbauer


1199 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, MUDr. Radmilu Pflugovou-Růžičkovou

1200 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1201 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města z 67. - 68. schůze RM

1202 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 10.11.2008
b) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro strategický rozvoj ze dne 18.11.2008
c) bere na vědomí zápis ze společného jednání výboru kulturního, SPOZ a CR a výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25.11.2008
d) bere na vědomí zápisy z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 1.12. a 2.12.2008
e) bere na vědomí zápisy z jednání výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25.9. a
4.12.2008
f) bere na vědomí zápis z jednání cenového a rozpočtového výboru ze dne 10.12.2008
g) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
h) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.12.2008

1203 - bere na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru PaeDr. Pavla Schleisse

1204 - schvaluje prominutí poplatků z prodlení za užívání bytové jednotky č. 4, v budově čp. 157, v ulici Kozinově v Domažlicích

1205 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1206 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7650/91880 ke st.pč. 2797 a 2798, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

1207 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 681/1(PK) k.ú. Domažlice dotčené stavbou „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce" dle předloženého návrhu

1208 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 19. 4. 2007 se společností InterCora, spol. s. r. o., dle předloženého návrhu

1209 - schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Kaufland Česká republika v. o. s., dle předloženého návrhu

1210 - schvaluje odkoupení pozemků p.č. 8/1, 8/3, 709/8, 709/9, 638/14 a 638/15 vše k.ú. Havlovice u Domažlic za cenu 30,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

1211 - odkládá projednání bodu č. 16 do doby projednání žádosti se zpracovatelem územního plánu žadatelem

1212 - schvaluje uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě ev. č. 618311853 ze dne 31.1.2006 uzavřené mezi městem Domažlice a ČR – Ministerstvem obrany dle předloženého návrhu

1213 - schvaluje koupi stavební parcely č. 650/2, k.ú. Domažlice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 96 000,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

1214 - schvaluje darovací smlouvu, kterou Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 70 89 03 66 daruje do vlastnictví Města Domažlice, IČ 00253316 pozemkové parcely č. 635/10, 635/13, 635/19, 635/29, 635/30 a 635/31, k.ú. Havlovice u Domažlic a pozemkové parcely č. 4977/8,č. 4783/23, 4783/24 a 4783/27, k.ú. Domažlice

1215 - schvaluje darovací smlouvu, kterou Město Domažlice, IČ 00253316 daruje do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 70 89 03 66 pozemkové parcely č. 635/53, 635/56, 635/59, k.ú. Havlovice u Domažlic, pozemkovou parcelu č. 4815/4, k.ú. Domažlice a pozemkovou parcelu č. 1366/105, k.ú. Draženov

1216 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 2423/3, 2584/3 vše k.ú. Domažlice s ČR – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu

1217 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 2611/2, 2760/5 vše k.ú. Domažlice s ČR – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu

1218 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků - stavební parcely č. 1650/60, pozemkové parcely č. 298/9, č. 298/10 a pozemku vedeného v ZE – původ PK č. 2197/1 vše v k.ú. Domažlice mezi Městem Domažlice a ČR – Ministerstvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6 dle předloženého návrhu

1219 - schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2009 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
- investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2009 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami.
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2008.
6) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
7) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

1220 - nevydává OZV č. 7/2008, kterou se mění OZV č.12/2003 ve znění OZV č. 7/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu

1221 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu komplexních pozemkových úprav v kat. území Domažlice

1222 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 4253/8 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Domažlice

1223 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 4255/1(PK) k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Domažlice

1224 - schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a Regionální radou soudržnosti Jihozápad na akci „Rekonstrukce Husovy ulice v Domažlicích“ dle předloženého návrhu

1225 - schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a Regionální radou soudržnosti Jihozápad na akci „Rekonstrukce Ladovy ulice v Domažlicích“ dle předloženého návrhu

1226 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 262 §3631 pol. 6121 - 622.115,75 (veřejné osvětlení)
org. 308 §3634 pol. 5171 - 691.452,-- (Kotelna Švabinského)
org. 411 §4357 pol. 6121 - 2.283.509,-- (Domov pro seniory)
org. 264 §6409 pol. 6901 + 3.597.076,75 (investiční rezerva)

1227 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 6122 - 600.000,- Kč (Městská policie – radar)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +600.000,- Kč (investiční rezerva)

1228 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemky - pozemkové parcely č. 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6 , stavební parcely č. 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 a budov nacházejících se na těchto stavebních parcelách - budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 218, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 219, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 220, budovy bez č. p. /č. e na stavební parcele č. 221, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 222, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 223, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 224, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 225, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 226, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 227, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 228, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 229, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 230, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 231, vše k.ú. Dolní Folmava od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice dle předloženého návrhu
 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r

Vytvořeno: 6. 2. 2009
Poslední aktualizace: 6. 2. 2009 00:00
Autor: