Obsah

26. zasedání ze dne 19.11.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 26. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 19. 11. 2008Zastupitelstvo města Domažlice:
 

1160 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Pangrác
Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková

1161 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1162 - schvaluje předložený program jednání

1163 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman
Mgr. Karel Štípek
JUDr. Zdeněk Novák

1164 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Muchku, Jana Lažanského

1165 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1166 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jana Lažanského o činnosti rady města z 66. schůze RM

1167 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 21.10.2008
b) bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 11.11.2008

1168 - schvaluje odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 11 v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích, a to ve výši 50% za podmínky, že druhých 50% bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře

1169 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1170 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1171 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1172 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1173 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1174 - schvaluje uzavření společné kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7006/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice,  na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7006/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7006/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7051/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 7006/161044 ke stpč. 2619 a 2620, k.ú. Domažlice
 
1175 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1176 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice

1177 - schvaluje odkoupení části pozemku st.p.č. 237 nově označené p.č. 5605 o výměře 81m2 v katastrálním území Domažlice dotčené stavbou „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ a uzavření kupní smlouvy

1178 - schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 50 a st.p.č.242/1 vše v katastrálním území Domažlice dotčené stavbou „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ a uzavření kupní smlouvy

1179 - schvaluje směnu části pozemku p.č. 20/2 k.ú. Domažlice nově označené p.č. 20/5 o výměře 7m2 ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p.č. 28/1 k.ú. Domažlice nově označenou p.č. 28/3 o výměře 18m2 a uzavření směnné smlouvy

1180 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5152/6, 5152/9, 5152/10, 5251/11 a 5152/12, vše k. ú. Domažlice, na nichž se nachází stavby místních komunikací, do vlastnictví Města Domažlice

1181 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5152/7, 5152/2 a 5151,vše k. ú. Domažlice, jenž jsou součástí veřejné zeleně, do vlastnictví Města Domažlice

1182 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5146/3 a 5146/4, vše k. ú. Domažlice, na nichž se nachází stavby místních komunikací, do vlastnictví Města Domažlice

1183 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemkových parcel č. 5146/2, a 5146/5,vše k. ú. Domažlice, jenž jsou součástí veřejné zeleně, do vlastnictví Města Domažlice

1184 - schvaluje uzavření darovací smlouvy č. DAR 12/08 mezi Městem Domažlice jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako dárcem, jejímž předmětem je darování pozemkové parcely č. 1038/1, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1185 - schvaluje záměr směnit pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 543/2, 543/3, 543/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34, 569/2 a 569/3 a v k.ú. Pasečnice č. 935/21, 935/22 ve vlastnictví Povodí Vltavy s. p. za pozemkové parcely v k.ú. Havlovice u Domažlic č. 8/1, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, část p.č. 661/1 ve vlastnictví Města Domažlice s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem

1186 - schvaluje prodej nemovitostí - budovy č.p. 61, objektu občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří , vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tímto doplněním:
1. V článku VI. se stanoví kupní cena ve výši dle aktuálního znaleckého posudku stanoveného kombinací nákladového a výnosového způsobu
2. V článku VII., odstavec (2) se stanoví termín do 31.12.2013
3. V čl.VI. odst. 2 se vypouští věta: "Předkupní právo se vztahuje i na situaci, kdy by kupující zamýšlel předat předmět koupě nebo jeho část do správy k vlastnímu hospodářskému využití jiné organizaci, než je uvedeno v článku II., odst. 2 této smlouvy".

1187 - schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté Městem Domažlice TJ Jiskra Domažlice ve výši 1,500.000,- Kč do 31.3.2009

1188 - schvaluje zastavení exekuce pro bezvýslednost proti Společnosti Praha-Baden s.r.o. ve věci vymáhání pohledávky 125.344,40 Kč s příslušenstvím

1189 - schvaluje realizaci a vyčlenění finančních prostředků na realizaci stavby Cyklostezka Regensburg – Plzeň, - úsek od silnice III/19367 – Hadrovec – I. etapa a úsek účelové komunikace Na Podkově od bystřické silnice – Babylon – Pec p. Č. ve výši 8.664.793,- Kč

1190 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13235 +1.051.000,- Kč (dotace příspěvek na péči)
org. 0227 § 4195 pol. 5410 ÚZ 13235 +1.051.000,- Kč (výplata příspěvku na péči)

1191 - bere na vědomí informaci o odvodech za porušení rozpočtové kázně vyplývající z kontroly dotací

1192 - schvaluje změnu usnesení č. 1156 ze dne 29.10.2008 takto: "schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 3476 (PK), 3519/3 (PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkové fondu ČR dle upraveného návrhu"

1193 - bere na vědomí informaci o zajištění provedení záručních oprav „30 b.j. – Petrovická ul., Domažlice“
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r

Vytvořeno: 26. 11. 2008
Poslední aktualizace: 26. 11. 2008 00:00
Autor: