Obsah

25. zasedání ze dne 29.10.2008

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1130 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Jan Lažanský
                                                                             Dalibor Kubů
                                                                             Ing. Pavel Faschingbauer

1131 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1132 - schvaluje vypuštění bodu č. 16 - záměr prodeje pozemkových parcel, k.ú. Domažlice

1133 - schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu č. 16

1134 - volí návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Konrády
                                                               Ing. Vítězslav Brody
                                                               JUDr. Milan Mrázek

1135 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Muchku a Mgr. Karla Štípka

1136 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o jeho činnosti a o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1137 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města ze 63. - 65. schůze RM

1138 - a) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 30.9.2008
b) bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 13.10.2008
c) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 20.10.2008
d) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 22.10.2008

1139 - schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice, zpracované Městem Domažlice

1140 - schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny č. 33 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

1141 - schvaluje uzavření darovací smlouvy k vlastnictví bytové jednotky č. 7, v budově čp. 568, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím a to za podmínky zachování předkupního práva pro město Domažlice

1142 - schvaluje uzavření darovací smlouvy k vlastnictví bytové jednotky č. 7, v budově čp. 566, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím a to za podmínky zachování předkupního práva pro město Domažlice

1143 - schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1117/1 k.ú. Česká Kubice

1144 - schvaluje nabytí stavby světelného signalizačního zařízení vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby SSZ dle předloženého návrhu za podmínky uzavření darovací smlouvy se společností Kaufland ČR v. o. s.

1145 - schvaluje nabytí stavby veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby VO dle předloženého návrhu

1146 - schvaluje nabytí stavby kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby kanalizačního řadu dle předloženého návrhu

1147 - schvaluje nabytí stavby místní obslužné komunikace vybudované v rámci stavby Obchodního domu Kaufland Domažlice a uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k inženýrským sítím - stavby místní obslužné komunikace dle předloženého návrhu

1148 - schvaluje prodej částí pozemkové parcely č. 4814/40 nově označených č. 4814/64 a 4814/65 a prodej části pozemkové parcely č. 4814/45 nově označené č. 4814/66, vše v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se společností InterCora spol. s r. o.

1149 - schvaluje záměr odkoupení pozemků p.č. 8/1, 8/3, 709/8, 709/9, 638/14 a 638/15 vše k.ú. Havlovice u Domažlic

1150 - neschvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi Městem Domažlice a společností HAAS Bohemia, spol. s r. o.

1151 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 3670/2 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky

1152 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5011 -1.000.000,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 260.000,- Kč (snížení výdajů na soc. poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 90.000,- Kč (snížení výdajů na zdr.poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +1.350.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1153 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4111 +533.818,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 +395.420,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 - 395.420,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 +102.810,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 102.810,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 +35.588,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 -35.588,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vlast.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 +533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1154 - schvaluje upravený návrh zadání změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice

1155 - schvaluje úplatný převod pozemků stavební parcela č. 1650/60, pozemkové parcely č. 298/9 a č.298/10 a pozemek vedený v ZE – původ PK č. 2197/1, vše v k.ú. Domažlice dle předložené nabídky VUSS, Úsek správy nemovité infrastruktury Plzeň

1156 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 3476 (PK), 3519/3 (PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkové fondu ČR dle předloženého návrhu

1157 - schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 20/2 k.ú. Domažlice o výměře 7 m2

1158 - neschvaluje prodej 1.235 kusů akcií společnosti Unipetrol a.s. IČ:0061672190, emise: CZ0009091500

1159 - schvaluje dofinancování akce “Rekonstrukce tenisových kurtů“ vlastními prostředky ve výši 2.095.704 Kč v případě poskytnutí dotace

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

Vytvořeno: 5. 11. 2008
Poslední aktualizace: 5. 11. 2008 00:00
Autor: