Obsah

23. zasedání ze dne 27.8.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 23. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 27. 8. 2008Zastupitelstvo města Domažlice:

1039 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:    Jiří Muchka

JUDr. Milan Mrázek
Jan Látka


1040 - bere na vědomí zprávu mandátové komise
 

1041- schvaluje zařazení bodu rozpočtové opatření PB Domažlice jako bod 38, jako bod 39 zařadit nabídku pozemků od Pozemkového fondu ČR a bod 40 bude různé

1042 - schvaluje předložený program jednání se schválenými úpravami

1043 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman
Mgr. Karel Štípek
JUDr. Zdeněk Novák

1044 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jaroslava Bauera a Jana Lažanského

1045 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1046 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města z 55. - 59. schůze RM

1047 - a) bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 14.7.2008
b) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 17.7.2008
c) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 18.8.2008

1048 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7034/80639 ke st. p. č. 2924, k.ú. Domažlice

1049 - schvaluje uzavření darovací smlouvy k bytové jednotce č. 3, v budově čp. 562, v ulici Švabinského v Domažlicích s příslušenstvím za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

1050 - schvaluje darování bytové jednotky č. 2, v budově čp. 434, v ulici Fibichově v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

1051 - schvaluje darování bytové jednotky č. 2, v budově čp. 431, v ulici Hájkově v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

1052 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 540/10, spoluvlastnickému podílu ve výši 652/15276 na stavební parcele č. st. 2608, 2609 a spoluvlastnickému podílu ve výši 652/15276 na společných částech budovy čp. 540, 541 v ulici Švabinského v Domažlicích

1053 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 429/3, spoluvlastnickému podílu ve výši 686/2744 na stavební parcele č. st. 1518 a spoluvlastnickému podílu ve výši 686/2744 na společných částech budovy čp. 429 v ulici Škroupově v Domažlicích

1054 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1055 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1056 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8251/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1057 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1058 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1059 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1060 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1061 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1062 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1063 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6974/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

1064 - neschvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 4028 a pozemkových parcel č. 3705/10 a 3705/11 vše v katastrálním území Domažlice

1065 - a) neschvaluje záměr odkoupení části pozemku parc.č. 3679/1, geometrickým plánem č. 2129-110-2003 nově označena parc.č. 3679/5 o výměře 836 m2 v k.ú. Domažlice za cenu do 400,- Kč/m2
b) neschvaluje záměr odkoupení části pozemku parc.č. 3679/1, geometrickým plánem č. 2129-110-2003 nově označena parc.č. 3679/5 o výměře 836 m2 v k.ú. Domažlice za cenu do 240,- Kč/m2

1066 - schvaluje záměr nabytí stavby světelného signalizačního zařízení vybudovaného v rámci stavby Obchodního domu Kaufland v Domažlicích

1067 - neschvaluje záměr prodat objekt č.p. 53 na st.p.č. 192 a stavební parcelu č. 192 vše k.ú. Dolní Folmava

1068 - schvaluje záměr směnit nemovitost - pozemkovou parcelu č. 1102/5, koryto vodního toku umělé o výměře 42 m2 v k. ú. Mrákov s ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou

1069 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi nemovitosti - pozemkové parcely č. 2571/2, k.ú. Domažlice s Plzeňský krajem

1070 - a) neschvaluje záměr prodat nemovitosti - budovu č. p. 61, objekt občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m2 a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji s tím, že nemovitosti budou předány do správy p. o. Muzeum Chodska v Domažlicích za těchto podmínek:
1. umístění sbírek Jindřicha Jindřicha v budově č. p. 61 a jejich správa na náklady Muzea Chodska v Domažlicích dle Smlouvy o společném užívání části sbírek národopisného muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích ze dne 14. 6. 1999
2. zřízení věcného břemene k nemovitostem za účelem provádění údržby a oprav zaklenutého potoka
3. předkupní právo ve prospěch Města Domažlice

b) neschvaluje záměr prodat nemovitosti - budovu č. p. 61, objekt občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m2 a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji s tím, že nemovitosti budou předány do správy p. o. Muzeum Chodska v Domažlicích

c) neschvaluje záměr prodat nemovitosti - budovu č. p. 61, objekt občanské vybavenosti, část obce Dolejší Předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše k.ú. Domažlice a pozemky parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m2 a č. st. 650/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji s tím, že nemovitosti budou předány do správy p. o. Muzeum Chodska v Domažlicích za těchto podmínek:
1. umístění sbírek Jindřicha Jindřicha v budově č. p. 61 a jejich správa na náklady Muzea Chodska v Domažlicích dle Smlouvy o společném užívání části sbírek národopisného muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích ze dne 14. 6. 1999
2. zřízení věcného břemene k nemovitostem za účelem provádění údržby a oprav zaklenutého potoka
3. předkupní právo ve prospěch Města Domažlice za kupní cenu i v případě změny organizace, které jsou nemovitosti předány k vlastnímu hospodářskému využití

1071 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod nemovitosti - stavební parcely č. 650/2, k.ú. Domažlice do vlastnictví města

1072 - schvaluje záměr prodat nemovitosti - budovu bez č.p./č.e., průmyslový objekt, umístěnou na stavebních parcelách č. 498/4 a 498/5, budovu bez č.p./č.e., objekt technické vybavenosti, umístěnou na stavební parcele č. 1307/5, stavební parcelu č. 498/5, stavební parcelu č. 1307/5, pozemkové parcely č. 5507 a 5508, stavbu STL průmyslového plynovodu DN 150 bývalého pivovaru uloženou v pozemkových parcelách č. 5507 a 5508, vše v k. ú. Domažlice

1073 - bere na vědomí informaci o financování akce „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích"

1074 - ruší usnesení č. 835 ze 17. zasedání konaného dne 26.3.2008

1075 - schvaluje provedení demolice budovy č.p. 112, stavby občanského vybavení, na st. parcele č. 801 k.ú. Domažlice

1076 - schvaluje stanovení „Ceny za poskytnuté služby – Cs“ v rámci 2. vlny privatizace ve výši 3.450,- Kč/byt

1077 - schvaluje přistoupení města Domažlice ke smlouvě o založení Sdružení měst a obcí proti hazardu ze dne 5.6.2007

1078 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 533.818,- Kč ÚZ 98216 ( příjem dotace na soc. právní ochranu dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 395.420,- Kč ÚZ 98216 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 395.420,- Kč (snížení výdajů na platy hrazených z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 102.810,- Kč ÚZ 98216 (soc. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 102.810,-Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hraz. z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 35.588,- Kč ÚZ 98216 (zdrav. pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 35.588,- Kč (snížení výdajů na zdrav. poj. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 533.818,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1079 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0407 pol. 4211 ÚZ98858 +10.000.000,-(dotace ze státního rozpočtu-tréninkové hřiště)
org. 0407 § 3412 pol. 6121 ÚZ98858 +10.000.000,- (rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště)
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0407  pol. 4222 +2.000.000,- Kč (dotace Plzeňský kraj – tréninkové hřiště)
org. 0407 §3412 pol. 6121 +2.000.000,- Kč (rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště)

1080 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0423 pol. 4113 +1.725.835,- Kč (dotace SFŽP- revitalizace aleje K Vavřinečku)
org. 0423 §3745 pol. 5169 +1.725.835,- Kč (čerpání dotace – revitalizace aleje K Vavřinečku)

1081 - schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0288 § 3113 pol. 2324 +588.199,39 Kč (příjem pohledávka STAPOM Rokycany v likv.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +588.199,39 Kč (zvýšení investiční rezervy)

1082 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -1.094.800,- Kč (snížení rozp.rezervy – územně anal.podklady)
org. 0119 § 3635 pol. 5166 +1.094.800,- Kč (územně analytické podklady obcí)

1083 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 1.835.697,- Kč (snížení výdajů Havlovice-kan./vodovod)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +1.835.697,- Kč (zvýšení investiční rezervy rozpočtu)

1084 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2008

1085 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.536.400,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 +1.536.400,- Kč (zvýšení rozpočtové rezervy)

1086 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice dle předloženého návrhu

1087 - schvaluje poskytnutí fin. příspěvku Nájemnímu družstvu Golem ve výši 155.000,- Kč na pořízení vybavenosti dětského mobiliáře

1088 - a) přijímá dotaci ve výši 60 125 000,- Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na projekt "Domov pro seniory - komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností"
b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi RRRS Jihozápad a městem Domažlice
c) se zavazuje dofinancovat akci vlastními prostředky ve výši 31 500 455,- Kč

1089 - a) přijímá dotaci ve výši 1 483 792,- Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na projekt "Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy"
b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi RRRS Jihozápad a městem Domažlice
c) se zavazuje dofinancovat akci vlastními prostředky ve výši 120 308,- Kč

1090 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2,000.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 2,000.000,- Kč (projektová dokumentace pro stavební povolení plavecký bazén)

1091 - schvaluje podání žádosti o převod pozemků p.č. 3476(PK), 3519/3(PK), 4247/1(PK), 5075/2 (PK), 5088/1(PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Vytvořeno: 4. 9. 2008
Poslední aktualizace: 4. 9. 2008 00:00
Autor: