Obsah

19. zasedání ze dne 28.5.2008

Typ: ostatní
-

 

 
 
 U S N E S E N Í
 
z 19. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 28. 5. 2008

Zastupitelstvo města Domažlice:

955 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:
Dalibor Kubů
Jan Lažanský
Ing. Pavel Faschingbauer

956 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

957 - schvaluje předložený program jednání

958 - volí návrhovou komisi ve složení:
Vlastimil Konrády
Ing. Jitka Heřmanová
Jaroslav Bauer

959 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Zdeňka Nováka, Pavla Wolfa

960 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města ze 50. - 51. schůze RM

961 - a) bere na vědomí zápis výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku ze dne 23.4.2008
b) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 19.5.2008

962 - nebere na vědomí studii využití území Na Bábě a U jezera v Domažlicích pro výstavbu rodinných domů a obytných domů zpracovanou firmou Atelier SAH, ing. arch. L. Schejbal, Praha

963 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 20.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení mezi městem Domažlice a panem Františkem Copákem dle předloženého návrhu

964 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 250.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení mezi městem Domažlice a paní Bc. Monikou Královou dle předloženého návrhu

965 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6051/76098 ke stpč. 2604, k.ú. Domažlice

966 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/369163 ke stpč. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice

967 - schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým“, a to k bytové jednotce č. 136/2, v budově čp. 136 včetně příslušných spoluvlastnických podílů v ul. 28. října v Domažlicích dle předloženého návrhu

968 - schvaluje odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky v budově čp. 61, na náměstí Míru v Domažlicích, a to ve výši 50% za podmínky, že druhých 50% bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, max. do 10 let

969 - neschvaluje odpuštění dlužného nájemného za užívání bytové jednotky č. 2, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích ve výši 22 216,-- Kč

970 - schvaluje koupi stavební parcely č. 97, k. ú. Bořice u Domažlic o výměře 122 m2 a uzavření kupní smlouvy s Jiřím Konopíkem dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 100,-- Kč/m2, tj. 12.200,- Kč

971 - schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 47/7 v katastrálním území Babylon

972 - neschvaluje zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 2, v budově čp. 133, v ulici 28.října v Domažlicích

973 - bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 447/8, na společných prostorách domu čp. 446, 447 ve výši 566/10312, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 1495, 1496 ve výši 566/10312

974 - schvaluje prodej bytové jednotky č. 447/8, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 446, 447 ve výši 566/10312, spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 1495, 1496 ve výši 566/10312 v ulici Dvořákově v Domažlicích, Bezděkovské předměstí s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 860.000,- Kč a bude uhrazena dle var. A. Náhradník je s kupní cenou ve výši 761.000,- Kč a úhradou dle var. A

975 - schvaluje záměr nabytí nemovitosti - stavby parkoviště umístěné na pozemku - pozemkových parcelách č. 2583/2, 2583/11, k. ú. Domažlice vybudované v rámci akce Nástavba prodejny el. zboží, Domažlice, Hořejší Předměstí Kozinova č. p. 259 do vlastnictví města Domažlice dle ustanovení článku VIII. části B smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené se společností MIJAVA spol. s r. o., se sídlem v Domažlicích, Kozinova 259, PSČ 344 01, IČ 63506629

976 - neschvaluje záměr darovat část pozemkové p. č. 357/3 – lesní pozemek v k.ú. Česká Kubice, nově označené dle GP č.201-386-2001 p.č. 357/43 o výměře 3127 (díl i), p. č. 357/44 o výměře 713 m2 (díl h) a st. p. č.370 o výměře 178 m2 (díl j)

977 - a) ruší usnesení č. 1126 z 19.10.2005, kterým byla schválena kupní smlouva na koupi parcel na bývalém vojenském cvičišti pod Vavřincem za cenu 5,-- Kč/m2
b) schvaluje koupi parc. č. kat. 2704/1, 2732, 2733, 2751/1,2798/1, 2799, 2800/1, 2806, 2808, 2810, 2811, 2813/3, 2814, 2863, 2865, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891, 2892, 2926, 3001, 3002, vše k.ú. Domažlice za kupní cenu max. 10,-- Kč/m2

978 - a) bere na vědomí zprávu o projednání návrhu Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice
b) bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky k návrhu Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice
c) ověřilo prostřednictvím stavebního výboru, že návrh Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice je v souladu s Politikou územního rozvoje, Územním plánem velkého územního celku okresu Domažlice, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

979 - vydává Opatření obecné povahy č. 3/2008 o Změně č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice zpracované pořizovatelem – odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice dle předloženého návrhu

980 - ukládá odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice zajistit zveřejnění vydané Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice podle § 173 odst. 1 správního řádu

981 - a) bere na vědomí zprávu o projednání návrhu změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice
b) bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky k návrhu změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice
c) ověřilo prostřednictvím stavebního výboru, že návrh Změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice je v souladu s Politikou územního rozvoje, Územním plánem velkého územního celku okresu Domažlice, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

982 - vydává opatření obecné povahy č. 4/2008 o Změně č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice zpracované pořizovatelem - odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice dle předloženého návrhu

983 - ukládá odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice zajistit zveřejnění vydané Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice podle § 173 odst. 1 správního řádu

984 - neschvaluje změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, zařazení ulice Břetislavova čp. 88, Domažlice do přílohy č. 1 této vyhlášky

985 - deleguje p. Ing. Pavla Faschingbauera zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 12. 6. 2008

986 - neschvaluje prodej 1235 kusů akcií společnosti Unipetrol a.s., IČ: 0061672190, emise: CZ0009091500

987 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2008 - 2010 dle předloženého návrhu

988 - schvaluje změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ:25241958, a to v jejím čl.III - Sídlo společnosti tak, že tento článek se mění a má nadále toto znění: Sídlo společnosti je U Zimního stadiónu 291, 344 01 Domažlice

989 - pověřuje starostu města, aby jménem zastupitelstva města učinil ve formě notářského zápisu rozhodnutí, kterým bude rozhodnuto o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Domažlické Technické služby, s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ:25241958, a to v jejím čl.III - Sídlo společnosti tak, že tento článek se mění a má nadále toto znění: Sídlo společnosti je U Zimního stadiónu 291, 344 01 Domažlice

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).
 

Vytvořeno: 6. 6. 2008
Poslední aktualizace: 6. 6. 2008 00:00
Autor: