Obsah

16. zasedání ze dne 27.2.2008

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

z 16. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 27. 2. 2008Zastupitelstvo města Domažlice:

774 - ustanovuje mandátovou a volební komisi ve složení:

Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš
Jan Pangrác


775 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

776 - schvaluje předložený program jednání

777 - volí návrhovou komisi ve složení:

Jan Lažanský
Dalibor Kubů
Ing. Pavel Faschingbauer


778 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Mgr. Karla Štípka

779 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

780 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jana Lažanského o činnosti rady města ze 39. - 42. schůze RM

781 - bere na vědomí rezignaci pana Milana Kuneše na členství v KV

782 - a) stanovuje volbu členů výborů veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu Janu Vladimíru Pauli
c) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru strategického rozvoje Romana Muhra
d) nevolí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Bohuslava Buršíka
e) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Davida Voláka
f) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru Ivanu Dolejší
g) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru PaedDr. Pavla Schleisse

783 - a) ukládá finančnímu odboru přepracovat obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice dle předloženého návrhu
b) bere na vědomí zápis stavebního výboru ze dne 24.1.2008

784 - a) ukládá RM iniciovat jednání s majitelem objektu bývalé Kralovcovy továrny, Vodní čp. 24, na její další využití
b) schvaluje plán činnosti výboru pro strategický rozvoj na roky 2008-2010
c) bere na vědomí zápis výboru pro strategický rozvoj ze dne 28.1.2008

785 - a) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 29.1.2008
b) bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 11.2.2008
c) bere na vědomí zápis cenového a rozpočtového výboru ze dne 19.2.2008
d) bere na vědomí zprávu o činnosti KV ZM
e) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 20.2.2008

786 - schvaluje uzavření smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 19 o výměře 35 m2 a části pozemku p.č. 709/13 o výměře 2 m2 v kupní smlouvě označených novým č. 19/2 - ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic od pana Svatopluka Konopa do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

787 - schvaluje uzavření smlouvy o odkoupení části stavební parcely č. 83 o výměře 4 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic v kupní smlouvě označené novým č. 778 - ostatní plocha o výměře 4 m2 od paní Josefy Kupkové do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

788 - schvaluje uzavření smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 638/14 o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 638/15 o výměře 122 m2 v kupní smlouvě označených novým č. 638/20 - ostatní plocha o výměře 122 m2 a 638/22 - ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic od pana Vojtěcha Svačiny do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

789 - schvaluje uzavření smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 724/12 o výměře 1m2 v kupní smlouvě označených novým č. 724/18 - ostatní plocha o výměře 1 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic od paní Ing. Jany Kozmíkové do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

790 - schvaluje uzavření smlouvy o odkoupení spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č. 765/5 o výměře 33m2 v kupní smlouvě označených novým č. 765/18 - ostatní plocha o výměře 33 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic od pana Milana Hechta, pana Jana Houšky, paní Ing. Daniely Houškové a od paní Růženy Müllerové do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

791 - schvaluje uzavření smlouvy o odkoupení spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č. 765/7 o výměře 9m2 v kupní smlouvě označených novým č. 765/22 - ostatní plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic od pana Jana Sladkého, Ing. Josefa Sladkého, pana Karla Sladkého a od pana Vlastimila Sladkého, do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

792 - schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemku p.č. 765/11 v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 765/10 v katastrálním území Havlovice u Domažlic a za část pozemku p.č. 729/3 o výměře 1m2 v kupní smlouvě označené novým č. 729/4 - ostatní plocha, vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví paní Anny Bendové dle předloženého návrhu

793 - ruší platnost usnesení č. 922 ze dne 19. 6. 2002

794 - odkládá projednání bodu č. 12 na příští jednání

795 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 507/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 648/11352 na stavební parcele č. st. 2575 a spoluvlastnickému podílu ve výši 648/11352 na společných částech budovy čp. 507 v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu

796 - a) bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 136/2, spoluvlastnického podílu na společných prostorách domu čp. 136 ve výši 726/4356, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 1570 ve výši 726/4356
b) bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 506/18, spoluvlastnického podílu na společných prostorách domu čp. 505, 506 ve výši 448/18252, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 2573, 2574 ve výši 448/18252

797 - schvaluje prodej bytové jednotky č. 136/2, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 136 ve výši 726/47356, spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 1570 ve výši 726/47356 v ulici 28. října v Domažlicích, Hořejší předměstí manželům Pekárovým – Hudákovým s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 808.450,- Kč a uzavření smlouvy o převodu dle předloženého návrhu

798 - schvaluje prodej bytové jednotky č. 506/18, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu čp. 505, 506 ve výši 448/18252, spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 2573, 2574 ve výši 448/18252 v ulici Kunešově v Domažlicích, Týnské předměstí manželům panu Václavu Khinovi a paní Janě Khinové s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 521.765,- Kč a uzavření smlouvy o převodu dle předloženého návrhu

799 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.5141/13 o výměře 94 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Marii a Pavlovi Křenovým dle předloženého návrhu

800 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 5141/14 o výměře 12m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Miloslavě a Václavu Karbanovým dle předloženého návrhu

801 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 5141/28 o výměře 94m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Jiřině a Zdeňku Chlubnovým a panu Antonínu Chlubnovi dle předloženého návrhu

802 - schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č. 5141/26 o výměře 93 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví pana Antonína Duffka dle předloženého návrhu

803 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. st. 237 k.ú. Domažlice o výměře 50,59 m2 za 1000,- Kč/m2

804 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 2571/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3443 m2 v k. ú. Domažlice od Plzeňského kraje za cenu 100,- Kč/m2

805 - schvaluje prodloužení termínu předložení vyúčtování dotací, poskytnutých v roce 2007 oddílům TJ Jiskra Domažlice, do 20.2.2008

806 - schvaluje prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice do 20.2.2008

807 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků č.p. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81/2, 81/7, 89/4, 707/1, 707/3, 707/4 vše k.ú. Havlovice u Domažlic s ČR – zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno, IČO: 00020451 dle předloženého návrhu

808 - schvaluje návrh kupní ceny na odkoupení pozemků dotčených stavbou cyklostezky Domažlice – Chrastavice ve výši 10,- Kč/m2

809 - a) schvaluje zařazení nákladů ve výši 240.081,- Kč vč. DPH na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci „Plavecký bazén Domažlice – parkoviště“ do rozpočtu města na rok 2008
b) schvaluje zařazení nákladů ve výši 143.194,-Kč vč. DPH na provedení projekční a inženýrské činnosti k akci: „Domažlice – výstavba tréninkového fotbalového hřiště s umělým trávníkem, beach volejbalového hřiště a volejbalového hřiště“ do rozpočtu města na rok 2008
c) schvaluje zařazení nákladů ve výši 178.500,- Kč na vypracování studie proveditelnosti pro projekt „Domov pro seniory Domažlice“ do rozpočtu města na rok 2008
d) schvaluje zařazení nákladů ve výši 50.000,- Kč na zpracování ověřovací studie na využití kina Čakan v Domažlicích do rozpočtu města na rok 2008
e) schvaluje zařazení nákladů ve výši 120.000,- Kč na zpracování studie využití území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na Bábě“ (obytná zóna) do rozpočtu města na rok 2008 
f) schvaluje zařazení nákladů ve výši 5.950,- Kč vč. DPH na zpracování PD na stavbu veřejného osvětlení v ul. Čapka Choda II. etapa do rozpočtu města na rok 2008

810 - bere na vědomí zprávu společnosti GIA, Plzeň, o průběhu stavby zimního stadionu v Domažlicích v měsících leden – únor 2008

811 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002, 4/2003, 2/2004 a 4/2007, dle předloženého návrhu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 10. 3. 2008
Poslední aktualizace: 10. 3. 2008 00:00
Autor: