Menu
Město Domažlice
Domažlice

9. zasedání ze dne 27. 6. 2007

-

U S N E S E N Í

z 9. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 27. 6. 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:

496 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Jan Pangrác
Mgr. Libuše Matějková

497 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

498 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu 35 - půjčka Svazku „Domažlicko“ a posouvá bod různé a závěr

499 - volí návrhovou komisi ve složení:

JUDr. Milan Mrázek
Ing. Vítězslav Brody
Jan Látka

500 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Ing. Pavla Faschingbauera

501 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

502 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Faschingbauera o činnosti rady města ze 20. - 21. schůze RM

503 - bere na vědomí informace zpracovatele územního plánu Ing. arch. Vávry a Ing. Smíška o řešení obchvatu 1/22 města Domažlice

504 - bere na vědomí zápis výboru školství, mládeže a sportu ze dne 31.5.2007

505 - schvaluje plán činnosti výboru školství, mládeže a sportu

506 - odkládá projednání pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města na 10. zasedání ZM

507 - bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 14.6.2007

508 - bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 20.6.2007

509 - bere na vědomí zápis výboru pro životní prostředí ze dne 11.6.2007

510 - bere na vědomí zápis výboru rozpočtového a cenového výboru ze dne 20.6.2007

511 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 553/11, spoluvlastnického podílu ve výši 607/7784 na stavební parcele č. 2621 a spoluvlastnického podílu ve výši 607/7784 na společných částech budovy čp. 553, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

512 - schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5141/12, pozemkové parcely č. 5141/13 a části pozemkové parcely č. 2578/6 vše k.ú. Domažlice za cenu 400,- Kč/m2

513 - schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu ve zjednodušené evidenci č. 5141/2, k. ú. Domažlice

514 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 22.120,- Kč za užívání předmětného bytu v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích

515 - neschvaluje zrušení předkupního práva pro Město Domažlice k bytové jednotce č. 4, v budově čp. 465, v ulici Dvořákově v Domažlicích

516 - schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod bytové jednotky č. 6, včetně příslušných spoluvlastnických podílů v budově čp. 501, v ulici Kunešově v Domažlicích za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

517 - schvaluje poskytnutí fin. příspěvku na činnost pro Diecézní charitu Plzeň - Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domažlice - Havlovice na rok 2007 ve výši 130.000,- Kč

518 - schvaluje poskytnutí fin. příspěvku na provoz pro Diecézní charitu Plzeň - projekt Terénní sociální služba v Domažlicích na rok 2007 ve výši 100.000,- Kč

519 - a) bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej bytové jednotky č. 558/11, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 558, 559 ve výši 602/15425, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 2927, 2928 ve výši 10157/77125 a spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru ve výši 602/15425 ve Švabinského ulici, Domažlice, Týnské Předměstí
b) schvaluje prodej bytové jednotky č. 558/11, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 558, 559 ve výši 602/15425, spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. 2927, 2928 ve výši 10157/77125 a spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru ve výši 602/15425 ve Švabinského ulici, Domažlice, Týnské Předměstí a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 701.000,- Kč

520 - schvaluje uzavření společné kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6574/48304 ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6586/48304 ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 4970/48304 ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6210/48304, ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6210/48304 ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 6574/48304, ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 2485/48304 ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 2485/48304 ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice na spoluvlastnický podíl ve výši 6210/48304 ke stpč. 1969, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

521 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 468/3, spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na stavební parcele č. 1499 a spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na společných částech budovy čp. 468, v ulici Doubově v Domažlicích dle předloženého návrhu

522 - neschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2829/2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK č. 2821 v k.ú. Domažlice

523 - neschvaluje záměr úplatného převodu staveb – kanalizační stoky, vodovodního řadu, veřejného osvětlení, stavby místní obslužné komunikace a části parcely č. kat. 2292/1 pod touto komunikací vybudovaných v rámci stavby nových byt. jednotek v Ladově ul. v Domažlicích do vlastnictví Města Domažlice formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní po dokončení a vydání rozhodnutí o užívání stavby 64 b.j.

524 - nesouhlasí se zřízením zástavního práva k bytové jednotce č. 3, v budově č. p. 449, v ulici Hruškově v Domažlicích

525 - schvaluje rozpočtové opatření na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Benešova v Domažlicích takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 715.200,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 715.200,- Kč (Inženýrské sítě – VO Benešova)

526 - schvaluje rozpočtové opatření na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici Thomayerova, Vrchlického v Domažlicích takto:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 536.600,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 536.600,- Kč (Inženýrské sítě – VO Thomayerova, Vrchlického)

527 - a) bere na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitostí budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcely č. 1 a pozemkové parcely č. 1 v katastrálním území Babylon – hájenky na Babyloně
b) schvaluje záměr prodeje nemovitosti budovy č.p. 8 na stavební parcele č. 1, stavební parcely č. 1 a pozemkové parcely č. 1 v katastrálním území Babylon dle nově předloženého návrhu s termínem podání do 31.10. 2007

528 - bere na vědomí informaci týkající se převodu vodovodních a kanalizačních řadů vybudovaných v rámci stavby nové nemocnice v Domažlicích do systému veřejných sítí města Domažlice a ukládá radě města jednat o podmínkách budoucího převodu těchto staveb s tím, že tato podmínka bude zahrnuta do smlouvy o výpůjčce

529 - schvaluje záměr směny části nemovitosti pozemkové parcely č. 2760/3, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za část nemovitosti pozemkové parcely č. 2760/1, k.ú. Domažlice o stejných výměrách

530 - neschvaluje záměr odkoupení budov bez č. p. / č. e. - garáží na stavebních parcelách p. č. 61/3, 61/4 a 61/5, vše v k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra

531 - schvaluje návrh Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu

532 - schvaluje závěrečný účet města Domažlice za rok 2006 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad včetně přijetí následujících opatření:
a) ukládá radě města zajistit vnitřní kontrolu města Domažlice
b) ukládá radě města zpracovat plán kontroly v oblasti účetnictví
c) ukládá radě města zajistit provedení mimořádné inventarizace pohledávek po splatnosti za účelem odepsání nevymahatelných pohledávek
d) ukládá radě města zajistit v rámci inventarizace za rok 2007 posouzení nehmotného majetku a jeho využitelnosti a využitelnosti nedokončených investic

533 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým budou poskytnuty příspěvkové organizaci DTS Domažlice finanční prostředky na pořízení podniku:
org. 0260 § 3412 pol. 5331 – 1.500.000,- Kč (příspěvek na provoz zimního stadiónu)
org. 0260 § 3412 pol. 6351 – 5.000.000,- Kč (příspěvek na investice – rolba apod.)
org. 0260 § 3412 pol. 6121 + 1.000.000,- Kč (finanční prostředky na případné investice – technické zhodnocení stavby)
org. 0251 § 3639 pol. 6351 + 5.500.000,- Kč (příspěvek pro DTS Domažlice na pořízení podniku)

534 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 pol. 4129 – 1.072.530,- Kč
org. 0094 pol. 4229 + 1.072.530,- Kč

535 - ruší své usnesení č. 74 přijaté na zasedání zastupitelstva města dne 20. 11. 2006

536 - schvaluje plnou moc dle přiloženého návrhu, na základě které Město Domažlice jakožto předseda Nájemního družstva GOLEM, IČ: 26360551, zmocní Mgr. Karla Štípka k výkonu veškerých práv a povinností spojených s výkonem funkce předsedy Nájemního družstva GOLEM

537 - doporučuje radě města:
a) poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akce pro Pionýrskou skupinu Mír Domažlice, v částce 13.000,- Kč takto:

Dětský karneval 7.000,-
Slavnosti světel 3.000,-
Mikulášská nadílka 2.000,-
Poznej sám sebe 1.000,-

b) poskytnutí finančního příspěvku na pořízení hangáru pro Pionýrskou skupinu Ptáčata Domažlice, v částce 15.000,- Kč

c) poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akce pro Pionýrskou skupinu Čtyřlístek Domažlice, v částce 13.000,- Kč takto:

Týden s Harry Potterem 2.000,-
Krajské setkání pionýrů 7.000,-
Cesta na Xapatan 2.000,-
Mikulášská nadílka 2.000,-

d) poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akce pro Klub českých turistů Domažlice, v částce 5.000,- Kč takto:

Zamykání České studánky 1.000,-
Odemykání České studánky 1.000,-
Novoroční výstup na Čerchov 1.000,-
Setkání turistů na Čerchově 1.000,-
Májová vycházka pro děti 500,-
Toulky podzimem 500,-

e) poskytnutí finančního příspěvku na akci Běh Terryho Foxe v částce 5.000,- Kč pro Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích

f) poskytnutí finančního příspěvku na turnaje v kopané pro TJ Jiskra Domažlice – oddíl kopané, v částce 25.000,- Kč

g) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní akce pro TJ Sokol Domažlice – oddíl sportovní gymnastiky, v částce 7.000,- Kč

h) poskytnutí finančního příspěvku na soutěž v pohybových skladbách pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Domažlice, v částce 5.000,- Kč

538 - schvaluje smlouvu o půjčce mezi městem Domažlice a Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ dle předloženého návrhu

539 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0238 pol. 2449 + 125.000,- Kč (splátka půjčky)
org. 0238 § 3639 pol. 5649 + 125.000,- Kč (poskytnutí půjčky Svazku „Domažlicko“)

540 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým bude poskytnut příspěvek na provoz příspěvkové organizaci DTS Domažlice takto:
org. 0233 § 2212 pol. 5169 – 1.867.710,- Kč
org. 0233 § 2212 pol. 5171 – 714.000,- Kč
org. 0233 § 3639 pol. 5171 - 314.160,- Kč
org. 0234 § 3631 pol. 5171 – 3.391.500,- Kč
org. 0235 § 3631 pol. 5171 – 1.451.800,- Kč
org. 0236 § 3632 pol. 5169 - 469.460,- Kč
org. 0237 § 3639 pol. 5164 - 48.500,- Kč
org. 0242 § 3722 pol. 5169 – 6.803.830,- Kč
org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 13.000.000,- Kč (příspěvek na provoz DTS Domažlice na 2. pololetí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.060.960,- Kč (zvýšení rozpočtové rezervy)

541 - schvaluje vytvoření organizace 0251 – DTS Domažlice a pověřuje správou této organizace odbor správy majetku

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.
 

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 4. 7. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 7. 2007 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)