Menu
Město Domažlice
Domažlice

8. zasedání ze dne 30. 5. 2007

-

U S N E S E N Í
 
z 8. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 30. 5. 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:

453 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Mgr. Libuše Matějková
Ing. Pavel Faschingbauer
Stanislav Antoš

454 - schvaluje upravený program jednání

455 - volí návrhovou komisi ve složení:

Vlastimil Konrády
Ing. Jitka Peterová
JUDr. Milan Mrázek

456 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Vítězslava Brodyho a Jana Lažanského

457 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

458 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města ze 16. - 19. schůze RM

459 - bere na vědomí předložený záměr o získání a následném provozování LTC – zařízení, které ekologicky konvertuje smíšený komunální odpad na elektrickou energii, nabízené fi A.G.T., zastoupené Svatoplukem Pospíšilem, se sídlem Hochmanova 6, 628 00 Brno

460 - bere na vědomí zápis výboru školství, mládeže a sportu ze dne 17.5.2007

461 - ukládá KV kontrolovat správnost údajů uvedených v žádosti o finanční příspěvek pro sportovní oddíly z rozpočtu města Domažlice

462 - bere na vědomí rezignaci člena výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku Mgr. Hynka Berky

463 - volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku Romana Kučeru, bytem Petrovická 258/29, Domažlice

464 - schvaluje plán činnosti výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku na rok 2007 podle předloženého návrhu

465 - bere na vědomí zápisy výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 23.4.2007 a 16.5.2007

466 - schvaluje plán činnosti výboru pro životní prostředí na rok 2007 dle předloženého návrhu

467 - bere na vědomí zápisy výboru pro životní prostředí ze dne 5.3.2007, 16.4.2007 a 14.5.2007

468 - bere na vědomí zápis výboru pro strategický rozvoj ze dne 23.4.2007

469 - bere na vědomí zápisy stavebního výboru ze dne 8.3.2007 a 19.4.2007

470 - bere na vědomí zápis z výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 15.5.2007

471 - bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 23.4.2007

472 - bere na vědomí zápis z rozpočtového a cenového výboru ze dne 23.5.2007

473 - bere na vědomí rezignaci p. Jana Šturmy na jeho členství v kontrolním výboru ZM

474 - bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 23.5.2007

475 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 120.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu

476 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 80.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu

477 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 160.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení  dle předloženého návrhu

478 - bere na vědomí dopis Konfederace politických vězňů

479 - schvaluje pojmenovat některou z nových ulic města Domažlic po generálu Bohumilu Bočkovi

480 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 15.2.2007 se společností Bohdalecká obchodní s.r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ: 27078698 dle předloženého návrhu

481 - schvaluje směnu nemovitostí - části pozemkové parcely č. 2660/8 nově označené č. 2660/50, stavební parcely č. 2907 a budovy bez č. p./č. e. na stavební parcele č. 2907 v k. ú. Domažlice za nemovitost – část pozemkové parcely č. 2288 nově označené č. 2288/2 v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy s panem Vladimírem Vyšohlídem, bytem v Domažlicích a paní Radkou Wallnerovou, bytem v Domažlicích dle předloženého návrhu

482 - neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 3732 v k. ú. Domažlice

483 - schvaluje prodej budovy bývalého skladu č. 65 na stavební parcele č. 1161/12, k.ú. Domažlice za podmínky provedení jejího odstranění společnosti TUR BUS spol. s r.o., se sídlem Čerchovská 454, Domažlice, PSČ: 344 01, IČO 27967646 za cenu 50.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

484 - neschvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 953/16, označené dle geometrického plánu č. 2986-183-2006 novým číslem 953/34 a pozemkové parcely č. 953/17, k.ú. Domažlice, od Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 za cenu dle znaleckého posudku a neschvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

485 - a) bere na vědomí seznámení s činností MAS Český les a zněním stanov MAS Český les
b) souhlasí se vstupem Města Domažlice prostřednictvím „Svazku Domažlicko“ do územní působnosti MAS Český les

486 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemků p.č. 709/11 o výměře 69 m2, 744/2 o výměře 251m2 a 770/1 o výměře 6m2, vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072, do vlastnictví města Domažlice

487 - schvaluje odstoupení od záměru odkoupení stavební parcely č. 797 a objektu občanské vybavenosti na stavební parcele č. 797, vše k.ú. Domažlice za cenu 2.993.040,- Kč od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Domažlice

488 - schvaluje záměr odkoupení pozemků p.č. 1306/1 a 1306/2 k.ú. Újezd u Domažlic za cenu 100,- Kč/m2

489 - schvaluje záměr zřídit osadní výbor v části města Domažlice v Havlovicích

490 - vyhrazuje si právo rozhodovat o záměrech města prodat, směnit, darovat nemovitý majetek města, vyjma prodejů bytových jednotek včetně příslušných spoluvlastnických podílů schválených dle platných Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice a spoluvlastnických podílů ze stavebních parcel pod bytovými jednotkami v soukromém vlastnictví

491 - schvaluje koupi pozemku ve zjednodušené evidenci č. 2172 v k. ú. Domažlice za cenu 250,- Kč /m2

492 - schvaluje záměr realizovat akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ situovaného na pozemcích parc.č. 2651, 2643/1, 2624, 2586/30, 2586/37, 2586/40 a st. 1587 v katastrálním území Domažlice, která bude financována s použitím dotace z "Programu 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR" a závazek Města Domažlice, jako příjemce finančních prostředků z tohoto programu, zajistit spoluúčast na financování akce v souladu s podmínkami programu ve výši min. 10% z celkových nákladů registrované akce

493 - deleguje pana Ing. Miroslava Macha, Domažlice zástupcem města Domažlice na valné hromadě společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 14. 6. 2007

494 - bere na vědomí informaci o akci „Čistá Berounka“

495 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2007 – 2009 dle upraveného návrhu


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 8. 6. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)