Menu
Město Domažlice
Domažlice

7. zasedání ze dne 25. 4. 2007

-

U S N E S E N Í
 
ze 7. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 25. 4. 2007


Zastupitelstvo města Domažlice:

379 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jan Pangrác
Mgr. Libuše Matějková
Josef Urban

380 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu 40 – rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2007

381 - volí návrhovou komisi ve složení:

Jiří Muchka
Ing. Vítězslav Brody
Jaroslav Bauer

382 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Lažanského a Mgr. Karla Štípka

383 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města z 13. - 15. schůze RM

384 - bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 10.4.2007

385 - bere na vědomí zápis rozpočtového a cenového výboru ze dne 17.4.2007

386 - bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 18.4.2007

387 - bere na vědomí zápis výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 21.3.2007

388 - bere na vědomí zápis výboru školství, mládeže a sportu ze dne 3.4.2007

389 - ruší platnost usnesení č. 1469 ze dne 28. 8. 2006

390 - schvaluje uzavření „Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 543/6, spoluvlastnického podílu ve výši 648/12174 na stavební parcele č. 2611, 2612 a spoluvlastnického podílu ve výši 648/12174 na společných částech budovy čp. 543, 544 v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

391 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 3124/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice, na spoluvlastnický podíl ve výši 1563/48660 ze stpč. 1968, k.ú. Domažlice a na spoluvlastnický podíl 1563/48660 ze stpč. 1968, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

392 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6496/229596 ze stavební parcely č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

393 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6917/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

394 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6248/48660 ze stavební parcely č. 1968, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

395 - schvaluje smlouvu o výstavbě, jejímž předmětem je půdní vestavba jednotky č. 5, v budově čp. 429, v ulici Škroupově v Domažlicích, částech obce Bezděkovské předměstí, postaveném na pozemku - stavební parcele č. st. 1518, dle předloženého návrhu

396 - bere na vědomí prezentaci společnosti Hydro Auluminium Structures Wackersdorf GmbH, Oscar-von-Miller-Str. 33, D-92442 Wackersdorf

397- schvaluje záměr umístění výrobního areálu společnosti Hydro Auluminium Structures Wackersdorf GmbH, Oscar-von-Miller-Str. 33, D-92442 Wackersdorf v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru

398 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

399 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

400 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8165/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

401 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

402 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8175/49010 ze stavební parcely č. 2211, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

403 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 8751/52040 ze stavební parcely č. 3352, k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu

404 - neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.4820, k.ú. Domažlice dle situačního plánku č. 1

405 - neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.4820, k.ú. Domažlice dle situačního plánku č. 2

406 - neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.4820, k.ú. Domažlice dle situačního plánku č. 3

407 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě se společností proHeq (CZ) s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, IČ: 26410826, dle předloženého návrhu

408 - schvaluje prodej části pozemkových parcel č. 2185/19 a č. 2170/2 v k.ú. Domažlice společnosti AZ-CZECH s.r.o., se sídlem Draženov 43, PSČ 345 20, IČ 26379431 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

409 - schvaluje prodej části pozemkových parcel č. 2186, 4942/1 a č. 2170/2 v k.ú. Domažlice společnosti HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

410 - schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností proHeq (CZ) s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, IČ: 26410826 na prodej staveb přípojek inženýrských sítí pro výrobní areál této společnosti dle předloženého návrhu

411 - schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností AZ - CZECH s.r.o., se sídlem Draženov 43, PSČ 345 20, IČ 26379431 na prodej staveb přípojek inženýrských sítí pro výrobní areál této společnosti dle předloženého návrhu

412 - schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 na prodej staveb přípojek inženýrských sítí pro výrobní areál této společnosti dle předloženého návrhu

413 - schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 15.2.2007 se společností Bohdalecká obchodní s.r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ: 27078698 dle předloženého návrhu č. 2

414 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu severní a západní fasády včetně podloubí, výměnu oken na severní straně měšťanského domu čp. 34, nám. Míru, Domažlice ve výši 90.000,- Kč

415 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na celkovou obnovu severní fasády měšťanského domu čp. 39, nám. Míru, Domažlice ve výši 70.000,- Kč

416 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu fasády do náměstí, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků měšťanského domu čp. 127, nám. Míru, Domažlice, ve výši 150.000,- Kč

417 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na opravu krovu, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků měšťanského domu čp. 128, nám. Míru, Domažlice, ve výši 145.000,- Kč

418 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu uliční fasády včetně nátěru oken a klempířských prvků měšťanského domu čp. 78, Hradská ul., Domažlice ve výši 25.000,- Kč

419 - schvaluje příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu uliční fasády měšťanského domu čp. 83, Hradská ul., Domažlice, ve výši 20.000,- Kč

420 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej st. parcely č. 403 k.ú. Babylon společnosti VEKORM s r.o., se sídlem Praha 4, Papírníkova 614/13, PSČ: 14200, IČ: 26380552 dle předloženého návrhu za cenu 200,- Kč/m2

421 - neschvaluje záměr odkoupit pozemky vedené ve zjednodušené evidenci p.č. 849 o výměře 1590 m2, p.č. 874 o výměře 1906 m2, p.č. 875 o výměře 1683 m2 a p.č. 876 o výměře 362 m2, vše v katastrálním území Domažlice

422 - schvaluje záměr směnit nebo prodat pozemkovou parcelu č. 892/1 (KN), 892/1 (PK), 892/2(PK), 899(PK), 929(PK) a 4851(PK)vše k.ú. Domažlice a doporučuje řešit tuto směnu nebo prodej smlouvou o smlouvě budoucí směnné nebo kupní

423 - schvaluje záměr darování pozemků p.č.2578/13, p.č.2583/16, p.č.2585/47 a p.č.5475, vše v katastrálním území Domažlice, do majetku Plzeňského kraje

424 - schvaluje záměr odkoupit části pozemků st.p.č. 237, p.č. 50, st.p.č. 242/1 vše v katastrálním území Domažlice dotčené stavbou „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“, dle předloženého návrhu

425 - schvaluje záměr prodeje nemovitosti bytové jednotky č. 558/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 558, 559 ve výši 602/15425, spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 2927, 2928 ve výši 10157/77125 a spoluvlastnický podíl na nebytovém prostoru ve výši 602/15425 v Domažlicích, Týnské Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy a schválit zveřejnění podmínek prodeje nemovitosti dle návrhu

426 - zřizuje příspěvkovou organizaci DTS Domažlice s účinností od 1. 5. 2007 a schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace DTS Domažlice dle předloženého návrhu

427 - schvaluje zajištění provozu zimního stadiónu v Domažlicích prostřednictvím společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o.

428 - souhlasí s prodloužením čerpání dotace BC Wolfs Domažlice ve výši 100.000,- Kč do 31.12. 2007

429 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zahrnuje do rozpočtu města dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji takto:
org. 0215 pol. 4122 + 1.107.000,- Kč (dotace na regionální funkce knihoven)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 351.389,- Kč (501 – spotřeba materiálu)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 20.000,- Kč (502 – spotřeba energie)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 20.000,- Kč (511 – opravy a udržování)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 10.000,- Kč (512 – cestovné)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 60.000,- Kč (518 – ostatní služby)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 471.249,- Kč (521 – mzdové náklady)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 164.937,- Kč (524 – zákonné soc. pojištění)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 9.425,- Kč (528 – ostatní soc. náklady)

430 - deleguje pana Pavla Wolfa, Domažlice, zástupcem města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ: 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se budou konat v období od 26. 4. 2007 do 30. 9. 2010. Podmínkou této delegace je členství pana Pavla Wolfa v radě města Domažlice.

431 - deleguje pana JUDr. Zdeňka Nováka, Domažlice, zástupcem města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva GOLEM, družstvo, IČ: 26360551, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se budou konat v období od 26. 4. 2007 do 30. 9. 2010. Podmínkou této delegace je členství pana JUDr. Zdeňka Nováka v radě města Domažlice.

432 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 658.430 Kč (realizace+TDI)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 658.430 Kč (snížení investiční rezervy)

433 - schvaluje přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje schváleného usnesením č. 506/07 ze dne 6.3.2007 zastupitelstvem Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v Havlovicích

434 - schvaluje záměr odkoupení podílu budovy na stp. 3091 a stavebního pozemku 3091, vše v k.ú. Domažlice

435 - schvaluje záměr směnit pozemkovou parcelu č. 4296/8 za pozemkovou parcelu č. 4296/9 a části pozemkových parcel 4296/2 a 4296/12, vše v k.ú. Domažlice

436 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 106.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl florbalu

437 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 37.000,- Kč pro JUDO-CLUB Domažlice

438 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 23.000,- Kč pro TJ Sokol Domažlice - šachový oddíl

439 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 402.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl kopané

440 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč pro AC Domažlice

441 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 167.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl plaveckých sportů

442 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl stolního tenisu

443 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl kulečníku

444 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 42.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl karate

445 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 43.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl volejbalu a nohejbalu

446 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 55.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl tenisu

447 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 383.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl basketbalu

448 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč pro TJ Jiskra Domažlice - oddíl rekreačního sportu

449 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 46.000,- Kč pro Automotoklub AČR Domažlice

450 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč pro TJ Sokol Domažlice - oddíl sportovní gymnastiky

451 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Střelecký oddíl SKP Domažlice

452 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 22.000,- Kč pro Baseball Club Wolfs Domažlice

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 10. 5. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)