Menu
Město Domažlice
Domažlice

13. zasedání ze dne 14. 11. 2007

-

U S N E S E N Í
 
z 13. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 14. 11. 2007Zastupitelstvo města Domažlice:

658 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková
Jan Lažanský

659 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

660 - schvaluje předložený program jednání

661 - volí návrhovou komisi ve složení:

Vlastimil Konrády
Jaroslav Bauer
Ing. Jitka Heřmanová

662 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Mgr. Karla Štípka

663 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

664 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. JUDr. Zdeňka Nováka o činnosti rady města ze 31. - 32. schůze RM

665 - a) neschvaluje zadat revizi ÚP sídelního celku Domažlice jeho autorovi, zejména z hlediska využitelnosti a faktického naplnění ploch určených k rozvoji města
b) bere na vědomí zápis výboru pro strategický rozvoj ze dne 5.11.2007
c) bere na vědomí zápisy výboru pro dopravu, bezpečnost a informatiku ze dne 26.9.2007 a 31.10.2007
d) ukládá OSM projednat s úsekem památkové péče přemístění výlepové plochy z náměstí Míru v Domažlicích v proluce u kostela na jiné vhodné místo v centru města
e) bere na vědomí zápis výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 30.10.2007
f) bere na vědomí zápis a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 7.11.2007

666 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6000/120590 ze stavební parcely č. 2576, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

667 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7011/257176 ze stavební parcely č. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

668 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 500/11, spoluvlastnickému podílu ve výši 433/12264 na stavební parcele č. st. 2568, 2569 a spoluvlastnickému podílu ve výši 433/12264 na společných částech budovy čp. 500, 501, v ulici Kunešově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

669 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 217/1, spoluvlastnickému podílu ve výši 665/9764 na stavební parcele č. st. 1940, 1941 a spoluvlastnickému podílu ve výši 665/9764 na společných částech budovy čp. 217, 218, v ulici Palackého v Domažlicích, dle předloženého návrhu

670 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 9. 7. 2007 se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 s tím, že termín pro dokončení připojení k odběru elektrické energie se stanoví na 9.4.2008

671 - schvaluje darování objektu na st.p. 1204, st.p. č. 1204 (PK), vše k.ú. Domažlice místní organizaci Českého rybářského svazu Domažlice s tím, že MO ČRS Domažlice zaplatí darovací daň

672 - ruší usnesení č. 671

673 - schvaluje záměr darovat objekt na st.p. 1204, st.p. č. 1204 (PK), vše k.ú. Domažlice

674 - schvaluje odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 4, v budově čp. 169, v ulici Školní v Domažlicích, a to ve výši 50% za podmínky, že druhých 50% bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do konce roku 2009

675 - schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a městem Domažlice na pozemek p.č. 386/2 k.ú. Domažlice za cenu 95.000,- Kč dle předloženého návrhu smlouvy

676 - schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu stavební parcely č. 443 k.ú. Babylon za parcelu č. 7/3 k.ú. Babylon mezi Městem Domažlice a Obcí Babylon dle předloženého návrhu

677 - schvaluje bezplatné převzetí protipovodňových opatření od Povodí Vltavy, státní podnik do svého majetku s následnou řádnou péčí o ně

678 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 5163 -725.000,- Kč (pojištění majetku města)
org. 0241 § 6320 pol. 5163 +725.000,- Kč (pojištění majetku města)

679 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5154 - 1.200.000,- Kč (VO, el. energie)
org. 0239 § 3631 pol. 5154 + 1.200.000,- Kč (VO, el. energie)

680 - jmenuje pracovní skupinu k dopracování jednacího řádu zastupitelstva města Domažlice ve složení: JUDr. Zdeněk Novák, Ladislav Urban, Pavel Wolf, Jaroslav Bauer, JUDr. Milan Mrázek, Ing. Milena Vlčková, Stanislav Antoš, která předloží návrh jednacího řádu do podkladových materiálů ZM nejpozději do 5. 12. 2007
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 10. 12. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)