Menu
Město Domažlice
Domažlice

10. zasedání ze dne 29.8.2007

-

U S N E S E N Í

 

z 10. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 29. 8. 2007Zastupitelstvo města Domažlice:

542 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková
Josef Urban


543 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

544 - schvaluje předložený program jednání s doplněním bodu 28 smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti a bodu 29 informace o průběhu stavby zimního stadionu

545 - volí návrhovou komisi ve složení:

Ing. Vítězslav Brody
Jaroslav Bauer
Vlastimil Konrády


546 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města p. Jana Lažanského, Mgr. Karla Štípka

547 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti KV

548 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Dalibora Kubů o činnosti rady města ze 22. - 25. schůze

549 - a) stanovuje volbu člena KV veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem kontrolního výboru p. Jana Dufka, bytem Domažlice, Žižkova 521

550 - bere na vědomí rezignaci pana Rudolfa Špotáka ml. na funkci člena ve výboru kulturním, SPOZ a CR a ve výboru finančním

551 - schvaluje navýšení členů výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu na 15 členů

552 - a) stanovuje volbu členů výboru výboru kulturního, SPOZ a cestovníhoruchu veřejným hlasováním
b) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu pí Annu Červenou, bytem Luženičky 17
c) volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu pí Venuši Klimentovou, bytem Voborníkova 279, Domažlice

553 - neschvaluje podmínky odvolání člena výboru, bude-li výborem předložen podložený požadavek odvolání 5 po sobě jdoucích absencí

554 - schvaluje plán činnosti výboru kulturního, SPOZ a CR dle předloženého návrhu

555 - a) bere na vědomí zápisy výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 19.6.2007 a 24.7.2007
b) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 22.8.2007
c) bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 31.7.2007
d) bere na vědomí zápis rozpočtového a cenového výboru ze dne 22.8.2007
e) bere na vědomí zápis z výboru pro životní prostředí ze dne 9.7.2007
f) bere na vědomí zápis z výboru pro strategický rozvoj města Domažlice ze dne 25.6.2007

556 - schvaluje plán činnosti výboru pro strategický rozvoj na rok 2007 dle předloženého návrhu

557 - bere na vědomí dopis společnosti AZ - CZECH s.r.o., se sídlem Draženov 43, PSČ 345 20, IČ 26379431 a ruší platnost usnesení č. 408 a 411 ze dne 25. 4. 2007

558 - schvaluje záměr umístění výrobního areálu společnosti Hydro Aluminium Structures Wackersdorf GmbH, Oscar-von-Miller-Str. 33, D-92442 Wackersdorf v průmyslové zóně za kasárny dle nově předloženého investičního záměru

559 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č.441/9, spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na stavební parcele č. 1499 a spoluvlastnického podílu ve výši 526/3186 na společných částech budovy čp. 441/9, v ulici Dvořákově v Domažlicích, dle předloženého návrhu

560 - schvaluje záměr odprodat části pozemků, které přímo zasahují do vodní plochy a hráze rybníka, vedených ve zjednodušené evidenci parc.č. 2867/1 PK, parc.č.2867/2 PK, parc.č. 2867/3 PK, parc.č.2868 PK, parc.č. 4997 PK, parc.č. 2848 PK a parc.č. 2864 PK vše v katastrálním území Domažlice

561 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7040/120590 ze stavební parcely č. 2576, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

562 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7060/120590 ze stavební parcely č. 2576, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

563 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6100/158880 ze stavební parcely č. 2564, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

564 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6886/118942 ze stavební parcely č. 2565, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

565 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 5981/118942 ze stavební parcely č. 2565, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

566 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6916/118942 ze stavební parcely č. 2565, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

567 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4427/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

568 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4227/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

569 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7034/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

570 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6928/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

571 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6928/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

572 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4227/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

573 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4438/187485 ze stavební parcely č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

574 - schvaluje uzavření kupní smlouvy  na spoluvlastnický podíl 3506/159341 ze stavební parcely č. 2577, k.ú. Domažlice a  na spoluvlastnický podíl 3506/159341 ze stavební parcely č. 2577, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

575 - schvaluje odkoupení pozemků p. č. 1306/1 a 1306/2 k. ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/12 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

576 - schvaluje odkoupení pozemků p. č. 1306/1 a 1306/2 k. ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/12 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

577 - schvaluje odkoupení pozemků p. č. 1306/1 a 1306/2 k. ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/4 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

578 - schvaluje odkoupení pozemků p. č. 1306/1 a 1306/2 k. ú. Újezd u Domažlic, a to spoluvlastnického podílu 1/2 za cenu 100,--Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

579 - a) bere na vědomí zápis ze dne 17.7. 2007 ve věci směny pozemků v lokalitě Židova louka
b) nemění usnesení č. 529 z 27.6. 2007 ve věci směny pozemků v lokalitě Židova louka
c) odkládá prodej pozemků v lokalitě Židova louka do doby uzavření směnné smlouvy

580 - schvaluje směnu části pozemkové parcely č. 4949/1, k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

581 - neschvaluje zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 4, v budově čp. 206, v ulici Palackého v Domažlicích

582 - neschvaluje zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 2, v budově čp. 206, v ulici Palackého v Domažlicích

583 - neschvaluje prominutí poplatků z prodlení

584 - schvaluje záměr odkoupení částí pozemků p.č. 19 o výměře 35 m2 a část pozemku p.č. 709/13 o výměře 2 m2 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava - Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“  do vlastnictví města Domažlice

585 - schvaluje záměr odkoupení části stavební parcely č. 83 o výměře 4 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg - Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ do vlastnictví města Domažlice

586 - schvaluje záměr odkoupení částí pozemků p.č. 638/14 o výměře 10 m2 a části pozemku p.č. 638/15 o výměře 122 m2 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava - Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“  do vlastnictví města Domažlice

587 - schvaluje záměr odkoupení částí pozemků p. č. 638/16 o výměře 104 m2 a část pozemku p.č. 706/1 o výměře 15m2 vše v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava - Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“  do vlastnictví města Domažlice

588 - schvaluje záměr odkoupení části pozemku p. č. 724/12 o výměře 1 m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“  do vlastnictví města Domažlice

589 - schvaluje záměr odkoupení spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č. 765/5 o výměře 33m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ do vlastnictví města Domažlice

590 - schvaluje záměr odkoupení spoluvlastnických podílů na části pozemku p.č. 765/7 o výměře 9m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčené stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“ do vlastnictví města Domažlice

591 - schvaluje záměr směnit pozemek p. č. 765/11 v katastrálním území Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p.č. 765/10 v katastrálním území Havlovice u Domažlic a za část pozemku p.č. 729/3 o výměře 1m2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic dotčený stavbou „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek k.ú. okresu Domažlice, část Folmava – Luženice – dílčí úseky U12, U13 a U14 Havlovice – Domažlice“  tak, že pozemek p.č. 765/11 bude ve vlastnictví paní Bendové a město Domažlice se stane vlastníkem pozemku p.č. 765/10 a části pozemku p.č. 729/3 o výměře 1m2 a paní Bendová, poskytne městu částku 4.000,- Kč jako finanční vypořádání, když jí nabývaný pozemek má o 20m2 větší výměru než pozemky, které při směně nabude město Domažlice

592 - bere na vědomí žádost a konstatuje, že město Domažlice nemůže vstupovat do soukromých spoluvlastnických vztahů

593 - schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem a Městem Domažlice na darování pozemků – pozemkových parcel č. 5500, 335/3, 5502, 5430/4, 5429 a stavební parcely č. 478/7, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

594 - schvaluje změnu „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ dle předloženého návrhu, tedy v jejich čl. IV, který by nadále měl mít toto znění:
„Čl. IV – Oprávněné osoby
Nabývat do vlastnictví podle těchto zásad byt či nebytové prostory v obytném domě může na základě nabídky města Domažlice jakožto vlastníka bytu či nebytových prostor pouze nájemce tohoto bytu nebo těchto nebytových prostor. Nepřijme-li nájemce nabídku města Domažlice na odkoupení bytu nebo nebytových prostor do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, je město Domažlice oprávněno převést vlastnické právo k bytu nebo nebytovým prostorám jiné osobě než nájemci a dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění.“

595 - schvaluje následující rozpočtové opatření:
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 700.000,- Kč (snížení výdajů na platy)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 182.000,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 63.000,- Kč (snížení výdajů na zdravotní pojištění)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 945.000,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

596 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým bude navýšena rozpočtová rezerva takto:
org. 0287 § 3612 pol. 5341 - 3.053.128,- Kč (snížení dotace do hospodářské činnosti města na výměnu kotlů 77 b.j. Petrovická ulice)
org. 0264 § 6409 pol 6901 + 3.053.128,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

597 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2007

598 - neschvaluje pořízení změny ÚPN-SÚ Domažlice č. 6

599 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitostem ke smlouvě o překlenovacímu úvěru ze stavebního spoření č. 1910973551 se společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ: 60192852, dle předloženého návrhu

600 - schvaluje uzavření dohody dle předloženého návrhu

601 - bere na vědomí informaci o průběhu stavby zimního stadionu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 7. 9. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2007 0:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)