Menu
Město Domažlice
Domažlice

48. zasedání ze dne 28. 8. 2006

-

U S N E S E N Í

ze 48. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 28. 8. 2006


Zastupitelstvo města Domažlice:

1434 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Josef Pitter
RSDr. Václav Jansa
Ing. Pavel Faschingbauer

1435 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1436 - schvaluje předložený program jednání

1437 - volí návrhovou komisi ve složení:

Ing. Jitka Peterová
Stanislav Antoš
Antonín Nikodém

1438 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Miroslava Macha a JUDr. Milana Mrázka

1439 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

1440 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města ze 119. - 122. schůze RM

1441 - bere na vědomí navržené řešení stavebních úprav a přístavby plaveckého bazénu v Domažlicích, vyznačené v projektové dokumentaci pro územní řízení, s níž bylo obeznámeno autorem projektu Ing. arch. Pavlem Lejskem – Šumavaplan Sušice s.r.o.

1442 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1, spoluvlastnického podílu ve výši 665/9764 na stavební parcele č. 1942, 1943 a spoluvlastnického podílu č.665/9764 na společných částech budovy čp. 221, v ulici Vojtěchově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1443 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 2, spoluvlastnického podílu ve výši 416/10312 na stavební parcele č. 1495, 1496 a spoluvlastnického podílu č. 416/10312 na společných částech budovy čp. 447, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1444 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 7, spoluvlastnického podílu ve výši 646/23020 na stavební parcele č. 2933, 2934, 2935 a spoluvlastnického podílu č. 646/23020 na společných částech budovy čp. 567, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

1445 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 6, spoluvlastnického podílu ve výši 585/10431 na stavební parcele č. 1486, 1487 a spoluvlastnického podílu č. 585/10431 na společných částech budovy čp. 443, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1446 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 5, spoluvlastnického podílu ve výši 521/10935 na stavební parcele č. 1502, 1503 a spoluvlastnického podílu č. 521/109351 na společných částech budovy čp. 462, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1447 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 6, spoluvlastnického podílu ve výši 634/7436 na stavební parcele č. 2923 a spoluvlastnického podílu č. 634/7436 na společných částech budovy čp. 554,v ulici Michlově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1448 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 6, spoluvlastnického podílu ve výši 648/12264 na stavební parcele č. 2568, 2569 a spoluvlastnického podílu č. 648/12264 na společných částech budovy čp. 501, v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1449 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 6, spoluvlastnického podílu ve výši 536/3186 na stavební parcele č. 1499 a spoluvlastnického podílu č. 536/3186 na společných částech budovy čp. 468, v ulici Doubově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1450 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 3, spoluvlastnického podílu ve výši 844/4843 na stavební parcele č. 2326 a spoluvlastnického podílu č. 844/4843 na společných částech budovy čp. 490, v ulici Janáčkově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1451 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 2, spoluvlastnického podílu ve výši 526/3236 na stavební parcele č. 1478 a spoluvlastnického podílu č. 526/3236 na společných částech budovy čp. 465, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1452 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 7, spoluvlastnického podílu ve výši 665/9764 na stavební parcele č. 1942, 1943 a spoluvlastnického podílu č. 665/9764 na společných částech budovy čp. 222, v ulici Vojtěchově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1453 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 1, spoluvlastnického podílu ve výši 648/12264 na stavební parcele č. 2568, 2569 a spoluvlastnického podílu č.648/12264 na společných částech budovy čp. 500, v ulici Kunešově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1454 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 5, spoluvlastnického podílu ve výši 426/23020 na stavební parcele č. 2933, 2934, 2935 a spoluvlastnického podílu č.426/23020 na společných částech budovy čp. 567, v ulici Švabinského v Domažlicích dle předloženého návrhu

1455 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 6, spoluvlastnického podílu ve výši 427/12168 na stavební parcele č. 2602, 2603 a spoluvlastnického podílu č. 427/12168 na společných částech budovy čp. 535, v ulici Paroubkově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1456 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 2, spoluvlastnického podílu ve výši 521/10935 na stavební parcele č. 1502, 1503 a spoluvlastnického podílu č. 521/10935 na společných částech budovy čp. 462, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1457 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 2, spoluvlastnického podílu ve výši 904/3519 na stavební parcele č. 1567 a spoluvlastnického podílu č. 904/3519 na společných částech budovy čp. 133, v ulici 28. října v Domažlicích dle předloženého návrhu

1458 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 8, spoluvlastnického podílu ve výši 582/10431 na stavební parcele č. 1486 a spoluvlastnického podílu č. 582/10431 na společných částech budovy čp. 443, v ulici Dvořákově v Domažlicích dle předloženého návrhu

1459 - schvaluje demolici mušle na Sokolišti, která se nachází na pozemku města č. st. 1309/3, k.ú. Domažlice

1460 - schvaluje záměr uzavřít darovací smlouvu na objekt tribuny na st. p. č. 3281 k.ú. Domažlice

1461 - neschvaluje prodej parcely č. kat. 4961 (PK), k.ú. Domažlice

1462 - schvaluje záměr odkoupit byt č. 11, v budově čp. 541, v ulici Švabinského v Domažlicích za stejných podmínek, jaké jsou ve „Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky“, uzavřené dne 25. 9. 2000

1463 - neschvaluje zrušení předkupního práva pro Město Domažlice na bytovou jednotku č. 6, v budově čp. 446, v ulici Dvořákově v Domažlicích

1464 - schvaluje převod bytové jednotky č. 2, v budově čp. 431, v ulici Hájkově v Domažlicích s podílem 668/8266 na společných částech domu a pozemcích – stavebních parcelách č. 1514, 1515, za podmínky zachování předkupního práva pro Město Domažlice

1465 - neschvaluje uzavření jakéhokoliv splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného

1466 - neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za úhradu nájemného

1467 - schvaluje uzavření „Dohody o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky" 

1468 - schvaluje směnu částí stavebních parcel č. 1649/6 a 1649/2 za část stavební parcely č. 1649/1, vše v k. ú. Domažlice, s bytovým družstvem STATUAcentrum, družstvo, se sídlem Pod Všemi svatými 13, 301 64 Plzeň, IČ 26350793 za podmínek daných návrhem smlouvy o budoucí směnné smlouvě

1469 - schvaluje záměr umístění výrobního areálu společnosti ROC Galvanik s. r. o., se sídlem Chrastavická 217, Domažlice, IČ 26356635, DIČ: CZ 26356635 v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru

1470 - schvaluje záměr umístění výrobního areálu společnosti AZ-Czech s. r.o., se sídlem Draženov 43, IČ 26379431 v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru

1471 - bere na vědomí žádost výrobního družstva Nábytkář Domažlice, Cihlářská 425, 344 53 Domažlice ze dne 9.5.2006 o znovu projednání darování pozemku p.č. 3552/4 k.ú. Domažlice

1472 - bere na vědomí požadavek manželů Paroubkových na směnu pozemku parc. č. 3504/2, k.ú. Domažlice

1473 - schvaluje přijetí dotace na pořízení sněžného pásového vozidla a vydání propagačních materiálů v navržené výši a zavazuje se dofinancovat projekt vlastními prostředky ve výši 534.420,- Kč

1474 - bere na vědomí informaci ohledně souladu „Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" a „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice", které byly účinné od 2. 3. 2006, a stejně tak i nových „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice", které jsou účinné od 21. 6. 2006

1475 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2006

1476 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice uzavřené na základě usnesení č. 1243 zastupitelstva města Domažlice ze dne 25. 1. 2006 mezi Městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, kterým by byla navýšena dotace o částku 108.209,- Kč

1477 - neukládá RM zajistit právní výklad správného postupu při uzavírání smluv na víceleté investiční akce, pro které není zajištěno plné finanční krytí v rozpočtu daného roku

1478 - neukládá Domažlické správě nemovitostí při předkládání smluv o převodu vlastnického práva k bytové jednotce uvádět u každé smlouvy způsob stanovení ceny členěné dle čl. 6 odst. 2 Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice

 

Jan Látka
starosta města
v. r.

Jaroslav Bauer
místostarosta města

v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 4. 10. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)