Obsah

39. zasedání ze dne 14. 12. 2005

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 39. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 14. 12. 2005Zastupitelstvo města Domažlice:

1169 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Jan Pangrác
Ing. Pavel Faschingbauer
Pavel Wolf


1170 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1171 - schvaluje předložený program jednání

1172 - volí návrhovou komisi ve složení:

Antonín Nikodém
Ing. Jitka Peterová
Stanislav Antoš


1173 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Josefa Pittera a Ing. Miroslava Macha

1174 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města přednesenou jeho předsedkyní Ing. Jitkou Peterovou

1175 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Antonína Nikodéma o činnosti rady města z 99. - 101. schůze RM

1176 - mění "Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice" takto:
Čl. 6 odst. 2 se kupní cena stanoví:
písm a) u panelových domů dle seznamu č. 1 Kč/m2 plochy bytu (včetně balkonu), nákladů na pořízení znaleckého posudku, částky 3.450,- Kč za poskytnuté služby (prohlášení vlastníka, schéma s vymezením jednotlivých bytů, nebytových prostor, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy) a vklad do katastru nemovitostí
písm. b) u ostatních bytů dle seznamu č. 2 Kč/m2 plochy bytu (včetně balkonu), nákladů na pořízení znaleckého posudku, částky 3.450,- Kč za poskytnuté služby (prohlášení vlastníka, schéma s vymezením jednotlivých bytů, nebytových prostor, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy) a vklad do katastru nemovitostí

1177 - schvaluje doplnit přílohu č. 1 "Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice" o dům čp. 554, ul. Michlova

1178 - bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru

1179 - neschvaluje prodej části parcely č. 3118 (PK) k.ú. Domažlice

1180 - schvaluje pravidla rozpočtového provizória pro rok 2006 dle předloženého návrhu s touto změnou: bod 7) zní: "Rada města může rozhodovat o poskytování finančních prostředků do výše 50.000,- Kč."

1181 - schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Domažlice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu

1182 - ruší Statut, který byl součástí původní zřizovací listiny Základní umělecké školy Domažlice

1183 - zavazuje se spolufinancovat akci „Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku“ (za podmínky přidělení dotace z grantového schématu Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“) ve výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce a v rámci tohoto spolufinancování zajistí finanční prostředky na realizaci nejméně 1. etapy akce

1184 - schvaluje uzavření kupní smlouvy s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Domažlice na koupi parcely č. kat. 4941, k. ú. Domažlice za cenu 21.000,-- Kč dle předložené návrhu

1185 - schvaluje bezúplatný převod vodovodního řadu včetně podzemního hydrantu provedeného v rámci stavby "Prodloužení vodovodního řadu Domažlice na pozemcích č. 1027/2, 1027/3 a 1027/5 v k. ú. Domažlice" do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu

1186 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4211 + 15.000.000,- Kč ÚZ 98661 (dotace na zimní stadión)
org. 0401 § 3412 pol. 6121 + 15.000.000,- Kč ÚZ 98661 (realizace zimního  stadiónu)

1187 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4216 + 138.098,- Kč ÚZ 29516 (přijetí dotace)
org. 0116 § 1036 pol. 6119 + 138.098,- Kč ÚZ 29516 (zpracování lesních hosp. osnov)
org. 0810  pol. 4116 + 587.172,- Kč ÚZ 29008 (přijetí dotace)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 + 587.172,- Kč ÚZ 29008 (činnost lesního odbor. hospodáře)

1188 - vydává obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu

1189 - neukládá RM zveřejnit v domažlickém zpravodaji komentář k vyhlášce č. 7/2005, kterou se zvyšuje cena za odvoz odpadu

1190 - schvaluje smlouvu č. Z S42 12 20400030, kterou předložil ČEZ Distribuce a.s., Praha 2, Vinohradská 325/8, za účelem zajištění rezervovaného příkonu pro průmyslovou zónu

1191 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 417 § 3639 pol. 6121 - 1.645.000,- Kč (Průmyslová zóna – páteřní infrastruktura)
org. 402 § 3639 pol. 6121 + 1.645.000,- Kč (Průmyslová zóna – investiční náklady)

1192 - schvaluje smlouvu č. Z S42 12 4500508211, kterou předložil ČEZ Distribuce a.s., Praha 2, Vinohradská 325/8, za účelem zajištění rezervovaného el. příkonu pro 96 b.j., pro stavbu zimního stadionu a propojení distribuční soustavy s rozvody VN v průmyslové zóně

1193 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 417 § 3639 pol. 6121 - 840.000,- Kč (Průmyslová zóna – páteřní infrastruktura)
org. 402 § 3639 pol. 6121 + 840.000,- Kč (Průmyslová zóna – investiční náklady)

1194 - schvaluje zařadit do rozpočtu města na rok 2006 poskytnutí finančního příspěvku Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domažlice–Havlovice v částce 130.000,- Kč a Poradně pro občany-Domažlice na rok 2006 v částce 100.000,-Kč

1195 - schvaluje změnu zřizovací listiny organizační složky Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565 dle předloženého návrhu

1196 - ruší Statut, který byl součástí původní zřizovací listiny organizační složky Jeselské zařízení Domažlice

1197 - schvaluje demolici objektu stavby občanské vybavenosti bez č.p. na st. parcele č. 1649/6 k.ú. Domažlice v rámci stavby „30 b.j. - změna stavby objektu bývalé kuchyně – kasárna Domažlice, Hořejší předměstí, Petrovická“

1198 - schvaluje prodej pozemkové parcely č.648/3, k.ú. Domažlice společnosti LBV s. r. o., Jindřichova 308, Domažlice, IČ 26387417

1199 - schvaluje prodej pozemkové parcely č.648/3, k.ú. Domažlice společnosti LBV s. r. o., Jindřichova 308, Domažlice, IČ 26387417 za cenu 250,-- Kč/m2 a za podmínek daných smlouvou o budoucí smlouvě kupní

1200 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 432.000,- Kč (investiční příspěv. DSO Domažlicko na PDÚŘ a PDSP cyklotrasa)
org. 0094 § 2219 pol. 5329 + 52.000,- Kč (neinvestiční příspěv. DSO Domažlicko na pokrytí administrativních nákladů - cyklotrasa)
org. 0094 § 3319 pol. 5329 + 33.000,- Kč (členský příspěvek DSO Domažlicko)
org. 0094 § 2140 pol. 6349 + 7.200,- Kč (investiční příspěv. DSO Domažlicko na Venkovní informační systém)
org. 0094 § 2140 pol. 5329 + 34.875,- Kč (neinvestiční příspěv. DSO Domažlicko na Venk. inf. systém 1.875,- Kč  a na Regiotour 33.000,- Kč)
org. 0094 § 2219 pol. 6349 + 270.000,- Kč (PD EIA cyklotrasy)
org. 0245 § 2212 pol. 6121 – 432.000,- Kč ( PDÚŘ a PDSP cyklotrasa)
org. 0224 § 3319 pol. 5329 - 33.000,- Kč (členský příspěvek DSO Domažlicko)
org. 0224 § 2140 pol. 5169 - 25.000,- Kč (Regiontour)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 69.075,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)
org. 0245 § 2212 pol. 6121 - 270.000,- Kč (PD různá)

1201 - schvaluje rozšíření přílohy č.1 vnitřní směrnice č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města o org. 0094 DSO Domažlicko a org. 0095 DSO Lazce, správcem obou organizací je tajemník MěÚ

1202 - schvaluje rozpočtové opatření pro příspěvkovou organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 – 235.025,- Kč (snížení příspěvku na provoz, účet 511 – 185.000,- Kč,účet 501 – 50.025,- Kč)
org. 0231 § 3412 pol. 6351 + 235.025,- Kč (investiční dotace na nákup dávkovacího systému na úpravu vody)

1203 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0262 § 2321 pol. 5171 + 1.020.000,- Kč (opravy vodovodů a kanalizací)
org. 0410 § 2321 pol. 6121 – 1.020.000,- Kč (rekonstr. vodovodů a kanalizací „Čistá Berounka“)

1204 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0230 § 6171 pol. 5901 - 257.000,- Kč (rezerva na metropolitní síť,změny IS)
org. 0230 § 6171 pol. 6111 + 257.000,- Kč (Programové vybavení)

1205 - schvaluje přijetí neinvestiční dotace na akci "Revitalizace rybníka Pasečnice" ve výši 7.189.000,- Kč, tj. 80 % z celkových nákladů

1206 - schvaluje dofinancování této akce částkou 1.800.000,- Kč a zařazení do rozpočtu města na rok 2006

1207 - bere na vědomí informaci AK JUDr. Gallivody k případu žaloby pana Feierfeila proti Janu Látkovi, starostovi města Domažlice


 

Jan Látka
starosta města
v. r.

Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 3. 1. 2006
Poslední aktualizace: 3. 1. 2006 00:00
Autor: