Obsah

38. zasedání ze dne 16. 11. 2005

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

z 38. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 16. 11. 2005

 


Zastupitelstvo města Domažlice:


1138 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

RNDr. Vladimír Vecka
Ing. Pavel Faschingbauer
Pavel Wolf

1139 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1140 - schvaluje zařazení bodu – koupě nemovitostí – nábytkář VD jako bod 21 a bod různé a závěr se číselně posouvá

1141 - schvaluje předložený program jednání s vložením bodu č. 21 a posunutím pořadí

1142 - volí návrhovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Ing. Jitka Peterová
Ing. Miroslav Mach

 


1143 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka, Vlastimila Konrádyho

1144 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

1145 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jiřího Muchky o činnosti rady města z 97. - 98. schůze RM

1146 - schvaluje kupní smlouvu na koupi nemovitostí – budovy č. p. 579 na stavební parcele č. 489/1 a stavební parcely č. 489/1 o výměře 3456 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Domažlice s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu

1147 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 3639 pol. 6121 + 10.000.000,- Kč (koupě objektu Komerční banky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.000.000,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)

1148 - schvaluje záměr darování pozemku města ppč. 1309/3 TJ Sokol Domažlice

1149 - neschvaluje obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku takto: v čl. 4 odst. 1 se vypouští věta: „Psi služebních plemen musí mít náhubek (košík)."

1150 - schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku s tímto doplněním: v čl. 4 odst. (1) se za slovo "služebních" vkládá: "a bojových"

1151 - schvaluje vyplacení jednorázové odměny v průměru na člena za období prosinec 2004 až říjen 2005 pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 1.800,- Kč

1152 - neschvaluje prodej parcel č. 456/1, 459/1, 459/4 k.ú. Bořice

1153 - schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou pro rok 2005 uzavřenou s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 251.712,- Kč se splatností do 30.11.2005

1154 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 247 par. 2221 pol. 5193 + 252.000,- Kč (Městská doprava)
org. 417 par. 3639 pol. 6121 - 252.000,- Kč (POZ – páteřní infrastruktura)

1155 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje dotace na výplatu sociálních dávek:
org.0810 pol.4112 + 4.680.000,- Kč ÚZ 98072 (přijetí dotace na soc.dávky)
org.0227 § 4176 pol.5410 + 900.000,- Kč ÚZ 98072 (dávky soc. péče pro soc. vyloučené)
org.0227 § 4181 pol.5410 + 550.000,- Kč ÚZ 98072 (příspěvek při péči o osobu blízkou)
org.0227 § 4182 pol.5410 + 850.000,- Kč ÚZ 98072 (přísp. na zvláštní pomůcky)
org.0227 § 4184 pol.5410 + 480.000,- Kč ÚZ 98072 (přísp. na zakoup. a úpravu
motor. vozidla)
org.0227 § 4185 pol.5410 + 1.900.000,- Kč ÚZ 98072 (přísp. na provoz motor.
vozidla)

1156 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšují neinvestiční dotace přijaté od okolních obcí:
org. 0100 pol. 4121 + 741.210,- Kč (neinvestiční dotace od obcí)
org. 0820 pol. 8115 – 741.210,- Kč (snížení rozpočtového schodku)

1157 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zahrne dotace na kamerový systém do rozpočtu města Domažlice:
org. 0810 pol. 4216 + 1.500.000,- Kč ÚZ 14669 (přijetí dotace na kamerový systém)
org. 0281 § 5311 pol. 6122 + 1.500.000,- Kč ÚZ 14669 (kamerový systém)

1158 - schvaluje smlouvu č. 858/05, kterou předložil PPAA s. r. o. Plzeň, Barrandova 28, čp. 404, 326 00 Plzeň 26, IČO 64359905, na zpracování projektové dokumentace na akci "Místní obslužná komunikace MO5" v průmyslové zóně, dle předloženého návrhu

1159 - schvaluje prohlášení o zajištění spolufinancování projektu Fondu soudržnosti a to ve výši 10% z nákladů týkajících se města Domažlice

1160 - mění usnesení č. 1070 ze dne 24. 8. 2005 v bodu 1 takto:
"nemovitost č.p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkových parcel č. 467/1, k.ú. Pasečnice budou prodány společně za minimální cenu ve výši 1,0 mil. Kč"

 

1161 - schvaluje uzavření dodatku ke zprostředkovatelské smlouvě uzavřené s Realitní kanceláří JUDr. Mrázek, Domažlice dne 13. 9. 2005, kterým se mění dohodnutá kupní cena za nemovitost čp. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkových parcel č. 467/1, k.ú. Pasečnice na cenu 1.000.000,- Kč

1162 - schvaluje rozpočtové opatření na zahrnutí dotace na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2005 do rozpočtu města takto:
org. 0810 pol. 4116 + 293.586,- Kč ÚZ 29008 (přijetí dotace)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 + 293.586,- Kč ÚZ 29008 (činnost odborného lesního hospodáře)

1163 - schvaluje rozpočtové opatření na zahrnutí dotace na zpracování lesních hospodářských osnov do rozpočtu města takto:
org. 0810 pol. 4216 + 222.600,- Kč ÚZ 29516 (přijetí dotace)
org. 0116 § 1036 pol. 6119 + 222.600,- Kč ÚZ 29516 (zpracování lesních hosp.
osnov)

1164 - schvaluje předloženou studii na divadélko v objektu nemovité kulturní památky v bývalých tereziánských kasárnách v Domažlicích

1165 - schvaluje záměr výstavby divadélka v objektu nemovité kulturní památky v bývalých tereziánských kasárnách v Domažlicích

1166 - bere na vědomí rezignaci na vlastní žádost p. Antonína Pittnera na funkci předsedy Nájemního družstva Domažlice

1167 - schvaluje Ing. Miloslava Millera, jednatele Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o., zástupcem města Domažlice v Nájemním družstvu Domažlice, družstvo, IČ: 25239724 se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, když město Domažlice je členem tohoto družstva

1168 - neschvaluje odkoupení budovy č.p. 176 na stavební parcele č. 25/1, stavební p.č. 25/1, budovy č.p. 147 na stavební parcele č. 25/2, stavební p.č. 25/2 a stavební parcely č. 25/3 - společný dvůr, vše k. ú. Domažlice od družstva Nábytkář, výrobní družstvo Domažlice, Cihlářská 425, Domažlice, IČ 028967 za celkovou kupní cenu 8.000.000,- Kč

 

Jan Látka
starosta města
v. r.

Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 3. 1. 2006
Poslední aktualizace: 3. 1. 2006 00:00
Autor: