Menu
Město Domažlice
Domažlice

36. zasedání ze dne 21. 9. 2005

-

U S N E S E N Í

z 36. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 21. 9. 2005Zastupitelstvo města Domažlice:

1080 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

JUDr. Milan Mrázek
MUDr. Michal Havlovic
Jiří Muchka


1081 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1082 - volí volební komisi ve složení:

JUDr. Milan Mrázek
MUDr. Michal Havlovic
Jiří Muchka


1083 - schvaluje předložený program jednání upravený o vypuštěný bod 20 a předřazení bodu 10 jako bod 9

1084 - volí návrhovou komisi ve složení:

Antoš Stanislav
Antonín Nikodém
Ing. Jitka Peterová


1085 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Miroslava Macha, Ing. Pavla Faschingbauera

1086 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

1087 - pověřuje KV kontrolou hospodaření s bytovým fondem podle „Zásad hospodaření s bytovým fondem města Domažlice“

1088 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Pavla Wolfa o činnosti rady města z 89. - 92. schůze RM

1089 - bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru

1090 - bere na vědomí rezignaci paní Jaroslavy Wollerové na členství v KV

1091 - schvaluje tajnou volbu členů KV

1092 - ruší usnesení č. 1038 ze dne 28. 7. 2005

1093 - mění a doplňuje Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice, které byly schváleny městským zastupitelstvem dne 10.9.1997 usnesením č. 404 a doplněny usnesením č. 480 a č. 333 takto:
""V čl. 3 odst. 1 se ruší věta: "O případných žádostech na rozšíření přílohy rozhoduje městské zastupitelstvo 1x ročně a to po vyhodnocení prodeje za celý kalendářní rok."
V čl. 5 se ruší odst. 4) a doplňuje se odst. 6), který zní: "Kontrolu prodeje v souladu s těmito zásadami provede po ukončení prodeje finanční odbor MěÚ. Výsledek kontroly bude předložen zastupitelstvu města."
V čl. 6 se ruší odst. 1 a odst. 2 písm a) se mění na: "u panelových domů dle seznamu č.1 Kč/m2 plochy bytu (včetně plochy balkonu), nákladů na pořízení znaleckého posudku, poskytnuté služby (prohlášení vlastníka, schéma s vymezením jednotlivých bytů, nebytových prostor, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy o sdružení vlastníků bytů) a vklad do katastru nemovitostí";
písm. b) se mění na: "u ostatních domů dle seznamu č.2 Kč/m2 plochy bytu (včetně plochy balkonu)...""

1094 - potvrzuje platnost tajné volby členů KV s tímto výsledkem: členy KV byli zvoleni pan Jaroslav Kliment a pan Josef Urban

1095 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 599/4 k.ú. Domažlice Domažlické stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, Domažlice, IČ 18230318 za cenu 1.000,- Kč/m2 dle předloženého návrhu

1096 - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 130.000,- Kč Nemocnici Domažlice. Finanční prostředky pro tento účel získalo město Domažlice od Svazu Vietnamců v Plzni – Domažlicích.

1097 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0224 § 6171 pol. 2321 + 130.000,- Kč (přijetí daru od Svazu Vietnamců v Plzni - Domažlicích)
org. 0224 § 3522 pol. 5229 + 130.000,- Kč (poskytnutí daru Nemocnici Domažlice)

1098 - souhlasí s komunitním plánováním za město Domažlice a zavazuje se projednat výsledky komunitního plánování

1099 - schvaluje vytvoření nové organizace v rámci rozpočtu města: org. 0217 - Image prospekt a správce této organizace tajemnici MěÚ

1100 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4118 + 113.145,- Kč ÚZ 95327 (dotace na image prospekt)
org. 0217 § 2140 pol. 2324 + 180.000,- Kč (příspěvek od zúčastněných obcí)
org. 0217 § 2140 pol. 5139 + 113.145,- Kč ÚZ 95327 (pořízení propag. mat. z dotace)
org. 0217 § 2140 pol. 5139 + 200.000,- Kč (pořízení propag. mat. z vlastních zdrojů)
org. 0261 § 6409 pol. 5169 - 20.000,- Kč (snížení rozp. rezervy)

1101 - schvaluje rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2005-2007 dle předloženého návrhu

1102 - schvaluje rozpočtové opatření na realizaci opravy chodníků v ulici Kozinova včetně rekonstrukce kabelových rozvodů VO, pokládky kabelů a optických trubek městského informačního a kamerového systému takto:
org. 410 § 2321 pol. 6121 - 1.950.000,- Kč (snížení RP Čistá Berounka)
org. 262 § 3631 pol. 6121 + 1.950.000,- Kč (navýšení RP Inženýrské sítě)

1103 - schvaluje rozpočtové opatření na akci “30 b.j. Domažlice” takto:
org. 417 § 3639 pol. 6121 - 6.000.000,- Kč (Průmyslová zóna – etapa I/C)
org. 272 § 3612 pol. 6121 + 6.000.000,- Kč (30 b.j. kasárna)

1104 - schvaluje následující rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 520.000,- Kč (rekonstr. schodiště a opěrné zdi Dukelská ul.)
org. 0417 § 3639 pol. 6121 - 480.000,- Kč (POZ-páteřní infrastruktura)
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 40.000,- Kč (oprava schodiště Dukelská ulice)

1105 - schvaluje vnitřní směrnici č. 14/2005 „Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice“ dle předloženého návrhu

1106 - schvaluje oslovit AK JUDr. Gallivoda, aby ve spolupráci s nezávislým soudním znalcem posoudila vzniklou kauzu prodeje městských bytů v letech 1997-2005

 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 3. 1. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)