Obsah

35. zasedání ze dne 24. 8. 2005

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 35. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 24. 8. 2005Zastupitelstvo města Domažlice:

1039 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Ing. Pavel Faschingbauer
Pavel Wolf
RSDr. Václav Jansa


1040 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1041 - bere na vědomí informaci o vyjmutí pana JUDr. Milana Mrázka dle § 83 odst. 2 zákona o obcích z projednávání bodu číslo 26

1042 - schvaluje předložený program jednání

1043 - volí návrhovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Antonín Nikodém
Ing. Miroslav Mach


1044 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Peterovou, Vlastimila Konrádyho

1045 - bere na vědomí zprávu předsedkyně kontrolního výboru o činnosti KV

1046 - neodvolává členy KV z funkce předsedy KV Ing. Jitku Peterovou, členy RSDr. Václava Jansu, Ing. Václava Koláře, Jaromíra Krčmu, Jana Lažanského, Ing. Vladimíra Popelku, Jana Šturmu, RNDr. Vladimíra Vecku, Ctibora Vlčko, Jaroslavu Wollerovou z důvodu nefunkčnosti KV

1047 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jaroslava Bauera o činnosti rady města z 86. - 88. schůze RM

1048 - odkládá bod č. 8 volba člena KV na příští zasedání ZM

1049 - ruší usnesení č. 388 ze dne 25. 2. 2004

1050 - se zavazuje dofinancovat z rozpočtu města akci „Zimní stadion Domažlice“ ve výši rozdílu celkového nákladu stavby a poskytnutých státních dotací

1051 - schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej bývalé sladovny na st. parcele č. 498/11, st. parcely 498/11, objektu na st. parcele 498/10, st. parcely č. 498/10, pozemkové parcely č. 5407/1, 5408/1 vše v k.ú. Domažlice s Bohdaleckou obchodní s.r.o., Tusarova 39, Praha 7, IČ 27078698, dle předloženého návrhu ze dne 25.7.2005

1052 - schvaluje dodatečné zařazení akce “Demolice stávající a postavení nové zdi včetně drenáže a kanal. přípojky v ul. Npor. O. Bartoška v Domažlicích” do rozpočtu města na letošní rok

1053 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 1.500.000,- Kč (opěrná zeď ul. Bartoškova)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.500.000,- Kč (rozpočtová rezerva)

1054 - schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení č. Z S12 50 4500508211“ uzavřenou mezi městem Domažlice a ZČE a.s.

1055 - schvaluje smlouvu č. 5/2005/BDS o uzavření budoucí darovací smlouvy za účelem převodu plynovodů v průmyslové zóně z vlastnictví města Domažlice do vlastnictví ZČP a.s.

1056 - schvaluje v rámci stavby Prodejny potravin PLUS 1000, napojení na silnici I/22, prodej části pozemkových parcel č. 4827/13, 4827/16, 532/7, 532/1 (PK), vše k. ú. Domažlice za cenu 240,-- Kč/m2 společnosti PLUS – DISCOUNT spol. s r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257, IČ 41328116

1057 - schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 298/11, 2398/56 a stavební parcely č. 451/10, vše k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Domažlice, dle předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

1058 - požaduje uplatňovat v dědickém řízení po zesnulém poplatky z prodlení za neplacení nájemného z bytu č.2, Kosmonautů 159, Domažlice

1059 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4222 + 2.000.000,- Kč (přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje)
org. 0409 § 2321 pol. 6121 + 2.000.000,- Kč (rekonstr.kanalizace Komenského ul.)

1060 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4216 + 5.500.000,- Kč ÚZ 14671 (dotace na výstavbu požární zbrojnice)
org. 0405 § 5512 pol. 6121 + 5.500.000,- Kč ÚZ 14671 (výstavba požární zbrojnice)

1061 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 + 283.645,- Kč ÚZ 29008 (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 + 283.645,- Kč ÚZ 29008 (nákl. na činnost odbor. lesního hospodáře)

1062 - bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2005

1063 - schvaluje pořízení změny ÚPN - SÚ města Domažlice č. 4

1064 - schvaluje dofinancování plánované stavby "Průmyslová a obytná zóna - odpadové hospodářství" ve výši min. 25% uznatelných nákladů stavby, t.j. výše podílu města cca 3,4 mil. Kč

1065 - schvaluje rozpočtové opatření na dofinancování stavby „Oprava chodníku v ulici Masarykova v Domažlicích“ z důvodu doplnění rozpočtové položky na původně plánovanou rozpočtovanou částku pro rok 2005, takto:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 700.000,- Kč (místní komunikace)
org. 417 § 3639 pol. 6121 – 700.000,- Kč (POZ (ETAPA I/C)

1066 - schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny Domu penzionu – byty s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu z důvodu zřízení stacionáře pro seniory a zdravotně postižené klienty

1067 - schvaluje demolici objektu – budovy bez č.p. na stavební parcele č. 451/2, k.ú. Domažlice v rámci stavby "Propojení křižovatky ulice 28. října (u PDA) se silnicí II/193 v ulici Kozinova – I. etapa"

1068 - neschvaluje prodej pozemkových parcel č. 467/4, 467/5, 466/2 a 466/1, vše k. ú. Pasečnice za cenu 100,-- Kč/m2

1069 - neschvaluje prodej nemovitosti č.p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkové parcely č. 467/1, pozemkové parcely č. 467/4, pozemkové parcely č. 467/5, pozemkové parcely č. 466/2 a pozemkové parcely č. 466/1, vše k.ú. Pasečnice za těchto podmínek:
1.nemovitost č.p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcela č. 97 a pozemková parcela č. 467/1, k.ú. Pasečnice budou prodány společně za minimální cenu ve výši 1,4 mil. Kč
2.pozemkové parcely č. 467/4, 467/5, 466/2 a 466/1, vše k.ú. Pasečnice mohou být prodány samostatně za minimální cenu ve výši 150,- Kč/m2
3.prodej bude zprostředkován prostřednictvím realitní kanceláře 1. Chodská realitní kancelář
4.prodej bude realizován dle předloženého návrhu zprostředkovatelské smlouvy s tímto doplněním:
„Zprostředkovatel bere na vědomí, že kupní smlouva na předmět prodeje podléhá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. schválení zastupitelstvem města Domažlice a že musí být opatřena doložkou prokazující, že ze strany Města Domažlice byly splněny veškeré právní úkony obsažené v kupní smlouvě dané zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení zastupitelstvem. Tato doložka bude vyhotovena Městem Domažlice a bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Na základě zprostředkovatelské smlouvy nebude realitní kancelář oprávněna k podpisu kupní smlouvy.“
5.zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.08.2006

1070 - schvaluje prodej nemovitosti č.p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcely č. 97 a pozemkové parcely č. 467/1, pozemkové parcely č. 467/4, pozemkové parcely č. 467/5, pozemkové parcely č. 466/2 a pozemkové parcely č. 466/1, vše k.ú. Pasečnice za těchto podmínek:
1.nemovitost č. p. 44 na stavební parcele č. 97, stavební parcela č. 97 a pozemková parcela č. 467/1, k.ú. Pasečnice budou prodány společně za minimální cenu ve výši 1,4 mil. Kč
2.pozemkové parcely č. 467/4, 467/5, 466/2 a 466/1,vše k. ú. Pasečnice mohou být prodány samostatně za minimální cenu ve výši 150,- Kč/m2
3.prodej bude zprostředkován prostřednictvím realitní kanceláře JUDr. Milan Mrázek - realitní kancelář, IČ 48345270, Domažlice, Msgre. Staška 70
4.prodej bude realizován dle předloženého návrhu zprostředkovatelské smlouvy s tímto doplněním:
„Zprostředkovatel bere na vědomí, že kupní smlouva na předmět prodeje podléhá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. schválení zastupitelstvem města Domažlice a že musí být opatřena doložkou prokazující, že ze strany Města Domažlice byly splněny veškeré právní úkony obsažené v kupní smlouvě dané zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení zastupitelstvem. Tato doložka bude vyhotovena Městem Domažlice a bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Na základě zprostředkovatelské smlouvy nebude realitní kancelář oprávněna k podpisu kupní smlouvy.“
5.zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.08.2006

1071 - schvaluje v souvislosti s realizací stavby Domažlice – 96 b.j. v Petrovické ul. záměr demolice budov a odstranění staveb - budovy bývalého skladu č. 8 na stavební parcele č. 1161/16, budovy bývalé učebny č. 7 na stavební parcele 1161/17, budovy bývalé KST č. 55 na stavební parcele č. 1161/18, stavby požární nádrže, stavby ESO přístřešku č. 75 u objektu skladu na stavební parcele č. 1161/16, stavby tribuny, stavby nástupiště, stavby podzemní nádrže PHM, stavby indikačních vrtů, budovy bývalého skladu č. 65 na stavební parcele č. 1161/12, budovy bývalé dílny č. 9 na stavební parcele č. 1161/13, budovy bývalé dílny č. 6 na stavební parcele č. 1161/11, vše k.ú. Domažlice

1072 - neschvaluje prodej pozemku č. 5409, k.ú. Domažlice

1073 - neschvaluje prodej pozemků č. 5407/2 a 1538 a části pozemku 5408/2 v k.ú. Domažlice

1074 - neschvaluje koupi nemovitosti – budovy č.p. 52 na stavební parcele č. 86 v Hradské ul. v Domažlicích od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů Praha

1075 - neschvaluje oslovit finanční odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, aby posoudil vzniklou kauzu prodeje městských bytů v letech 1997-2005

1076 - neschvaluje oslovit AK JUDr. Gallivoda, aby ve spolupráci s auditorem a nezávislým soudním znalcem posoudila vzniklou kauzu prodeje městských bytů v letech 1997-2005

1077 - neschvaluje projednání odvolání pana Stanislava Antoše z funkce člena RM na příštím zasedání

1078 - schvaluje veřejné hlasování ve věci odvolání pana Stanislava Antoše z funkce člena RM Domažlice

1079 - neodvolává pana Stanislava Antoše z funkce člena RM Domažlice

 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 6. 1. 2006
Poslední aktualizace: 6. 1. 2006 00:00
Autor: