Obsah

34. zasedání ze dne 28. 7. 2005

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 34. mimořádného zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 28. 7. 2005


Zastupitelstvo města Domažlice:

1027 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

Josef Pitter
Mgr. Karel Mojžíš
RSDr. Václav Jansa


1028 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1029 - schvaluje předložený program jednání

1030 - volí návrhovou komisi ve složení:

Stanislav Antoš
Antonín Nikodém
Ing. Jitka Peterová


1031 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka a Ing. Pavla Faschingbauera

1032 - odkládá zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města na 35. zasedání

1033 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Antonína Nikodéma o činnosti rady města z 82. - 85. schůze RM

1034 - schvaluje přijetí státní dotace na výstavbu požární zbrojnice v Domažlicích ve výši 5,5 mil. Kč

1035 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 507.635,52 Kč na projekt „Jubilejní rok Chodských slavností 1955-2005“
b) schvaluje vytvoření nové organizace v rámci rozpočtu: org. 0218 – Jubilejní rok Chodských slavností a správce této organizace vedoucí oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0218 § 3319 pol. 5139 + 82.183,- Kč (materiál: ZUŠ výstava, výstava fotoklubu,Gymnázium výstava,pohlednice Muzea,plakáty KČT,informační tabule)
org. 0218 § 3319 pol. 5137 + 87.000,- Kč (počítač pro MIS, stojany - výstava fotoklubu)
org. 0218 § 3319 pol. 5164 + 15.000,- Kč (pronájem stan)
org. 0218 § 3319 pol. 5136 + 282.345,- Kč (vydání knihy "Domažlice....", vydání brožury "50 let Chodských slavností")
org. 0218 § 3319 pol. 5166 + 10.000,- Kč (audit)
org. 0218 § 3319 pol. 5169 + 127.800,- Kč (služby: čištění města + WC,skupina historického šermu KČT, webové stránky Chodských slavností MKS, hlídání výstavy fotoklubu,hlídání výstavy ZUŠ, dozor výstava Gymnázia, instalace výstavy Gymnázia, úklid)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 604.328,- Kč (snížení rozpočtové rezervy)

1036 - bere na vědomí informaci k problematice prodeje bytů

1037 - ukládá RM do příštího zasedání ZM navrhnout, který nezávislý orgán posoudí vzniklou kauzu prodeje městských bytů v letech 1997-2005, a to jak s ohledem na způsob stanovení kupní ceny a z toho případně vyplývající vzniklou škodu, tak i s ohledem na fungování kontrolních mechanismů města

1038 - pozastavuje prodej bytů a nebytových prostor dle Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 6. 1. 2006
Poslední aktualizace: 6. 1. 2006 00:00
Autor: