Menu
Město Domažlice
Domažlice

32. zasedání ze dne 18. 5. 2005

-

U S N E S E N Í

z 32. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 18. 5. 2005


Zastupitelstvo města Domažlice:

947 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

RSDr. Václav Jansa
Josef Pitter
Jan Pangrác

948 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

949 - schvaluje předložený program jednání

950 - volí návrhovou komisi ve složení:

Ing. Jitka Peterová
Ing. Miroslav Mach
Ivan Rybár

951 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Milana Mrázka a Ing. Pavla Faschingbauera

952 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města

953 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města ze 75. - 78. schůze RM

954 - bere na vědomí zpětvzetí žádosti a.s. LASSELSBERGER, Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň o odkoupení parcely č. 1577 (PK) k.ú. Domažlice

955 - neschvaluje neschválení darování pozemkové parcely č. 5141/17, 5141/18, 5141/19, 5141/20 k. ú. Domažlice

956 - schvaluje
a) darování pozemkové parcely č. 5141/17, k. ú. Domažlice manželům MUDr. Jiřímu a Slávce Soldánovým do podílového vlastnictví, každému id. 1/2,
b) darování pozemkové parcely č.5141/18, k. ú. Domažlice manželům Ing. Miloslavu a Ivaně Millerovým do podílového vlastnictví, každému id. 1/2,
c) darování pozemkové parcely č. 5141/19, k.ú. Domažlice manželům Vítězslavu a Anně Fronkovým do podílového vlastnictví, každému id. 1/2,
d) darování pozemkové parcely č. 5141/20, k.ú. Domažlice Janu Hofmanovi a Ludmile Hofmanové do podílového vlastnictví, každému id. 1/2,
dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí darovací s tím, že v části B, článku III. smlouvy se doplňuje za text „... parcela č. …, o výměře ...“ formulace „včetně na ní se nacházející stavby – původní tereziánské zdi“

957 - schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 2.000.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod na realizaci stavby „Domažlice – kanalizace – rekonstrukce odlehčení Komenského ul. SO 01.01 - odlehčovací komora OK4A a SO 23.01. - odlehčovací stoka „Z“

958 - schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod na realizaci stavby „ Domažlice – kanalizace – rekonstrukce odlehčení Komenského ul. - SO 01.01 - odlehčovací komora OK4A a SO 23.01. - odlehčovací stoka „Z“

959 - schvaluje odkoupení pozemků č. 2646/1 (PK) o výměře 4038 m2 a č. 2646/2 (PK) o výměře 4014 m2 a stavební parcelu č. 1587 o výměře 48m2 vše v k.ú. Domažlice

960 - schvaluje odkoupení pozemků č. 2646/1 (PK) o výměře 4038 m2 a č. 2646/2 (PK) o výměře 4014 m2 a stavební parcelu č. 1587 o výměře 48m2 vše v k.ú. Domažlice za cenu 500,- Kč/m2

961 - schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 2294/6, 2294/9, 2294/10, 3705/7, 4813/9, 4813/10, 4814/37, k. ú. Domažlice z majetku ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

962 - neschvaluje prodej částí parcely č. 128/11 k. ú. Babylon zastavěných stavbami pro individuální rekreaci

963 - neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 4820 a stavební parcely č. 505/2, vše k. ú. Domažlice

964 - schvaluje půjčku z fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ve výši 210.000,- Kč

965 - schvaluje půjčku z fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ve výši 120.000,- Kč

966 - schvaluje půjčku z fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ve výši 120.000,- Kč

967 - schvaluje půjčku z fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ve výši 120.000,- Kč

968 - schvaluje půjčku z fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ve výši 60.000,- Kč

969 - souhlasí s převodem vlastnického podílu k bytové jednotce Dvořákova 461/5, Domažlice s tím, že všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy přejdou na nového vlastníka

970 - deleguje pana místostarostu Jaroslava Bauera na valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., která se uskuteční dne 23. 6. 2005

971 - schvaluje koupi stavebních parcel č. 687/1 o výměře 14 m2, č. 687/2 o výměře 50 m2, č. 687/3 o výměře 107 m2, vše v k. ú. Domažlice

972 - schvaluje koupi stavebních parcel č. 687/1 o výměře 14 m2, č. 687/2 o výměře 50 m2, č. 687/3 o výměře 107 m2, vše v k. ú. Domažlice za cenu 100,- Kč/m2

973 - odkládá bod č. 20 – informace o prodeji hájenky na Pasečnici na červnové zasedání zastupitelstva města

974 - neschvaluje rozdělení dotace z rozpočtu města pro sportovní organizace dle návrhu:
TJ Jiskra Domažlice, oddíl basketbalu - 300.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopaná - 250.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, florbal Junioři - 90.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl plaveckých sportů - 35.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl volejbalu a nohejbalu - 30.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl tenisu - 20.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu - 20.000,- Kč,
s tím, že od 1. 7. 2005 TJ Jiskra Domažlice zajistí ve všech prostorách celého objektu sportovní haly ve Fügnerově ul. 647 zákaz kouření
AC Domažlice – atletika - 85.000,- Kč
JUDO - CLUB Domažlice - 35.000,- Kč
BC Wolfs Domažlice - baseball - 35.000,- Kč
TJ Sokol Domažlice, oddíl sport. gymnastika - 50.000,- Kč

975 - schvaluje rozdělení dotace z rozpočtu města pro sportovní organizace dle návrhu:
TJ Jiskra Domažlice, oddíl basketbalu - 300.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopaná - 300.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, florbal Junioři - 90.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl plaveckých sportů - 35.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl volejbalu a nohejbalu - 30.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl tenisu - 20.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu - 20.000,- Kč,
s tím, že od 1. 7. 2005 TJ Jiskra Domažlice zajistí ve všech prostorách celého objektu sportovní haly ve Fügnerově ul. 647 zákaz kouření
AC Domažlice - atletika - 35.000,- Kč
JUDO - CLUB Domažlice - 35.000,- Kč
BC Wolfs Domažlice - baseball - 35.000,- Kč
TJ Sokol Domažlice, oddíl sport. gymnastika - 50.000,- Kč

976 - schvaluje rozpočtové opatření týkající se finančního vypořádání za rok 2004:
org. 0820 § 6402 pol. 2229 + 274.232,46 Kč (přijetí vratek dotací od příspěvkových organizací)
org. 0820 § 6402 pol. 5366 + 274.232,46 Kč ZJ 026 (odvoz přijatých vratek do rozpočtu kraje)

 

Jan Látka
starosta města
v. r.

Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 20. 1. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)